Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo phân tích Cổ phiếu Vinamilk

Được đăng lên bởi tuongduyluan
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 355 lần   |   Lượt tải: 0 lần
♦

CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG NAMBÁO

CÁO PHÂN t í c h c ổ PHIÉU VNM

PHUONG NAM SECURITIES

có 7%, nhưng tỷ lệ giá vốn/DTT năm 2013 sụt giảm so với năm
Tỷ lệ giá vốn/DTT năm 2013 sụt giảm so 2012. Nguyên nhân là do VNM bên cạnh tăng giá bán để bù
đắp chi phí thì sản lượng hàng bán cũng tăng 10% giúp VNM
với năm 2012.
tận dụng nguồn lực sẳn có về con người và máy móc hoạt động
hết công suất.
Về chi phí tài chính, trong năm 2013 tỷ lệ chi phí tài
chính/DTT có tăng nhẹ xong vẫn khá thấp, chỉ chiếm 0.29%
về chi phí tài chính, trong năm 2013 tỷ lệ tổng doanh thu năm 2013.
chi phí tài chính/DTT có tăng nhẹ xong
Chi phí bán hàng chiếm 10.37% cơ cấu doanh thu, tăng mạnh
vẫn khá thấp
so với mức 8.66% năm 2012, trong năm VNM đẩy mạnh các
hoạt động marketing nhằm quảng bá sản phẩm đến người tiêu
Chi phí bán hàng chiếm 10.37% cơ cấu dùng, bên cạnh đó trong năm hai nhà máy lớn của VNM khánh
doanh thu, tăng mạnh so với mức 8.66% thành, chi phí PR cho ho ạt động này khá cao.
năm 2012.

Tỷ trọng chi phí quản lý doanh nghiệp/DTT trong năm 2013
không thay đổ i so với năm 2012.
3. KHẢ NĂNG SINH LỜI

Trong những năm qua, VNM luôn duy trì Trong những năm qua, VNM luôn duy trì tỷ lệ ROA và ROE
khá cao và có xu hướng tăng qua các năm thể hiện tình hình
tỷ lệ ROA và ROE khá cao.
hoạt động kinh doanh của VNM khá tốt và tăng trưởng đều.
Khả năng sinh lời (%)
ROA

ROE

38%

37%

35%

Trong năm 2013 tỷ trọng ROA và ROE sụt nhẹ 1% so với năm
2012, nguyên nhân là do trong năm lợi nhuận sau thuế chỉ tăng
12% nhưng tổng tài sản tăng 16%, vốn chủ sở hữu tăng 13%.
4. CƠ CẤU NỢ VÀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN

2010

2011

2012

2013

2014F

Cơ cấu tài chính
Tỷ lệ tổng nợ/Tổng tài sản
74%

2010

80%

2011

PNS RESEACH

Tỷ lệ VCSH/Tổng nguồn vốn
79%

2012

77%

2013

80%

VNM luôn duy trì tỷ lệ nợ khá thấp dưới 26% trong 5 năm trở
lại đây, tỷ lệ nợ năm 2013 là 23%. Với tỷ lệ nợ thấp, chi phí tài
chính sẽ không ảnh hưởng nhiều đến kết quả kinh doanh của
VNM.
Với t ỷ lệ nợ thấp, lượng tiền mặt và các tài sản ngắn hạn dồ i
dào, hệ số khả năng thanh toán hiện thời và thanh toán nhanh
của VNM lớn hơn 1 khá nhiều. Hệ số thanh toán hiện thời năm
2013 đạt 2.63, hệ số thanh toán nhanh đạt 1.98 đảm bảo tốt khả
năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn.

