Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP TRÁI PHIẾU

Được đăng lên bởi Jack Do
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 645 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI TẬP TRÁI PHIẾU

LANA.HUYNH

Loại bài tập : KHỚP LỆNH
• Cách xác định giá khớp lệnh
Áp dụng nguyên tắc đấu giá => xác định giá cả giao dịch của chứng khoán A tại 1 phiên giao
dịch lúc thị trường đóng cửa
Các bước thực hiện như sau
Bước 1 : xếp giá từ cao xuống thấp
Bước 2: Nhìn trên bảng số liệu
-

Bên lệnh mua : nhìn giá tương ứng điền vào cột tên của khách hàng và số lượng

-

Bên bán: tương tự

Bước 3: Xác định lượng mua và lượng bán
-

Lượng mua: Tính cộng dồn của cột 1 và cột 3 từ trên xuống (giá cao đến giá thấp)

-

Lượng bán: Tính cộng dồn của cột 7 và cột 5 từ dưới lên trên ( giá thấp đến giá cao)

Bước 4 : xác định giá khớp
Giá khớp là giá tốt nhất mà cung cầu gặp nhau. Lấy max (cột 8)
Pt khớp ( cột 8) = Min (cột 1, cột 7)
Nếu có 2 P trở lên bằng nhau ta chọn mức giá gần mức giá tham chiếu ( nếu không giá tham
chiếu ta chọn giá cao )
Bước 5 : Xác định khối lượng mua bán của từng người
-

Bên mua : xem từ giá cao nhất đến giá khớp.

-

Bên bán : xem từ giá thấp nhất đến giá khớp

Xem bài tập mẫu
Dư mua và dư bán là những giá chưa khớp
• Phân biệt giữa khớp lệnh liên tục và khớp lệnh định kỳ
Phương thức khớp lệnh định kỳ (Call Auction) là phương thức giao dịch trong đó giá
thực hiện mua và bán được xác định theo điều kiện cho phép khối lượng giao dịch cao nhất, trên
cơ sở tập hợp tất cả các lệnh mua và lệnh bán trong một khoảng thời gian nhất định
Phương thức khớp lệnh liên tục
giao dịch được thực hiện liên tục ngay khi có các lệnh đối ứng được nhập vào hệ thống. Ngay
sau khi lệnh được nhập vào hệ thống, sẽ lập tức được so khớp và hình thành giao dịch, từ đó, giá
cả được xác định liên tục chứ không phải vào một thời điểm nhất định như khớp lệnh định kỳ
6 |20

BÀI TẬP TRÁI PHIẾU

LANA.HUYNH

Baøi 1: Taïi moät phieân giao dòch chöùng khoaùn ACB coù taøi lieäu nhö sau:
Leänh mua

Leänh baùn

A. 100 CP giaù 22.000 ñoàng

F. 150 CP giaù 20.500 ñoàng

B. 200 CP giaù 21.500 ñoàng

G. 100 CP giaù 21.500 ñoàng

C. 150 CP giaù 22.500 ñoàng

H. 300 CP giaù 21.000 ñoàng

D. 200 CP giaù 21.000 ñoàng

I. 200 CP giaù 22.500 ñoàng

E. 150 CP giaù 20.500 ñoàng

J. 200 CP giaù 22.000 ñoàng

Yeâu caàu: AÙp duïng nguyeân taéc ñaáu giaù ñeå xaùc ñònh
-

Giaù khôùp leänh cuûa coå phieáu ACB.
Keát quaû mua baùn cho töøng khaùch haøng.
Trường hợp: sau đó khớp lệnh liên tục, nhà đầu tư N đưa ra lệnh bán 200 đơn vị cổ
phiếu ABC với giá 21.000 đồng. Xác định kết quả và nhận định tình hình thị trường.

Bài giải
Mua
Lượng
mua

Khách
hàng

Bán

Giá

Khách
hàng

Số lượng

Gi...
BÀI TP TRÁI PHIU LANA.HUYNH
6 |20
Loi bài tp : KHP LNH
Cách xác định giá khp lnh
Áp dng nguyên tc đấu giá => xác định giá c giao dch ca chng khoán A ti 1 phiên giao
dch lúc th trường đóng ca
Các bước thc hin như sau
Bước 1 : xếp giá t cao xung thp
Bước 2: Nhìn trên bng s liu
- Bên lnh mua : nhìn giá tương ng đin vào ct tên ca khách hàng và s lượng
- Bên bán: tương t
Bước 3: Xác định lưng mua và lượng bán
- Lượng mua: Tính cng dn ca ct 1 và ct 3 t trên xung (giá cao đến giá thp)
- Lượng bán: Tính cng dn ca ct 7 và ct 5 t dưới lên trên ( giá thp đến giá cao)
Bước 4 : xác định giá khp
Giá khp là giá tt nht mà cung cu gp nhau. Ly max (ct 8)
P
t
khp ( ct 8) = Min (ct 1, ct 7)
Nếu 2 P tr lên bng nhau ta chn mc giá gn mc giá tham chiếu ( nếu không giá tham
chiếu ta chn giá cao )
Bước 5 : Xác định khi lượng mua bán ca tng người
- Bên mua : xem t giá cao nht đến giá khp.
- Bên bán : xem t giá thp nht đến giá khp
Xem bài tp mu
Dư mua và dư bán là nhng giá chưa khp
Phân bit gia khp lnh liên tc và khp lnh định k
Phương thc khp lnh định k (Call Auction) phương thc giao dch trong đó giá
thc hin mua và bán được xác định theo điu kin cho phép khi lưng giao dch cao nht, trên
cơ s tp hp tt c các
lnh mua và lnh bán
trong mt khong thi gian nht định
Phương thc khp lnh liên tc
giao dch đưc thc hin liên tc ngay khi các lnh đối ng được nhp vào h thng. Ngay
sau khi lnh được nhp vào h thng, s lp tc được so khp và hình thành giao dch, t đó, giá
c đưc xác định liên tc ch không phi vào mt thi đim nht định như khp lnh định k
BÀI TẬP TRÁI PHIẾU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP TRÁI PHIẾU - Người đăng: Jack Do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
BÀI TẬP TRÁI PHIẾU 9 10 334