Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập nghề nghiệp ngành văn thư - lưu trữ

Được đăng lên bởi Tiny Duy
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 2456 lần   |   Lượt tải: 12 lần
Báo cáo thực tập nghề nghiệp

GVHD: TS. Bùi Thị Bình

TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN THƯ LƯU TRỮ TRUNG ƯƠNG
KHÓA VĂN THƯ

THÖÏC TAÄP NGHEÀ
NGHIEÄP
NGAØNH VAÊN THÖ - LÖU TRÖÕ
TAÏI: UBND XAÕ TAÂN LYÙ TAÂY

Học và tên học viên: Võ Thị Kim Tho
Lớp: Trung cấp Văn thư – Lưu trữ
Khóa:
100
Ngành:
Văn thư – Lưu trữ
Giáo viên hướng dẫn: TS. Bùi Thị Bình

HVTT: Võ Thị Kim Tho

1

Lớp: Trung cấp VTLT khóa 100

Báo cáo thực tập nghề nghiệp

GVHD: TS. Bùi Thị Bình

LỜI NÓI ĐẦU
Trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá, nền kinh tế nước ta
đang tăng trưởng với tốc độ cao. Để phát triển mạnh mẽ, vững chắc cần phải có sự
quản lý, điều hành tốt. Điều này đòi hỏi sự nỗ lực của mọi thành viên tham gia vào
việc phát triển kinh tế đất nước.
Như chúng ta đã biết, thời đại ngày nay phòng hành chính - văn thư giữ một
chức năng và vị trí rất quan trọng, các doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp Nhà nước
dù lớn hay nhỏ. Hoạt động phòng hành chính - văn thư đóng góp một phần không
nhỏ vào sự thành bại của doanh nghiệp, tổ chức. Vì vậy, văn phòng hành chính văn thư phải được tổ chức, quản lý một cách khoa học và hiệu quả. Một văn phòng
hành chính - văn thư khoa học và hoạt động có hiệu quả sẽ giúp cho đơn vị đó triển
khai công việc được thuận lợi, đem lại nhiều lợi ích kinh tế xã hội cũng như chất
lượng công việc và ngược lại.
Phòng hành chính - văn thư tham gia tổ chức lưu trữ các Hồ sơ, chứng từ,
công tác soạn thảo văn bản, vào sổ công văn đi, vào sổ công văn đến, duyệt văn
bản, chuyển giao văn bản, lập hồ sơ hiện hành, trả các thủ tục hành chính và in ấn
đánh máy vi tính… phòng hành chính - văn thư đã tạo cho việc soạn thảo các văn
bản hành chính và một số công việc khác.
Thấy được vai trò quan trọng đó của hành chính - văn thư là một vấn đề cấp
thiết đối với mỗi người. Là một học viên thực tập, sau hai năm được học tập trung
tại trường Chính trị tỉnh Tiền Giang, tôi đã nắm được những kỹ năng, thao tác làm
việc trong chương trình đào tạo trung cấp hành chính - văn thư. Tuy nhiên còn
nhiều điều mà tôi chưa biết và cần học hỏi thêm rất nhiều khi ứng dụng vào công
việc thực tế.
Khi được nhà trường tạo điều kiện cho chúng tôi được tiếp xúc với môi trường
làm việc thực tế tôi đã xác định mục đích trong đợt thực tập này là:
- Vận dụng nhưng kiến thức đã học ở trường vào công việc thực tế, củng cố
kiến thức chuyên môn, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, làm quen với tổng thể các
quy trình xử lý nghiệp vụ, phong cách làm việc của người cán bộ hành chính - văn
thư trong tương lai.
- Học hỏi thêm...
TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN THƯ LƯU TRỮ TRUNG ƯƠNG
KHÓA VĂN THƯ
THÖÏC TAÄP NGHEÀ
NGHIEÄP
NGAØNH VAÊN THÖ - LÖU TRÖÕ
TAÏI: UBND XAÕ TAÂN LYÙ TAÂY
Học và tên học viên: Võ Thị Kim Tho
Lớp: Trung cấp Văn thư – Lưu trữ
Khóa: 100
Ngành: Văn thư – Lưu trữ
Giáo viên hướng dẫn: TS. Bùi Thị Bình
Báo cáo thực tập nghề nghiệp GVHD: TS. Bùi Thị Bình
HVTT: Võ Thị Kim Tho Lớp: Trung cấp VTLT khóa 100
1
Báo cáo thực tập nghề nghiệp ngành văn thư - lưu trữ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập nghề nghiệp ngành văn thư - lưu trữ - Người đăng: Tiny Duy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Báo cáo thực tập nghề nghiệp ngành văn thư - lưu trữ 9 10 890