2014F

Tháng 0 3 /2 0 1 4

BÁO CÁO PHÂN TÍCH CỔ PHIÉU VNM
PHUONG NAM SECURITIES

2010

2011

Hệ số thanh toán hiện thời

2012

2013

2014F

Hệ số thanh toán nhanh

PHÂN TÍCH SWOT
>
>
>

>

>

>

>

PNS RESEACH

1. ĐIỂM MẠNH
Thương hiệu mạnh, tiềm lực tài chính vững chắc, ...
CHNG KHOÁN PHƯƠNG NAM BÁO CÁO PHÂN t í c h c PHIÉU VNM
PHUONG NAM SECURITIES
có 7%, nhưng tỷ l giá vốn/DTT năm 2013 st giảm so với năm
2012. Nguyên nhân do VNM bên cạnh tăng giá bán để bù
đắp chi phí thì sản lượng hàng bán ng tăng 10% giúp VNM
tận dụng nguồn lực sẳn có v con người và máy móc hoạt động
hết công sut.
V chi phí tài chính, trong năm 2013 tỷ l chi phí tài
chính/DTT tăng nh xong vẫn khá thấp, ch chiếm 0.29%
tổng doanh thu năm 2013.
Chi phí bán hàng chiếm 10.37% cấu doanh thu, tăng mạnh
so với mức 8.66% năm 2012, trong năm VNM đẩy mạnh c
hoạt động marketing nhằm quảng bá sản phẩm đến người tiêu
dùng, bên cạnh đó trong năm hai nhà máy lớn của VNM khánh
thành, chi phí PR cho ho t động này khá cao.
T trọng chi phí quản lý doanh nghiệp/DTT trong năm 2013
không thay đ i so với năm 2012.
3. KHẢ NĂNG SINH LỜI
Trong những năm qua, VNM luôn duy trì tỷ l ROA và ROE
khá cao có xu hướng tăng qua c năm thể hiện tình hình
hoạt động kinh doanh của VNM khá tốt tăng trưởng đu.
Trong năm 2013 tỷ trọng ROA ROE sụt nhẹ 1% so với năm
2012, nguyên nhân do trong năm lợi nhuận sau thuế chỉ tăng
12% nhưng tổng tài sản tăng 16%, vốn chủ sở hữu tăng 13%.
4. CẤU NỢ KHẢ NĂNG THANH TOÁN
VNM luôn duy trì tỷ l nợ khá thấp dưới 26% trong 5 năm tr
lại đây, tỷ l nợ năm 2013 23%. Với tỷ lệ nợ thấp, chi phí tài
chính sẽ không ảnh hưởng nhiều đến kết quả kinh doanh của
VNM.
Với t l nợ thấp, lượng tiền mặt c tài sản ngắn hạn d i
dào, hệ s khả năng thanh toán hiện thời thanh toán nhanh
của VNM lớn hơn 1 khá nhiều. Hệ s thanh toán hiện thời năm
2013 đạt 2.63, hs thanh toán nhanh đạt 1.98 đảm bảo tốt khả
năng thanh toán c khoản nợ ngắn hạn.
T l giá vốn/DTT m 2013 sụt giảm so
với năm 2012.
về chi phí tài chính, trong năm 2013 tỷ l
chi phí tài chính/DTT tăng nhẹ xong
vẫn khá thấp
Chi phí bán hàng chiếm 10.37% cấu
doanh thu, tăng mạnh so với mức 8.66%
m 2012.
Trong những năm qua, VNM luôn duy trì
tỷ lệ ROA ROE k cao.
Khả năng sinh lời (%)
ROA ROE
38% 37%
35%
2010 2011 2012 2013 2014F
Cơ cấu tài chính
Tỷ lệ tổng nợ/Tổng tài sản Tỷ lệ VCSH/Tng nguồn vốn
80% 79% 77% 80%
74%
2010 2011
2012 2013 2014F
PNS RESEACH
Tháng 03/2014
Báo cáo phân tích Cổ phiếu Vinamilk - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo phân tích Cổ phiếu Vinamilk - Người đăng: tuongduyluan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Báo cáo phân tích Cổ phiếu Vinamilk 9 10 631