Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO THỰC TẬP

Được đăng lên bởi dreadknight1993
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 775 lần   |   Lượt tải: 2 lần
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
TẠO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH
-------------------------------------

BÁO CÁO THỰC TẬP
THỰC TẾ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN BẰNG
HÌNH THỨC TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN
HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM PGD QUẬN 9

SVTH: Nguyễn Phạm Minh Quân
Lớp ĐH27NH02
Khóa học: 2011 - 2015
GVHD: ThS Lê Hà Diễm Chi

1

Tp.Hồ Chí Minh tháng 12 năm 2014

2

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là đề tài do mình nghiên cứu.
Các số liệu, kết quả trong báo cáo thực tập này là hoàn toàn
trung thực, có thật và thu được trong quá trình nghiên cứu tại ngân
hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
Tôi xin chịu trách nhiệm trước nhà trường về sự cam đoan này.
Tác giả
Nguyễn Phạm Minh Quân

3

NHẬN XÉT VÀ XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Đánh giá mức độ hoàn thành quá trình thực tập và nội dung báo
cáo thực tập của sinh viên






Xuất sắc
Tốt
Khá
Đáp ứng yêu cầu
Không đáp ứng yêu cầu
XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

4

PHIẾU CHẤM ĐIỂM BÁO CÁO THỰC TẬP
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
................................
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO
TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH
-------------------------------------
BÁO CÁO THỰC TẬP
THỰC TẾ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN BẰNG
HÌNH THỨC TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN
HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM PGD QUẬN 9
SVTH: Nguyễn Phạm Minh Quân
Lớp ĐH27NH02
Khóa học: 2011 - 2015
GVHD: ThS Lê Hà Diễm Chi
1
BÁO CÁO THỰC TẬP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO THỰC TẬP - Người đăng: dreadknight1993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
BÁO CÁO THỰC TẬP 9 10 686