Ktl-icon-tai-lieu

Bình luận về chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong thời gian qua. Tại sao nói mô hình tăng trưởng của Việt Nam là mô hình tăng trưởng theo chiều rộng?”

Được đăng lên bởi Anh Vũ Lê
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 808 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU................................................................................................................2
1. KHÁI QUÁT VỀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ CHẤT LƯỢNG TĂNG
TRƯỞNG KINH TẾ.....................................................................................................3
1.1 Tổng quan về tăng trưởng kinh tế.........................................................................3
1.1.1 Khái niệm tăng trưởng kinh tế.......................................................................3
1.1.2 Đo lường tăng trưởng kinh tế..........................................................................3
1.1.3 Các nhân tố của tăng trưởng kinh tế...............................................................4
1.2 Tổng quan về chất lượng tăng trưởng...................................................................5
1.2.1 Nghĩa hẹp của chất lượng tăng trưởng..........................................................5
1.2.2 Nghĩa rộng của chất lượng tăng trưởng.........................................................5
1.2.3 Phân tích chất lượng tăng trưởng theo nghĩa hẹp..........................................5
2. PHÂN TÍCH THỐNG KÊ BIẾN ĐỘNG DOANH THU CỦA SUDICO GIAI
ĐOẠN 2005-2009...........................................................................................................7
2.1. Một số thành tựu đạt được....................................................................................7
2.2. Những hạn chế về chất lượng tăng trưởng kinh tế............................................9
2.2.1. Chất lượng tăng trưởng kinh tế không cao..................................................9
2.2.2. Hiệu quả kinh tế........................................................................................11
2.2.3. Sức cạnh tranh của nền kinh tế..................................................................13
2.2.4. Vấn đề xã hội và môi trường ngày càng bức xúc ........................................14
2.3. Tại sao nói mô hình tăng trưởng của Việt Nam là mô hình tăng trưởng theo
chiều rộng .....................................................................................................................17
3. KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP.............................................................................20
KẾT LUẬN................................................................................................................. 21
TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................................................
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU................................................................................................................2
1. KHÁI QUÁT VỀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CHẤT LƯỢNG TĂNG
TRƯỞNG KINH TẾ.....................................................................................................3
1.1 Tổng quan về tăng trưởng kinh tế.........................................................................3
1.1.1 Khái niệm tăng trưởng kinh tế.......................................................................3
1.1.2 Đo lường tăng trưởng kinh tế..........................................................................3
1.1.3 Các nhân tố của tăng trưởng kinh tế...............................................................4
1.2 Tổng quan về chất lượng tăng trưởng...................................................................5
1.2.1 Nghĩa hẹp của chất lượng tăng trưởng..........................................................5
1.2.2 Nghĩa rộng của chất lượng tăng trưởng.........................................................5
1.2.3 Phân tích chất lượng tăng trưởng theo nghĩa hẹp..........................................5
2. PHÂN TÍCH THỐNG KÊ BIẾN ĐỘNG DOANH THU CỦA SUDICO GIAI
ĐOẠN 2005-2009...........................................................................................................7
2.1. Một số thành tựu đạt được....................................................................................7
2.2. Những hạn chế về chất lượng tăng trưởng kinh tế............................................9
2.2.1. Chất lượng tăng trưởng kinh tế không cao..................................................9
2.2.2. Hiệu quả kinh tế........................................................................................11
2.2.3. Sức cạnh tranh của nền kinh tế..................................................................13
2.2.4. Vấn đề xã hội và môi trường ngày càng bức xúc ........................................14
2.3. Tại sao nói hình tăng trưởng của Việt Nam hình tăng trưởng theo
chiều rộng .....................................................................................................................17
3. KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP.............................................................................20
KẾT LUẬN................................................................................................................. 21
TÀI LIỆU THAM KHẢO..........................................................................................22
Bình luận về chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong thời gian qua. Tại sao nói mô hình tăng trưởng của Việt Nam là mô hình tăng trưởng theo chiều rộng?” - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bình luận về chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong thời gian qua. Tại sao nói mô hình tăng trưởng của Việt Nam là mô hình tăng trưởng theo chiều rộng?” - Người đăng: Anh Vũ Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Bình luận về chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong thời gian qua. Tại sao nói mô hình tăng trưởng của Việt Nam là mô hình tăng trưởng theo chiều rộng?” 9 10 250