Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập

Được đăng lên bởi Young King
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 498 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Báo cáo thực tập lần 1
I, TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH 1TV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ
VCCI.
Tên công ty
vụ VCCI.

:

Công ty TNHH 1TV thương mại và dịch

Tên giao dịch quốc tế : Trade and service company (TSC).
Trụ sở chính
phố Hà Nội.

:

33 Bà Triệu- Quận Hoàn Kiếm- thành

1, Quá trình hình thành và phát triển.
Công ty TNHH 1 thành viên thương mại và dịch vụ vcci là một
công ty con, một chi nhánh của Phòng thương mại và công nghiệp
Việt nam, một tổ chức phi chính phủ( vietnam chamber of
commerce and industry-vcci).
Công ty được hình thành năm 1988 theo quyết định số
1253/BNGT-TCCB ngày 04-05-1988( bộ ngoại thương cũ) với tên
gọi là: công ty dịch vụ và thương mại. Công ty TSC với hình thức
pháp lý là doanh nghiệp nhà nước được tthanhf lậ theo mô hình
Công t tại văn bản số 283/CP của chinh phủ.
Bắt đầu từ tháng 8/2008 công ty chinh thưc chuyển đổi mô hình
doanh nghiệp và lấy tên là Công ty tnhh 1 thành viên thương mại
và dịch vụ vcci nhưng vẫn giữ nguyên giao dịch quôc tế là TSC.
Công ty tnhh 1 thành viên thương mại và dịch vụ vcci là một
doanh nghiệp nhà nước hạch toán độc lập có tư cách pháp nhân,
có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nức việt
nam. Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là: thương mại dịch vụ; Kinh
doanh xuất nhập khẩu; đại lý ban vé máy bay; Đào tạo người lao
động có đủ tình độ chuyên môn để tham gia hợp tác lao động tại
nươc ngoài; các loại hình dịch vụ liên quan khác.

Theo pháp luật hiện hành và điều lệ hoạt động của công ty, công
ty có quyến chủ đông tổ chức bộ má quản lý, tổ chức kinh doanh
như: tuyển dụng lao động; liên doanh liên kết với các tổ chức
trong và ngoài nước, chủ động tổ chức sản xuất, chủ động xây
dựng các phương án kinh doan và timef kiếm thị trường têu thụ .
2, cơ cấu tổ chức của công ty.
Toàn công ty có 01 Giám đốc kiêm Chủ tịch hội đồng quản trị cùng
với 44 cán bộ công nhân viên.
Hệ thống tổ chức quản lý của công ty theo liểu trực tuyến.
Ban giám đốc: giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị trcj tiếp
quản lý từ trên xuống, là người lãnh đạo cáo nhaatschiuj trách
nhiệm toàn diện trước ban lãnh đạo của VCCI trước pháp luật và
toàn bộ công nhân viên về mọi hoạt động làm ăn của công ty. Hai
phó giám đốc cùng cấp chịu trách nhiệm về hai mảng khác nhau
và làm trợ lý cho giám đốc.
Các phòng ban chức năng và chi nhánh: thực hiện tốt nhiệm vụ,
chức năng của mình nhiệ vụ giúp việc và chịu swj quản lý của
Giám đốc, cung cấp thông tin thuộc chức năng của mình, trực tiếp
hoặc gián tiếp thúc đẩy các dịch vụ của công ty ngày càng...
Báo cáo thực tập lần 1
I, TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH 1TV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ
VCCI.
Tên công ty : Công ty TNHH 1TV thương mại và dịch
vụ VCCI.
Tên giao dịch quốc tế : Trade and service company (TSC).
Trụ sở chính : 33 Bà Triệu- Quận Hoàn Kiếm- thành
phố Hà Nội.
1, Quá trình hình thành và phát triển.
Công ty TNHH 1 thành viên thương mại và dịch vụ vcci là một
công ty con, một chi nhánh của Phòng thương mại và công nghiệp
Việt nam, một tổ chức phi chính phủ( vietnam chamber of
commerce and industry-vcci).
Công ty được hình thành năm 1988 theo quyết định số
1253/BNGT-TCCB ngày 04-05-1988( bộ ngoại thương cũ) với tên
gọi là: công ty dịch vụ và thương mại. Công ty TSC với hình thức
pháp lý là doanh nghiệp nhà nước được tthanhf lậ theo mô hình
Công t tại văn bản số 283/CP của chinh phủ.
Bắt đầu từ tháng 8/2008 công ty chinh thưc chuyển đổi mô hình
doanh nghiệp và lấy tên là Công ty tnhh 1 thành viên thương mại
và dịch vụ vcci nhưng vẫn giữ nguyên giao dịch quôc tế là TSC.
Công ty tnhh 1 thành viên thương mại và dịch vụ vcci là một
doanh nghiệp nhà nước hạch toán độc lập có tư cách pháp nhân,
có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nức việt
nam. Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là: thương mại dịch vụ; Kinh
doanh xuất nhập khẩu; đại lý ban vé máy bay; Đào tạo người lao
động có đủ tình độ chuyên môn để tham gia hợp tác lao động tại
nươc ngoài; các loại hình dịch vụ liên quan khác.
Báo cáo thực tập - Trang 2
Báo cáo thực tập - Người đăng: Young King
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Báo cáo thực tập 9 10 173