Ktl-icon-tai-lieu

biến động giá vàng 9703

Được đăng lên bởi chopbagooc-gmail-com
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1025 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Mục lục

LỜI MỞ ĐẦU...........................................................................................................................................................2
CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VÀNG VÀ THỊ TRƯỜNG VÀNG.........................................................4
1.1.

Giới thiệu về kim loại vàng...................................................................................................................4

1.1.1.

Vàng và những tính chất đáng lưu ý......................................................................................4

1.1.2.

Ứng dụng của vàng trong nền kinh tế...................................................................................4

1.1.2.1.

Tiền tệ thế giới..........................................................................................................................5

1.1.2.2.

Nguyên liệu quan trọng............................................................................................................6

1.2.

Vai trò của vàng trong nền kinh tế......................................................................................................7

1.3.

Giá vàng và các nhân tố ảnh hưởng đến giá vàng..............................................................................7

1.3.1.

Tổng hợp các yếu tố cơ bản của giá vàng...............................................................................7

1.3.2.

Một số yếu tố tác động đến giá vàng thế giới.........................................................................8

CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA GIÁ VÀNG VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA.........9
2.1.

Diễn biến giá vàng Việt Nam trong thời gian qua..............................................................................9

2.2.

Nguyên nhân biến động giá vàng Việt Nam trong thời gian qua....................................................10

2.2.1.

Giá vàng Việt Nam chịu tác động của giá vàng thế giới.....................................................10

2.2.2.

Do sự sụt giảm của thị trường chứng khoán Việt Nam......................................................11

2.2.3.

Do lạm phát.............................................................................................................................12

2.3.

Tác động của sự biến động giá vàng đối với Việt Nam....................................................................13

2.3.1.

Thị trường ngoại tệ..............................................................................................
Mc lc


1.1. Giới thiệu về kim loại vàng
1.1.1. Vàng và những tính chất đáng lưu ý
1.1.2. Ứng dụng của vàng trong nền kinh tế
1.1.2.1. Tiền tệ thế giới
1.1.2.2. Nguyên liệu quan trọng
1.2. Vai trò của vàng trong nền kinh tế
1.3. Giá vàng và các nhân tố ảnh hưởng đến giá vàng
1.3.1. Tổng hợp các yếu tố cơ bản của giá vàng
1.3.2. Một số yếu tố tác động đến giá vàng thế giới
 !"#$%&'()(*(+(,
2.1. Diễn biến giá vàng Việt Nam trong thời gian qua,
2.2. Nguyên nhân biến động giá vàng Việt Nam trong thời gian qua-.
2.2.1. Giá vàng Việt Nam chịu tác động của giá vàng thế giới-.
2.2.2. Do sự sụt giảm của thị trường chứng khoán Việt Nam--
2.2.3. Do lạm phát-
2.3. Tác động của sự biến động giá vàng đối với Việt Nam-/
2.3.1. Thị trường ngoại tệ-/
2.3.2. Thị trường bất động sản-/
2.3.3. Thị trường chứng khoán-
2.3.4. Việc huy động vốn và cho vay của hệ thống ngân hàng.-
2.3.5. Hoạt động sản xuất kinh doanh của nền kinh tế-
0#$)*)*(&"12)3
(-
3.1. Dự báo giá vàng Việt Nam trong thời gian tới-
3.2. Đề xuất giải pháp phát triển vàng việt nam trong những năm tới-
4%5-
(42*-
biến động giá vàng 9703 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
biến động giá vàng 9703 - Người đăng: chopbagooc-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
biến động giá vàng 9703 9 10 611