Ktl-icon-tai-lieu

BT kế toán quản trị có lời giải

Được đăng lên bởi Dương Văn Huỳnh
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 574 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài 1: Công ty A có tài liệu của 2 bộ phận phục vụ: (1.000 đồng)
Chỉ tiêu

PX ĐIỆN

PXSC

Chi phí ban đầu
- Biến phí

12.000

14.000

2.400

2.800

- Định phí

10.500

11.000

5.100

6.000

200kw

220kw

40 giờ

30 giờ

1.000kw
7.000kw

1.100kw
7.200kw

50 giờ
120 giờ

60 giờ
140 giờ

2.000kw

1.900kw

30 giờ

40 giờ

Sản phẩm SX
- Tự sử dụng
- Cung cấp giữa 2 bộ phận
- Cung cấp cho sản xuất chính
- Cung cấp cho QLDN

Kế hoạch 2 bộ phận phục vụ phù hợp với kế hoạch ban đầu
Yêu cầu:
1. Phân bồ chi phí bộ phận phục vụ bằng phương pháp trực tiếp vào đầu năm
và cuối năm.
2. Phân bổ chi phí phục vụ bằng phương pháp bậc thang vào đầu năm và cuối

năm – phân bổ chi phí điện nước.
Bài Giải:
ĐVT : 1.000 đồng
(Lưu ý : đầu năm là kỳ kế hoạch, cuối năm là kỳ thực tế)
1. Phương pháp trực tiếp:
* PX. Điện:
Tỷ lệ phân bổ =

Chi phí phân bổ
Σmức sử dụng của tiêu thức phân bổ

 Tỷ lệ phân bổ = 12.000 + 10.500 / 7.000 + 2.000 = 2,5
Mức phân bổ:

-

SXC ( kế hoạch) : 2,5 x 7.000 = 17.500 (đvt)

-

QLDN (Kế hoạch) : 2,5 x 2.000 = 5.000 (đvt)

-

SXC ( Thực tế) : 2,5 x 7.200 = 18.000 (đvt)

-

QLDN ( TT) : 2,5 x 1.900 = 4.750 (đvt)

* PX. Sửa chữa:
Tỷ lệ phân bổ = 2.400 + 5.100 / 120 + 30 = 50
 Mức phân bổ :
-

SXC ( kế hoạch) : 50 x 120 = 6.000 (đvt)

-

QLDN (Kế hoạch) : 50 x 30= 1.500 (đvt)

-

SXC ( Thực tế) : 50 x 140 = 7.000 (đvt)

-

QLDN ( TT) : 50 x 40 = 2.000 (đvt)

2. Theo phương pháp bậc thang:
* PX. Điện:
Tỷ lệ phân bổ = 12.000 + 10.500 / 1.000 + 7.000 + 2.000 = 2,25
=> Mức phân bổ:
-

PXSC ( kế hoạch) : 2,25 x 1.000 = 2.250 (đvt)

-

SXC (Kế hoạch) : 2,25 x 7.000 = 15.750 (đvt)

-

QLDN ( KH) : 2,25 x 2.000 = 4.500 (đvt)

-

PXSC ( TT) : 2,25 x 1.100 = 2.475 (đvt)

-

SXC (TT) : 2,25 x 7.200 = 16.200 (đvt)

-

QLDN ( TT) : 2,25 x 1.900 = 4.275 (đvt)

* PX. Sửa chữa:
Tỷ lệ phân bổ = 2.400 + 5.100 + 2.250 / 120 + 30 = 65
=> Mức phân bổ:

Bài 2:

-

SXC ( kế hoạch) : 65 x 120 = 7.800 (đvt)

-

QLDN (Kế hoạch) : 65 x 30= 1.950 (đvt)

-

SXC ( Thực tế) : 65x 140 = 9.100 (đvt)

-

QLDN ( TT) : 65 x 40 = 2.600 (đvt)

Công ty B có tài liệu của 3 bộ phận phục vụ ( ĐVT: 1.000 đồng)
- Kế hoạch:
Chi phí ban đầu
- Biến phí
- Định phí
Sàn phẩm bộ phận phục vụ SX
- Tư sử dụng
- Cung cấp cho SX chính
- Cung cấp cho QLDN
SP bộ phận phục vụ cung cấp lẫn nhau
- SP diện cung cấp BP phục vụ
- SP nước cung cấp BP phục vụ
- Sửa chữa cho BP phục vụ

- Thực tế:

Chi phí ban đầu
- Biến phí
- Định phí
Sàn phẩm bộ phận phục vụ SX
- Tư sử dụng
- Cung cấp cho SX chính
- Cung cấp cho QLDN
...
Bài 1:ng ty A có tài li u c a 2 b ph n ph c v : (1.000 đ ng)
Ch tiêu PX ĐI N PXSC
Chi phí ban đ u
- Bi n phíế
12.000 14.000 2.400 2.800
- Đ nh phí
10.500 11.000 5.100 6.000
S n ph m SX
- T s d ng ử ụ
200kw 220kw 40 gi 30 gi
- Cung c p gi a 2 b ph n 1.000kw 1.100kw 50 gi 60 gi
- Cung c p cho s n xu t chính 7.000kw 7.200kw 120 gi 140 gi
- Cung c p cho QLDN
2.000kw 1.900kw 30 gi 40 gi
K ho ch 2 b ph n ph c v phù h p v i k ho ch ban đ uế ế
u c u:
1. Phân b chi phí b ph n ph c v b ng ph ng pháp tr c ti p vào đ u năm ụ ằ ươ ế
cu i năm.
2. Phân b chi phí ph c v b ng ph ng pp b c thang vào đ u năm và cu i ụ ằ ươ
năm – phân b chi phí đi n n c. ướ
Bài Gi i:
ĐVT : 1.000 đ ng
(L u ý : đ u nămkỳ k ho ch, cu i nămkỳ th c t )ư ế ế
1. Ph ng pp tr c ti p:ươ ế
* PX. Đi n:
T l phân b =
T l phân b = 12.000 + 10.500 / 7.000 + 2.000 = 2,5
M c phân b :
Chi phí pn b
Σm c s d ng c a tiêu th c phân b ử ụ
BT kế toán quản trị có lời giải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BT kế toán quản trị có lời giải - Người đăng: Dương Văn Huỳnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
BT kế toán quản trị có lời giải 9 10 497