Ktl-icon-tai-lieu

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA TRUNG TÂM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Được đăng lên bởi Nguyễn Hải Bảo Mơ
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 388 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Moâ taû coâng vieäc :
TRUNG TAÂM QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG
Soá hieäu: QA
Laàn soaùt xeùt: 01
Ngaøy hieäu löïc:
Trang: 1/ 3
Soaïn thaûo:
Leâ Höõu Phöôùc
Xem xeùt:
Leâ Vaên Tyù
Pheâ duyeät:
Nguyeãn Xuaân Baéc
Ñôn vò/ boä phaän : TRUNG TAÂM QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG.
Baùo caùo tröïc tieáp vôùi : Phoù Toång Giaùm Ñoác
Baùo caùo giaùn tieáp vôùi : Toång Giaùm Ñoác
Thôøi gian laøm vieäc : Haønh chaùnh + Ñi ca .
1/ Muïc tieâu coâng vieäc:
1.1 - AÙp duïng heä thoáng ISO vaø TQM trong toaøn Coâng ty.
1.2 - Kieåm tra chaát löôïng cuûa toaøn heä thoáng .
1.3 – Xaây döïng heä thoáng tieâu chuaån caùc lónh vöïc :
Quaù trình saûn xuaát .
Baùn haøng vaø chaêm soùc khaùch haøng .
1.4 - Naâng cao chaát löôïng - naêng suaát toaøn Coâng ty .
2/ Nhieäm vuï:
2.1 - Xaây döïng, kieåm tra, aùp duïng vaø duy trì heä thoáng ISO vaø TQM trong toaøn Coâng ty .
2.2 - Kieåm tra chaát löôïng saûn phaåm theo quy trình PDCA .
2.3 - Toå chöùc, phaân coâng, theo doõi, kieåm tra vaø giaûi quyeát caùc vaán ñ chaát löôïng töø khaâu
nguyeân lieäu ñaàu vaøo ñeán khaâu tieâu thuï saûn phaåm, haïn cheá ñeán möùc thaáp nhaát thieät haïi cho
Coâng ty neáu coù .
2.4 - Xaây döïng heä thoáng tieâu chuaån hoaù caùc lónh vöïc thuoäc quaù trình saûn xuaát , chaêm soùc khaùch
haøng vaø xuùc tieán baùn haøng.
2.5 - Tham möu cho Ban Laõnh Ñaïo veà lónh vöïc thieát nghieân cöùu, thieát saûn xuaát c coâng
ngheä môùi.
2.6 - Kieåm tra phaân loaïi ngoaïi quan vaûi theo tieâu chuaån Coâng ty .
2.7 - Chænh lyù söûa chöõa caùc daïng loãi nhaèm naâng caáp saûn phaåm .
2.8 - Thöïc hieän vieäc phaân loaïi, ñaùnh giaù chaát löôïng saûn phaåm taïi caùc coâng ñoaïn kieåm moäc,
kieåm phaåm .
2.9 - Baùo caùo caùc hoaït ñoäng ñaûm baûo chaát löôïng theo ñònh kyø vaø ñoät xuaát .
2.10 -Tham gia caùc maët hoaït ñoäng khaùc do Coâng ty toå chöùc neáu ñöôïc Ban Giaùm Ñoác yeâu caàu .
BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA TRUNG TÂM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - Trang 2
BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA TRUNG TÂM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - Người đăng: Nguyễn Hải Bảo Mơ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA TRUNG TÂM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 9 10 945