Ktl-icon-tai-lieu

Bảo đảm vốn điều lệ

Được đăng lên bởi tramle0919
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 235 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Tổng quan về giảm vốn điều lệ
Việc giảm vốn điều lệ là một vấn đề quan trọng do nó có khả năng bị sử dụng sai mục đích
trong thực tế như một công cụ nhằm mang lại lợi nhuận cho các cổ đông không qua chi trả cổ
tức.
Bất cứ một sự giảm vốn điều lệ nào đều có thể:
 Giảm vốn thực sự trong trường hợp công ty thực hiện mua lại từ cổ đông
 Gaim3 vốn danh nghĩa trong trường hợp vốn điều lệ giảm do xóa sổ các khoản lỗ
nhằm phản ánh trung thực tình hinh tài chính của doanh nghiệp.
a) Phương thức giảm vốn điều lệ
Vốn điều lệ của cty cổ phần dc điều chỉnh giảm trong các trường hợp:
1. Giảm vốn điều lệ khi nhu cầu vốn của công ty giảm do công ty thay đổi ngành
nghề kinh doanh, tổ chức lại quy mô nhỏ hơn trước
2. Bị buộc phải hủy bỏ cổ phiếu quỹ
3. Giảm vốn điều lệ khi cty kinh doanh thua lỗ 3 năm lien tiếp
b) Giảm vốn điều lệ bắt buộc và tự nguyện
Trường hợp cổ phiếu quỹ đã muavao2 nhưng sau 3 năm cty không sử dụng và vốn của
chủ sỡ hữu ở tình trạng nhỏ hơn vốn điều lệ thì cty cổ phiếu phải hủy bỏ cổ phiếu quỹ.
Trong các trường hợp còn lại thì công ty tự quyết định việc bán cổ phiếu quỹ theo quy
định của pháp luật
c) Thủ tục giảm vốn điều lệ
Theo quy định, khi đăng ký thay đổi vốn điều lệ, cty phải gửi thông báo tới Phòng đăng
kinh doanh nới cty đã dky. Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản và biên
bản họp ĐHĐCĐ về việc thay đổi vốn điều lệ của cty
d) Thông tin công bố trong quyết định giảm VDL
Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật liên quan không đưa ra quy định cụ thể về
các thông tin cân dc công bố.
e) Giảm vốn điều lệ và việc bảo vệ quyền của các chủ nợ
Việc giảm vốn điều lệ là trực tiếp ảnh hưởng tới quyền lợi của các chủ nợ do giá trị tài
sản tối thiểu nhằm bảo đảm việc thực hiện các nghĩa vụ của cty đối với chủ nợ giảm.
Luật doanh nghiệp quy định, sau khi thanh toán hết cổ phần mua lại, nếu tổng giá trị tài
sản dc ghi trog sổ kế toán của cty giảm 10% thì cty phải thông báo cho các chủ nợ khác.
2. Mua lai cổ phần

Luật sư chúng tôi tư vấn thủ tục giảm vốn điều lệ công ty bằng cách
mua lại cổ phần của cổ đông sở hữu như sau:

1/ Theo yêu cầu mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông công ty:
- Cổ đông biểu quyết phản đối quyết định về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi
quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu công ty
mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ
của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu công ty
mu...
1. Tổng quan về giảm vốn điều lệ
Việc giảm vốn điều lệ là một vấn đề quan trọng do nó có khả năng bị sử dụng sai mục đích
trong thực tế như một công cụ nhằm mang lại lợi nhuận cho các cổ đông không qua chi trả cổ
tức.
Bất cứ một sự giảm vốn điều lệ nào đều có thể:
Giảm vốn thực sự trong trường hợp công ty thực hiện mua lại từ cổ đông
Gaim3 vốn danh nghĩa trong trường hợp vốn điều lệ giảm do xóa sổ các khoản lỗ
nhằm phản ánh trung thực tình hinh tài chính của doanh nghiệp.
a) Phương thức giảm vốn điều lệ
Vốn điều lệ của cty cổ phần dc điều chỉnh giảm trong các trường hợp:
1. Giảm vốn điều lệ khi nhu cầu vốn của công ty giảm do công ty thay đổi ngành
nghề kinh doanh, tổ chức lại quy mô nhỏ hơn trước
2. Bị buộc phải hủy bỏ cổ phiếu quỹ
3. Giảm vốn điều lệ khi cty kinh doanh thua lỗ 3 năm lien tiếp
b) Giảm vốn điều lệ bắt buộc và tự nguyện
Trường hợp cổ phiếu quỹ đã muavao2 nhưng sau 3 năm cty không sử dụng và vốn của
chủ sỡ hữu ở tình trạng nhỏ hơn vốn điều lệ thì cty cổ phiếu phải hủy bỏ cổ phiếu quỹ.
Trong các trường hợp còn lại thì công ty tự quyết định việc bán cổ phiếu quỹ theo quy
định của pháp luật
c) Thủ tục giảm vốn điều lệ
Theo quy định, khi đăng ký thay đổi vốn điều lệ, cty phải gửi thông báo tới Phòng đăng
kinh doanh nới cty đã dky. Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản và biên
bản họp ĐHĐCĐ về việc thay đổi vốn điều lệ của cty
d) Thông tin công bố trong quyết định giảm VDL
Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật liên quan không đưa ra quy định cụ thể về
các thông tin cân dc công bố.
e) Giảm vốn điều lệ và việc bảo vệ quyền của các chủ nợ
Việc giảm vốn điều lệ là trực tiếp ảnh hưởng tới quyền lợi của các chủ nợ do giá trị tài
sản tối thiểu nhằm bảo đảm việc thực hiện các nghĩa vụ của cty đối với chủ nợ giảm.
Luật doanh nghiệp quy định, sau khi thanh toán hết cổ phần mua lại, nếu tổng giá trị tài
sản dc ghi trog sổ kế toán của cty giảm 10% thì cty phải thông báo cho các chủ nợ khác.
2. Mua lai cổ phần

 !" #$%
&'()*+" !")*+" %
- Cổ đông biểu quyết phản đối quyết định về việc , hoặc thay đổi
quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty quyền yêu cầu công ty
mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu tên, địa chỉ
của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, do yêu cầu công ty
mua lại. Yêu cầu phải được gửi đến công ty trong thời hạn mười ngày làm việc, kể
từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định về các vấn đề quy định tại khoản
này.
Bảo đảm vốn điều lệ - Trang 2
Bảo đảm vốn điều lệ - Người đăng: tramle0919
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bảo đảm vốn điều lệ 9 10 259