Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo quản lý doanh nghiệp

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 615 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Báo cáo quản lý doanh nghiệp
Lời nói đầu
Nền kinh tế n ớc ta chuyển dần từ nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế
hàng hoá nhiều thành phần theo định h ớng xư hội chủ nghĩa, chịu sự tác động
của nền kinh tế thị tr

ng là thách thức lớn với mọi thành phần kinh tế. B i vậy

muốn tồn tại một doanh nghiệp đứng vững trong thị tr

ng kinh doanh hiện nay

tuỳ thuộc vào kết quả quá trình sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp mà cụ
thể là các chỉ tiêu doanh thu, chi phí và lợi nhuận. Muốn tồn tại chúng ta đòi hỏi
các nhà quản lý, các chủ doanh nghiệp cần phải giám sát chỉ đạo thực hiện sát
sao mọi hoạt động kinh doanh diễn ra trong đơn vị mình. Để thực hiện tốt vấn đề
này không gì thay thế ngoài việc hạch toán đầy đủ, chi tiết và kịp th i mọi
nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ b i thông qua hạch toán các khoản doanh
thu, chi phí đ ợc đảm bảo tính đúng , đầy đủ, từ đó xác định đ ợc chính xác kết
quả kinh doanh cuối cùng của doanh nghiệp .
Với doanh nghiệp vừa mang tính chất th ơng mại, tiêu thụ hàng hoá là
giai đoạn quan trọng nhất của quá trình kinh doanh, nó có tính chất quyết định
tới thành công hay thất bại của doanh nghiệp , giải quyết tốt khâu tiêu thụ thì
doanh nghiệp mới thực sự thực hiện đ ợc chức năng là cầu nối giữa sản xuất và
tiêu dùng. Điều đó cho thấy công tác hạch toán nói chung và công tác hạch toán
xác định xác định kết quả kinh doanh nói riêng là khâu vô cùng quan trọng
không thể thiếu với mỗi doanh nghiệp. Để thực hiện mục tiêu này doanh nghiệp
phải lựa chọn kinh doanh mặt hàng nào có lợi nhất, các ph ơng thức tiêu thụ để
làm sao bán đ ợc nhiều mặt hàng nhất. Doanh nghiệp nên tiếp tục đầu t hay
chuyển sang h ớng khác. Do vậy việc tổ chức tiêu thụ và xác định kết quả kinh
doanh nh thế nào để có thể cung cấp thông tin nhanh nhất kịp th i cho các nhà
quản lý, phân tích đánh giá lựa chọn ph ơng thức kinh doanh thích hợp nhất.
Trong th i gian thực tập tại doanh nghiệp em thấy để có thể tồn tại và phát triển,

1

Báo cáo quản lý doanh nghiệp
các nhà doanh nghiệp phải xây dựng cho mình chiến l ợc cụ thể nhằm nâng cao
khẳ năng cạnh tranh và đặc biệt là thúc đẩy công tác tiêu thụ tìm đầu ra cho sản
phẩm của doanh nghiệp mình. Đây la nhiệm vụ sống còn của mỗi doanh nghiệp
hiện nay, b i vậy thông qua việc tiêu thụ sản phẩm thì doanh nghiệp mới có vốn
để tiến hành tái m rộng, tăng tốc độ l u chuyển vốn và nâng cao hiệu quả sử
dụng vốn của doanh nghiệp. Xuất phát từ đó em đư chọn đề tài “Hạch toán kế
toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh".
Nội dung...
Báo cáo quản lý doanh nghiệp
1
Lời nói đầu
Nền kinh tế nớc ta chuyển dần từ nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế
hàng hoá nhiều thành phần theo định hớng hội chủ nghĩa, chịu sự tác động
của nền kinh tế thị trng thách thức lớn với mọi thành phần kinh tế. Bi vậy
muốn tồn tại một doanh nghiệp đứng vững trong thị trng kinh doanh hiện nay
tuỳ thuộc vào kết quả quá trình sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp cụ
thể là các chỉ tiêu doanh thu, chi phí và lợi nhuận. Muốn tồn tại chúng ta đòi hỏi
các nhà quản lý, các chủ doanh nghiệp cần phải giám sát chỉ đạo thực hiện sát
sao mọi hoạt động kinh doanh diễn ra trong đơn vị mình. Để thực hiện tốt vấn đề
này không thay thế ngoài việc hạch toán đầy đủ, chi tiết kịp thi mọi
nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong k bi thông qua hạch toán các khoản doanh
thu, chi phí đợc đảm bảo tính đúng , đầy đủ, từ đó xác định đợc chính xác kết
quả kinh doanh cuối cùng của doanh nghiệp .
Với doanh nghiệp vừa mang tính chất thơng mại, tiêu thụ hàng hoá
giai đoạn quan trọng nhất của quá trình kinh doanh, tính chất quyết định
tới thành công hay thất bại của doanh nghiệp , giải quyết tốt khâu tiêu thụ thì
doanh nghiệp mới thực sự thực hiện đợc chức năng cầu nối giữa sản xuất và
tiêu dùng. Điều đó cho thấy công tác hạch toán nói chung công tác hạch toán
xác định xác định kết quả kinh doanh nói riêng khâu cùng quan trọng
không thể thiếu với mỗi doanh nghiệp. Để thực hiện mục tiêu này doanh nghiệp
phải lựa chọn kinh doanh mặt hàng nào lợi nhất, các phơng thức tiêu thụ để
làm sao bán đợc nhiều mặt hàng nhất. Doanh nghiệp nên tiếp tục đầu t hay
chuyển sang hớng khác. Do vậy việc tổ chức tiêu thụ xác định kết quả kinh
doanh nh thế nào để thể cung cấp thông tin nhanh nhất kịp thi cho các nhà
quản lý, phân tích đánh giá lựa chọn phơng thức kinh doanh thích hợp nhất.
Trong thi gian thực tập tại doanh nghiệp em thấy để có thể tồn tại và phát triển,
Báo cáo quản lý doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo quản lý doanh nghiệp - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Báo cáo quản lý doanh nghiệp 9 10 4