Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo tài chính vinamilk

Được đăng lên bởi Nguyễn Trung Quế
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 1318 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam

Báo cáo tài chính riêng cho năm kết thúc
ngày 31 tháng 12 năm 2013

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam
Thông tin về Công ty
Giấy chứng nhận
Đăng ký Kinh doanh số

4103001932
0300588569

ngày 20 tháng 11 năm 2003
ngày 29 tháng 5 năm 2013

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty đã được điều chỉnh
nhiều lần, và lần điều chỉnh gần đây nhất là giấy chứng nhận đăng ký
kinh doanh số 0300588569. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do
Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp vào ngày 29
tháng 5 năm 2013.

Hội đồng Thành viên

Bà Mai Kiều Liên
Ông Lê Song Lai
Bà Ngô Thị Thu Trang
Ông Pascal De Petrini
Ông Ng Jui Sia
Ông Lê Anh Minh
Bà Lê Thị Băng Tâm
Ông Hà Văn Thắm

Ban Điều hành

Bà Mai Kiều Liên
Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa
Bà Nguyễn Thị Như Hằng
Bà Ngô Thị Thu Trang
Ông Trần Minh Văn
Ông Nguyễn Quốc Khánh
Bà Nguyễn Hữu Ngọc Trân
Ông Mai Hoài Anh

Trụ sở đăng ký

10 Tân Trào
Phường Tân Phú, Quận 7
Thành phố Hồ Chí Minh
Việt Nam

Công ty kiểm toán

Công ty TNHH KPMG
Việt Nam

Chủ tịch
Thành viên
Thành viên
Thành viên
(đến ngày 23 tháng 5 năm 2013)
Thành viên
(từ ngày 23 tháng 5 năm 2013)
Thành viên
Thành viên
Thành viên

Tổng Giám đốc
Giám đốc Điều hành Sản xuất và Phát
triển Sản phẩm
Giám đốc Điều hành
Phát triển Vùng Nguyên liệu
Giám đốc Điều hành Tài chính
Giám đốc Điều hành Dự án
Giám đốc Điều hành Chuỗi Cung ứng
Quyền Giám đốc Điều hành Tiếp thị
(từ chức vào ngày 15 tháng 1 năm 2014)
Giám đốc Điều hành Kinh doanh

1

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam
Báo cáo của Ban Điều hành
TRÁCH NHIỆM CỦA BAN ĐIỀU HÀNH ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
Ban Điều hành chịu trách nhiệm lập báo cáo tài chính riêng của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam
(“Công ty”) phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính riêng của Công ty tại ngày 31 tháng 12
năm 2013, kết quả hoạt động kinh doanh riêng và lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm kết thúc cùng
ngày. Trong quá trình lập các báo cáo tài chính riêng này, Ban Điều hành được yêu cầu phải:
•
•
•

lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
thực hiện các đánh giá và ước tính một cách hợp lý và thận trọng; và
lập báo cáo tài chính riêng trên cơ sở nguyên tắc hoạt động liên tục trừ khi không thích hợp để
cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động.

Ban Điều hành chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ sách kế toán đúng đắn đã được thiết lập và duy trì
để thể hiện tình hình tài chính của Công ty với mức độ chính xác hợp lý tại bất kỳ thời điểm nào và
đảm bảo rằng báo cáo tài ch...
Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam
Báo cáo tài chính riêng cho năm kết thúc
ngày 31 tháng 12 năm 2013
Báo cáo tài chính vinamilk - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo tài chính vinamilk - Người đăng: Nguyễn Trung Quế
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
Báo cáo tài chính vinamilk 9 10 791