Ktl-icon-tai-lieu

BÀI THẢO LUÂN NHÓM QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

Được đăng lên bởi phamvanphuc54qtdl
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 2000 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thảo luận nhóm

Quản trị nhân lực
Nhóm 5 Ca 1 Lớp quản trị kinh doanh 2a2

LOGO

QTNL
LOGO

Danh sách nhóm

QTNL
LOGO

Nội dung thảo luận

1

Tổng quan về Quản trị nhân lực

2

Phân tích và thiết kế công việc

3

Hoạch định nguồn nhân lực

QTNL
LOGO

Chương 1
Tổng quan về Quản trị
nhân lực

 Kiến thức cung cấp :
 Khái niệm, bản chất, đối tượng, mục tiêu và vai
trò của Quản trị nhân lực
 Các học thuyết về Quản trị nhân lực
 Sự phân chia trách nhiệm Quản lý nguồn nhân
lực trong tổ chức

QTNL
LOGO

Chương 1
Câu hỏi thảo luận
số 1

Sự khác biệt giữa quan điểm truyền thống và
quan điểm mới

QTNL
LOGO

Đặc điểm

Sự khác biệt
Quan điểm truyền thống

Quan điểm hiện đại

Cách đánh giá
về con người

- Không tin vào con người
- Đánh giá cao con người, cho rằng
- Đánh giá thấp con người, cho con người có nhiều khả năng mà
con người bản chất là lười biếng, nhà quản lý cần khai thác
ko muốn làm việc

Về phương
pháp quản lý

- Quản lý chặt chẽ, kiểm tra giám
sát liên tục
- Thực hiện phân công lao động
và chuyên môn hóa sâu rộng
- Thiết lập hệ thống trật tự rõ
ràng, chế độ khen thưởng, trừng
phạt nghiêm ngặt, cứng ngắc,
tập quyền.

- Quản lý mềm dẻo, uyển chuyển,
thay đổi để thích ứng
- Phát triển công việc theo tổ đội,
xây dựng sự gắn kết giữa các bộ
phận.
- Tìm cách cải thiện điều kiện và
chất lượng lao động, phân chia
quyền lợi công bằng, có các biện
pháp động viên, phát huy khả năng
của con người

Tác động đến
nhân viên

- Khiến họ lo lắng, sợ hãi
- Phải làm việc với cường độ lao
động cao, liên tục, dẫn đến suy
nhược, giảm khả năng làm việc

- Khiến họ thoải mái, tự tin với công
việc
- Tạo được sự tin tưởng, trung
thành và tự giác làm việc

QTNL
LOGO

Chương 1
Câu hỏi thảo luận
số 2

Quản trị nhân lực chỉ là trách nhiệm của bộ
phận nhân sự ?



QTNL
LOGO

Phân chia trách nhiệm QTNL

 Quản trị nhân lực không chỉ là trách nhiệm riêng
của bộ phận nhân lực, cần phải có sự kết hợp
hoạt động với các cấp quản lý trong doanh
nghiệp
 Người lãnh đạo, quản lý ở các cấp và bộ phận
trong tổ chức là những người đầu tiên và trực tiếp
giải quyết những vấn đề về nhân lực
 Bộ phận nhân sự có trách nhiệm trợ giúp cho các
cán bộ quản lý và lãnh đạo thực hiện các hoạt
động quản lý nguồn nhân lực thuộc bộ phận của
họ.



QTNL
LOGO

Chức năng

Phân chia trách nhiệm QTNL
Trách nhiệm của cấp quản
lý trực tiếp

Trách nhiệm của bộ phận
nhân sự

Hoạch định
nguồn nhân lực

Đưa ra chiến lược, thời gian thực Thu thập và cung cấp thông tin về
hi...
LOGO
Thảo luận nhóm
Quản trị nhân lực
Nhóm 5 Ca 1 Lớp quản trị kinh doanh 2a2
BÀI THẢO LUÂN NHÓM QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI THẢO LUÂN NHÓM QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC - Người đăng: phamvanphuc54qtdl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
BÀI THẢO LUÂN NHÓM QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 9 10 587