Ktl-icon-tai-lieu

bài tiểu luận môn lý luận về quản lý công

Được đăng lên bởi Nhi Trần
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 421 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ NỘI VỤ
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
CƠ SỞ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH KHU VỰC MIỀN TRUNG
-------------- -------------

BÀI TIỂU LUẬN
MÔN: LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CÔNG
ĐỀ TÀI : QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TUYỂN DỤNG, BỔ NHIỆM VÀ LUÂN
CHUYỂN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC HUYỆN QUẢNG NINH – QUẢNG BÌNH.

Giảng viên hướng dẫn

: PGS.TS. Nguyễn Hữu Tri

Học viên

: Hoàng Xuân Thiết

Lớp

: HC20.T4

1

Thừa Thiên Huế, tháng 4 năm 2016

2

PHẦN MỞ ĐẦU
Trong hoạt động của nền hành chính, vấn đề Quản lý nhà nước về tuyển
dụng, bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ công chức luôn là vấn đề quan tâm hàng
đầu của nhiều nước trên thế giới. Đội ngũ công chức trực tiếp thực hiện quyền
lực Nhà nước trong quản lý xã hội,đảm bảo thực thi pháp luật và là nhân tố
quyết định hiệu lực,hiệu quả của nền hành chính. Ở nước ta những thành tưụ đạt
được trong những năm thực hiện công cuộc đổi mới có phần đóng góp quan
trọng của đội ngũ cán bộ,công chức. Trước yêu cầu phát triển của nền kinh tế
hàng hóa nhiều thành phần theo cơ chế thị trường,định hướng Xã Hội Chủ
Nghĩa trong xu hướng hội nhập quốc tế thì vấn đề cấp bách đặt ra là phải xây
dựng và phát triển đội ngũ cán bộ,công chức…Việc xây dựng một đội ngũ công
chức bao gồm những người có trình độ chuyên môn,có năng lực quản lý và có
phẩm chất đạo đức tốt,làm việc nghiêm túc vì trách nhiệm của mình trước công
vụ là yêu cầu cấp thiết trước tình hình đổi mới đất nước để xây dựng một nền
hành chính trong sạch,vững mạnh. Công tác tuyển dụng là bước đầu tiên để
tuyển chọn được đội ngũ công chức có chất lượng cao,nhưng trong thời gian qua
do chưa được quan tâm đúng mức nên chúng ta chưa phát hiện,tuyển chọn được
những cán bộ,công chức thực sự có đức,có tài. Để khắc phục những tồn tại hiện
nay và đáp ứng được yêu cầu của công cuộc đổi mới,vấn đề cấp bách là phải có
chiến lược về con người,trong đó việc tuyển dụng thực sự đã trở thành động lực
cho sự phát triển của xã hội. Trong điều kiện cải cách hành chính, hướng tới xây
dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch và từng bước hiện đại hóa thì vấn
đề tuyển dụng và xây dựng đội ngũ công chức càng có ý nghĩa quyết định hơn
bao giờ hết mà nó cần được nghiên cứu cả về mặt lý luận và thực tiễn. Chính vì
ý nghĩa to lớn đó nên tôi đã chọn đề tài “Quản lý nhà nước về tuyển dụng, bổ
nhiệm và luân chuyển cán bộ công chức Huyện Quảng Ninh- Quảng Bình ”. Do
hiểu biết có hạn nên không tránh khỏi những thiếu sót vì vậy em mong nhận
được những ý kiến đóng góp của các thầy cô để bài viết này được hoàn thiện
hơn.

3

PHẦN NỘI DUNG
I. ...
BỘ NỘI VỤ
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
CƠ SỞ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH KHU VỰC MIỀN TRUNG
---------------------------
BÀI TIỂU LUẬN
MÔN: LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CÔNG
ĐỀ TÀI : QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TUYỂN DỤNG, BỔ NHIỆM VÀ LUÂN
CHUYỂN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC HUYỆN QUẢNG NINH – QUẢNG BÌNH.
Giảng viên hướng dẫn : PGS.TS. Nguyễn Hữu Tri
Học viên : Hoàng Xuân Thiết
Lớp : HC20.T4
1
bài tiểu luận môn lý luận về quản lý công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tiểu luận môn lý luận về quản lý công - Người đăng: Nhi Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
bài tiểu luận môn lý luận về quản lý công 9 10 456