Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo kinh tế

Được đăng lên bởi Hạt Nắng
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 439 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI THỰC HÀNH SỐ 3
Họ tên: Tạ Thị Thanh Thủy
Lớp: Anh 6-Khối 2-KTQT
MSV: 1314420029
1.

Xây dựng mô hình
 Biến phụ thuộc: FDI
 Biến độc lập:
+ X1: GDP (GDP trên đầu người)
+ X2: Dso(Dân số)
+ X3: Gduc(Giáo dục)
+ X4: Ctri ( Ổn định chính trị)
+ X5: Tnhung (Kiểm soát tham nhũng)

Xây dựng hàm loganepe thông qua lệnh generate, ta thu đ ược k ết qu ả nh ư
sau:



Biến phụ thuộc: lnFDI
Biến độc lập:
+ X1: lnGDP
+ X2: lnDso
+ X3: lnGduc
+ X4: lnCtri
+ X5: lnTnhung

Như vậy, ta có hàm hồi quy tổng thể PRF biểu diễn mối quan hệ phụ thuộc giữa Y và
các biến X như sau:
lnFDI= β0 + β1*lnGDP + β2*lnDso+ β3*lnGduc + β4*lnCtri + β5*lnTnhung + u
2. Ma trận tương quan
. corr lnFDI lnGDP lnDso lnGduc lnCtri lnTnhung
(obs=510)

|
lnFDI
lnGDP
lnDso
lnGduc
lnCtri lnTnhung
-------------+-----------------------------------------------------lnFDI |
1.0000
lnGDP |
0.5643
1.0000
lnDso |
0.5442 -0.0588
1.0000
lnGduc |
0.4839
0.7284
0.0893
1.0000
lnCtri |
0.1413
0.3101 -0.2244
0.1768
1.0000
lnTnhung |
0.1813
0.4802 -0.1492
0.2084
0.4419
1.0000

Dựa bảng kết quả, ta có:
 Hệ số tương quan giữa lnFDI và lnGDP: 0.5643.
 Hệ số tương quan giữa lnFDI và lnDso: 0.5442.
 Hệ số tương quan giữa lnFDI và lnGduc: 0.4839.
 Hệ số tương quan giữa lnFDI và lnCtri: 0.1413.
 Hệ số tương quan giữa lnFDI và lnTnhung: 0.1813.

Sau khi rút ra được các hệ số tương quan như trên, ta có thể nhận xét như sau:
 Trong tất các nhân tố được nghiên cứu, thì biến lnGDP có mối tương quan
mạnh nhất đến biến lnFDI( hệ số tương quan của biến này cao nhất là
0.5643), hay nói cách khác sự thay đổi trong GDP có ảnh hưởng mạnh đến
chỉ số FDI. Hệ số tương quan của biến này mang dấu dương chứng tỏ được
mối quan hệ cùng chiều giữa biến lnFDI và biến lnGDP, thể hiện rằng nếu


như lnGDP tăng 1% thì lnFDI tăng 0.5643%.
Ngược lại, biến lnCtri có ít tương quan nhất với biến lnFDI( hệ số tương
quan của biến này thấp nhất là 0.1413) hay nói cách khác sự thay đổi trong
ổn định chính trị ít có ảnh hưởng đến chỉ số FDI. Hệ số tương quan của
biến này mang dấu dương chứng tỏ được mối quan hệ cùng chiều giữa biến
lnFDI và biến lnCtri, thể hiện rằng nếu như lnCtri tăng 1% thì lnFDI tăng



0.1413%.
Hệ số tương quan của các biến còn lại lnDso, lnTnhung, lnGduc mang
dấu dương nên các biến này có quan hệ thuận chiều với lnFDI, thể hiện
rằng nếu như giá trị của các biến này tăng thì lnFDI cũng tăng.

3.

Lựa chọn mô hình hồi quy
3.1 Mô hình tác động ngẫu nhiên RE

xtreg lnFDI lnGDP lnDso lnGduc lnCtri lnTnhung, re
Random-effect...
BÀI TH C HÀNH S 3
H tên: T Th Thanh Th y
L p: Anh 6-Kh i 2-KTQT
MSV: 1314420029
1. y d ng mô hình
Bi n ph thu c: FDIế
Bi n đ c l p: ế
+ X1: GDP (GDP trên đ u ng i) ườ
+ X2: Dso(Dân s )
+ X3: Gduc(Giáo d c)
+ X4: Ctri ( n đ nh chính tr )
+ X5: Tnhung (Ki m soát tham nhũng)
y d ng hàm loganepe thông qua l nh generate, ta thu đ c k t qu nh ượ ế ư
sau:
Bi n ph thu c: lnFDIế
Bi n đ c l p: ế
+ X1: lnGDP
+ X2: lnDso
+ X3: lnGduc
+ X4: lnCtri
+ X5: lnTnhung
Như vậy, ta hàm hồi quy tổng thể PRF biểu diễn mối quan hệ phụ thuộc giữa Y
các biến X như sau:
lnFDI= β0 + β1*lnGDP + β2*lnDso+ β3*lnGduc + β4*lnCtri + β5*lnTnhung + u
2. Ma trận tương quan
. corr lnFDI lnGDP lnDso lnGduc lnCtri lnTnhung
(obs=510)
| lnFDI lnGDP lnDso lnGduc lnCtri lnTnhung
-------------+------------------------------------------------------
lnFDI | 1.0000
lnGDP | 0.5643 1.0000
lnDso | 0.5442 -0.0588 1.0000
lnGduc | 0.4839 0.7284 0.0893 1.0000
lnCtri | 0.1413 0.3101 -0.2244 0.1768 1.0000
lnTnhung | 0.1813 0.4802 -0.1492 0.2084 0.4419 1.0000
Báo cáo kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo kinh tế - Người đăng: Hạt Nắng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Báo cáo kinh tế 9 10 700