Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập tổng hợp

Được đăng lên bởi Hoàng Yến
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 978 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
KHOA KINH TẾ & KẾ TOÁN

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP
CƠ SỞ THỰC TẬP:
CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU
TIẾN THÀNH

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Thị Bích Thảo

Lớp

Kinh Tế Đầu Tư K35 A

Giáo viên hướng dẫn

Trần Lê Diệu Linh

BÌNH ĐỊNH, THÁNG 06 NĂM 2015

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
Họ và tên sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Bích Thảo
Lớp: Kinh Tế Đầu Tư

Khóa: K35

Tên cơ sở thực tập: Công ty cổ phần xây dựng và xuất nhập khẩu Tiến
Thành
I. Nội dung nhận xét:
1. Tình hình thực hiện: ..........................................................................................
................................................................................................................................
2. Nội dung của báo cáo: ......................................................................................
- Cơ sở số liệu: ......................................................................................................
................................................................................................................................
- Phương pháp giải quyết các vấn đề: ...................................................................
................................................................................................................................
3. Hình thức của báo cáo: .....................................................................................
- Hình thức trình bày: ............................................................................................
................................................................................................................................
- Kết cấu của báo cáo: ...........................................................................................
................................................................................................................................
4. Những nhận xét khác: .......................................................................................
................................................................................................................................
II. Đánh giá cho điểm:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
...............................................
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
KHOA KINH TẾ & KẾ TOÁN
BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP
CƠ SỞ THỰC TẬP:
CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU
TIẾN THÀNH
Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Bích Thảo
Lớp Kinh Tế Đầu Tư K35 A
Giáo viên hướng dẫn Trần Lê Diệu Linh
BÌNH ĐỊNH, THÁNG 06 NĂM 2015
Báo cáo thực tập tổng hợp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập tổng hợp - Người đăng: Hoàng Yến
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Báo cáo thực tập tổng hợp 9 10 34