Ktl-icon-tai-lieu

BT Dự án đầu tư

Được đăng lên bởi ftlouie
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 451 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC

Môn học: Quản trị dự án đầu tư
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
Thái Đăng Khoa

Ths: Nguyễn

Bài tập
Phân Tích Tài Chính Dự Án Đầu Tư
Bài 1:
Công ty TNHH Thành Long vừa gửi đến Ngân hàng 1 DAĐT sản xuất giầy da nhằm đáp
ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Dự kiến thời gian xây dựng và lắp đặt thiết bị là 1
năm, sau đó đi vào hoạt động ngay (dự tính 3 năm).
Tổng vốn đầu tư ban đầu là 3.000 triệu đồng, dự kiến vay ngân hàng 2.000 triệu đồng, lãi
suất 10% năm, thời hạn vay là 3 năm, lãi năm đầu được nhập vào gốc, thời điểm giải
ngân cuối năm 0 là 1.500 triệu đồng, cuối năm 1 là 500 triệu đồng.
-

Chi phí xây dựng nhà xưởng và lắp đặt MMTB là 1.000 triệu đồng.

-

Hệ thống MMTB trị giá 2.000 triệu đồng.

-

Thời gian khấu hao nhà xưởng là 10 năm.

-

Thời gian khấu hao MMTB là 5 năm.

-

Nguồn thu chủ yếu từ gia công, năm đầu dự kiến 2.500 triệu đồng, những năm tiếp
theo doanh thu dự kiến mỗi năm tăng 40%.

-

Khi dự án đi vào hoạt động, năm đầu có các chi phí sau: Nguyên liệu chính 700
triệu đồng, vật liệu phụ 150 triệu đồng, điện nước 200 triệu đồng, chi lương 600
triệu đồng, bảo hiểm XH 5% chi phí tiền lương, chi phí khác 100 triệu. Dự kiến
chi phí các năm tiếp theo mỗi năm tăng 30%.

-

Giá trị thanh lý tài sản của dự án ước tính bằng giá trị bút toán.

-

Kế hoạch vốn lưu động cuối kỳ như sau:
+ Tài khoản phải thu: 15% doanh thu.
+ Tài khoản phải trả: 20% chi phí hoạt động.

-

Thuế thu nhập DN: 20%.

Yêu cầu: Lập bảng lưu chuyển tiền tệ theo PP trực tiếp và gián tiếp với suất chiết
khấu 10%.

Môn học: Quản trị dự án đầu tư
Thái Đăng Khoa

Ths: Nguyễn

Bài 2:
Để đáp ứng nhu cầu to lớn về trang trí nội thất, Công ty sản xuất hàng nội thất Tân
Việt sẽ tiến hành đầu tư thêm 1 xưởng sản xuất, trang bị máy móc mới nhằm nâng cao
sản lượng hàng hóa nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội.
Để thực hiện mục tiêu này, Công ty sẽ trang bị hệ thống MMTB do Nhật sản xuất trị
giá toàn bộ 2 tỷ đồng. Công ty phải thuê đất trong thời hạn 6 năm là 1 tỷ đồng, số tiền
này được trả hết một lần khi nhận đất. Việc xây dựng nhà xưởng, nhà kho, văn phòng,
lắp đặt MMTB và phương tiện làm việc … hết 800 triệu, được tiến hành trong thời
gian xây dựng.
Thời gian hoàn tất xưởng là 1 năm, sau đó sẽ đi vào hoạt động ngay với thời gian hoạt
động là 5 năm. Khi dự án đi vào hoạt động có các khoản chi phí sau:
-

Chi phí nguyên vật liệu gồm:
+ Gỗ các loại 350 m3/năm, giá 4,5 triệu đồng/m3.
+ Ván ép các loại 1 tỷ đồng/năm (cho 2 năm đầu hoạt động). Các năm tiếp theo
850 triệ...
Môn hc: Qun tr dự án đầu tư Ths: Nguyn
Thái Đăng Khoa
Bài tp
Phân Tích Tài Chính Dự Án Đầu
Bài 1:
Công ty TNHH Thành Long va gửi đến Ngân ng 1 DAĐT sản xut giy da nhằm đáp
ng nhu cầu trong nước và xut khu. D kiến thi gian xây dng lắp đặt thiết b 1
năm, sau đó đi vào hoạt động ngay (dtính 3 năm).
Tng vốn đầuban đầu 3.000 triệu đồng, d kiến vay ngân hàng 2.000 triệu đồng, lãi
suất 10% năm, thời hạn vay 3 năm, lãi năm đầu được nhp vào gc, thi điểm gii
ngân cuối năm 0 là 1.500 triệu đồng, cuối năm 1 là 500 triệu đồng.
- Chi phí xây dựng nhà xưởng và lắp đt MMTB là 1.000 triệu đồng.
- H thng MMTB tr giá 2.000 triệu đồng.
- Thi gian khấu hao nhà xưởng là 10 năm.
- Thi gian khấu hao MMTB là 5 năm.
- Ngun thu ch yếu tgia công, năm đầu d kiến 2.500 triệu đồng, những năm tiếp
theo doanh thu d kiến mỗi năm tăng 40%.
- Khi dán đi vào hoạt động, m đầu các chi phí sau: Nguyên liu chính 700
triệu đồng, vt liu ph 150 triu đồng, điện nước 200 triu đồng, chi lương 600
triệu đồng, bo him XH 5% chi phí tiền lương, chi phí khác 100 triu. D kiến
chi phí các năm tiếp theo mỗi năm tăng 30%.
- Giá tr thanh lý tài sn ca dự án ước tính bng giá tr bút toán.
- Kế hoch vốn lưu động cui kỳ như sau:
+ Tài khon phi thu: 15% doanh thu.
+ Tài khon phi tr: 20% chi phí hoạt động.
- Thuế thu nhp DN: 20%.
Yêu cu: Lp bảng lưu chuyển tin t theo PP trc tiếp gián tiếp vi sut chiết
khu 10%.
TRƯỜNG CAO ĐNG CÔNG NGH THĐỨC
KHOA QUN TR KINH DOANH
BT Dự án đầu tư - Trang 2
BT Dự án đầu tư - Người đăng: ftlouie
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
BT Dự án đầu tư 9 10 711