Ktl-icon-tai-lieu

Bài thuyết trình Powerpoint Quản lý thời gian

Được đăng lên bởi Dương Thùy
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1175 lần   |   Lượt tải: 2 lần
GVHD: BÙI THANH HUÂN
Nhóm 6 – Lớp 39K01.1CLC
1.Lương Khả Thi
2.Tạ Nguyệt Phương
3.Lê Thị Thùy Dương

1
2
3
4

•
•

Quan niệm về thời gian
Những định hướng về hiện tại, tương
lai và quá khứ

Những hoạt động được chia theo
trật tự và đồng bộ
Đo đếm những khác biệt văn hóa trong mối
quan hệ với thời gian
Các mối quan hệ và những định hướng thời
gian
Định hướng thời gian và các vấn đề trong kinh
doanh

Những lời khuyên cho việc kinh doanh

1. KHÁI NIỆM VỀ THỜI
GIAN

Thời gian là một khái niệm để diễn
tả trình tự xảy ra của các sự kiện,
biến cố và khoảng kéo dài của
chúng.

HAI QUAN NIỆM CHÍNH VÀ
TRÁI NGƯỢC NHAU

2. Thời
Thời gian
gian được
được ví
ví như
như một
một chu
chu kì
kì quay
quay vòng
vòng của
của
2.
quá khứ,
khứ, hiện
hiện tại
tại và
và tương
tương lai
lai tuần
tuần hoàn
hoàn và
và lặp
lặp lại
lại
quá
những ngày,
ngày, tuần
tuần và
và tháng.
tháng.
những

QUAN NIỆM VỀ
THỜI GIAN THEO
KLUCKHOHN VÀ
STRODTBECK

QUAN NIỆM VỀ THỜI GIAN THEO ĐỊNH
HƯỚNG QUÁ KHỨ, HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI

Định hướng
quá khứ
- Quá khứ là
động lực và định
hướng.
- Chủ yếu quan
tâm đến việc duy
trì và gìn giữ
những giá trị
truyền thống

Định hướng
hiện tại
- Không bị ràng
buộc bởi thời
gian, không theo
truyền thống và
không để ý đến
tương lai
- Quan tâm lợi
ích ngắn hạn và
kết quả tức thì.

Định hướng
tương lai
Quan tâm những
điều xảy ra ở
tương lai và lên
kế hoạch để đạt
được

Luôn có một sự giằng co tiềm ẩn giữa ba khoảng
thời gian này, và cuối cùng đều đi đến một kết luận
đó là cả ba khoảng thời gian này đều hợp nhất
trong những hành động cuả chúng ta.

2. NHỮNG HOẠT ĐỘNG
ĐƯỢC CHIA THEO
TUẦN TỰ VÀ ĐỒNG BỘ

TUẦN TỰ

ĐỒNG BỘ

• Lập kế hoạch trước khi
thực hiện. Thời gian
biểu cụ thể và chi tiết,
được định hình trước
thời gian và công việc
riêng của từng giai đoạn
• Coi trọng thời gian và
luôn đúng giờ.

• Chỉ có một mục tiêu
cuối cùng được đặt ra và
các bước tiến hành có
thể linh hoạt thay đổi
hoặc làm cùng lúc
• Không quan trọng việc
đúng giờ.

=> Tối kị với việc thay đổi
hoặc xáo trộn lịch trình

=> Việc không theo lịch
trình cố định sẵn là một điều
bình thường

Hai phương thức và hai cách
nhìn nhận về thời gian khác
nhau dẫn đến những người theo
hai phương thức này khi gặp
nhau sẽ có những bất đồng gây
khó chịu cho cả hai bên

TUẦN TỰ
Tích cực:
-Thực hiện công việc
một cách hiệu quả với
những nỗ lực nhỏ nhất.
-Công việc được lên một
cách cụ thể, đơn giản
trong việc thực hiện
- Phân chia thời gian
hợp lí

Tiêu cực:
- Tốn thời gian với
việc lên kế hoạch chi
tiế...


 !"#
$%!&'()* !
+,-' !
Bài thuyết trình Powerpoint Quản lý thời gian - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài thuyết trình Powerpoint Quản lý thời gian - Người đăng: Dương Thùy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Bài thuyết trình Powerpoint Quản lý thời gian 9 10 867