Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo đánh giá tác động môi trường thủy điện trung sơn

Được đăng lên bởi hoangvan_htv
Số trang: 158 trang   |   Lượt xem: 1215 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Thuỷ điện Trung Sơn

DAĐT

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN TRUNG SƠN

BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN TRUNG SƠN

CƠ QUAN CHỦ DỰ ÁN
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
THUỶ ĐIỆN TRUNG SƠN

CƠ QUAN TƯ VẤN
CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4

Thanh Hoá, tháng 5 năm 2008

Mục lục

i

This EIA was prepared by Power Engineering Consulting Joint Stock Company No. 4 for
Trung Son Hydropower Project Management Board and approved by the Ministry of Natural
Resources and Environment by its decision 1257/QD-BTNMT of June 17, 2008. By this
document, Trung Son Hydropower Project meets applicable Vietnamese regulations. This
report should be read in conjunction with the Supplementary Environment and Social Impact
Analysis and an Environmental Management Plan, which have been prepared by Trung Son
Hydropower Project Management Board.

Báo cáo Ĉánh giá tác ÿӝng môi trѭӡng (EIA) do Công ty Cә phҫn tѭ vҩn Xây dӵng ÿiӋn 4
thӵc hiӋn theo yêu cҫu cӫa Ban Quҧn lý Dӵ án Thӫy ÿiӋn Trung Sѫn và ÿѭӧc Bӝ Tài nguyên
và Môi trѭӡng phê duyӋt theo QuyӃt ÿӏnh sӕ 1257/QĈ-BTNMT ngày 17 tháng 6 năm 2008.
Báo cáo này cӫa Dӵ án Thӫy ÿiӋn Trung Sѫn ÿáp ӭng các quy ÿӏnh hiӋn hành cӫa ViӋt nam.
Báo cáo này phҧi ÿѭӧc ÿӑc cùng vӟi Báo cáo Bә sung Phân tích Tác ÿӝng Môi trѭӡng và Xã
hӝi và KӃ hoҥch Quҧn lý Môi trѭӡng do Ban Quҧn lý Thӫy ÿiӋn Trung Sѫn lұp.

Thuỷ điện Trung Sơn

DAĐT

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ............................................................................................................................. 1
1. XUẤT XỨ DỰ ÁN .......................................................................................................... 1
2. CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI
TRƯỜNG (ĐTM) ................................................................................................................ 1
3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG .............................. 2
CHƯƠNG 1 MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN ....................................................................... 3
1.1. TÊN DỰ ÁN ................................................................................................................. 3
1.2. TÊN CƠ QUAN CHỦ DỰ ÁN ..................................................................................... 3
1.3. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN ...................................................................................... 3
1.4. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN .......................................................................... 4
1.4.1. Quy mô các...
Thuỷ điện Trung Sơn DAĐT
Mục lục
i
Thanh Hoá, tháng 5 năm 2008
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN TRUNG SƠN
BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN TRUNG SƠN
CƠ QUAN CHỦ DỰ ÁN
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
THUỶ ĐIỆN TRUNG SƠN
CƠ QUAN TƯ VẤN
CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4
Báo cáo đánh giá tác động môi trường thủy điện trung sơn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo đánh giá tác động môi trường thủy điện trung sơn - Người đăng: hoangvan_htv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
158 Vietnamese
Báo cáo đánh giá tác động môi trường thủy điện trung sơn 9 10 303