Ktl-icon-tai-lieu

Các câu hỏi thường gặp trong quản trị chiến lược

Được đăng lên bởi vuphongkd2
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 531 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Câu 1: Việt Nam nên tiến hành quản trị chiến lược bởi vì:
Xây dựng chiến lược kinh doanh là nhu cầu đổi mới không ngừng của các doanh
nghiệp vừa và nhỏ.
Các doanh nghiệp vừa và nhỏ muốn không thất bại phải không ngừng đổi mới vì
xã hội không ngừng thay đổi, kỹ thuật không ngừng tiến bộ, những người làm việc ở
doanh nghiệp không ngừng thay đổi. Trong hoàn cảnh đó, nếu một doanh nghiệp vừa và
nhỏ cố định sự nghiệp của mình trong một thời gian dài là không thể được. Thí dụ, hiện
nay nhu cầu sử dụng diêm của xã hội đã giảm nhiều nên các nhà máy diêm phải đổi nghề.
Các nhà máy sản xuất phụ tùng máy dệt cũng phải đổi nghề vì các nhà máy dệt truyền
thống đã bị đào thải. Tiến bộ kỹ thuật và mức sống nhân dân được nâng cao đang thúc
đẩy sự hình thành của nhiều ngành dịch vụ mới. Một số người làm việc trong doanh
nghiệp Nhà nước, nay tách ra kinh doanh độc lập và trở thành đối thủ cạnh tranh của
doanh nghiệp cũ. Trong tình hình đó, nếu doanh nghiệp dẫm chân tại chỗ thì sẽ bị đào
thải. Vì vậy, doanh nghiệp phải không ngừng đổi mới, mà muốn đổi mới thì phải có chiến
lược. Dù là đổi mới lĩnh vực kinh doanh, kỹ thuật, sản phẩm dịch vụ, quá trình sản xuất
quản lý hiện trường sản xuất, công tác thị trường đều cần có chiến lược, dựa vào sự chỉ
đạo của chiến lược.
Xây dựng chiến lược kinh doanh là một nhu cầu trong quá trình liên hiệp, sát nhập
của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Để tồn tại và phát triển trong cạnh tranh quyết liệt, các doanh nghiệp vừa và nhỏ
phải thông qua hình thức liên hiệp, bị liên hiệp, sát nhập, bị sát nhập để tăng cường thực
lực. Quá trình đó dù là chủ động hay bị động đều cần có sự chỉ đạo của chiến lược kinh
doanh. Nếu không có chiến lược sẽ thất bại. Quá trình liên hiệp, sát nhập của một số
doanh nghiệp chứng tỏ sau khi liên hiệp, sát nhập năm đầu còn khả dĩ, năm thứ hai bắt
đầu kém và năm thứ ba thì thua lỗ. Do đó, phải căn cứ vào tình hình của ngành, tình hình
của doanh nghiệp, chiến lược phát triển của doanh nghiệp để tiến hành hoạt động vận
hành vốn.
Xây dựng chiến lược kinh doanh là nhu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế.
Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, việc quốc tế hoá kinh doanh không phải là
không làm được nhưng muốn làm thì phải có chiến lược. Chúng ta đang tiến hành tham
gia tổ chức thương mại thế giới. Điều đó có nghĩa là các doanh nghiệp đang đứng trước
một tình thế cạnh tranh quyết liệt hơn. Hàng hoá nước ngoài sẽ xâm nhập thị trường
nhiều hơn. Thị trường trong nước và quốc tế sẽ hoà tan làm một. Cạnh tranh sẽ quyết liệt
hơn. Nếu các...
Câu 1: Việt Nam nên tiến hành quản trị chiến lược bởi vì:
Xây dựng chiến lược kinh doanh là nhu cầu đổi mới không ngừng của các doanh
nghiệp vừa và nhỏ.
Các doanh nghiệp vừa và nhỏ muốn không thất bại phải không ngừng đổi mới vì
xã hội không ngừng thay đổi, kỹ thuật không ngừng tiến bộ, những người làm việc ở
doanh nghiệp không ngừng thay đổi. Trong hoàn cảnh đó, nếu một doanh nghiệp vừa và
nhỏ cố định sự nghiệp của mình trong một thời gian dài là không thể được. Thí dụ, hiện
nay nhu cầu sử dụng diêm của xã hội đã giảm nhiều nên các nhà máy diêm phải đổi nghề.
Các nhà máy sản xuất phụ tùng máy dệt cũng phải đổi nghề vì các nhà máy dệt truyền
thống đã bị đào thải. Tiến bộ kỹ thuật và mức sống nhân dân được nâng cao đang thúc
đẩy sự hình thành của nhiều ngành dịch vụ mới. Một số người làm việc trong doanh
nghiệp Nhà nước, nay tách ra kinh doanh độc lập và trở thành đối thủ cạnh tranh của
doanh nghiệp cũ. Trong tình hình đó, nếu doanh nghiệp dẫm chân tại chỗ thì sẽ bị đào
thải. Vì vậy, doanh nghiệp phải không ngừng đổi mới, mà muốn đổi mới thì phải có chiến
lược. Dù là đổi mới lĩnh vực kinh doanh, kỹ thuật, sản phẩm dịch vụ, quá trình sản xuất
quản lý hiện trường sản xuất, công tác thị trường đều cần có chiến lược, dựa vào sự chỉ
đạo của chiến lược.
Xây dựng chiến lược kinh doanh là một nhu cầu trong quá trình liên hiệp, sát nhập
của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Để tồn tại và phát triển trong cạnh tranh quyết liệt, các doanh nghiệp vừa và nhỏ
phải thông qua hình thức liên hiệp, bị liên hiệp, sát nhập, bị sát nhập để tăng cường thực
lực. Quá trình đó dù là chủ động hay bị động đều cần có sự chỉ đạo của chiến lược kinh
doanh. Nếu không có chiến lược sẽ thất bại. Quá trình liên hiệp, sát nhập của một số
doanh nghiệp chứng tỏ sau khi liên hiệp, sát nhập năm đầu còn khả dĩ, năm thứ hai bắt
đầu kém và năm thứ ba thì thua lỗ. Do đó, phải căn cứ vào tình hình của ngành, tình hình
của doanh nghiệp, chiến lược phát triển của doanh nghiệp để tiến hành hoạt động vận
hành vốn.
Xây dựng chiến lược kinh doanh là nhu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế.
Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, việc quốc tế hoá kinh doanh không phải là
không làm được nhưng muốn làm thì phải có chiến lược. Chúng ta đang tiến hành tham
gia tổ chức thương mại thế giới. Điều đó có nghĩa là các doanh nghiệp đang đứng trước
một tình thế cạnh tranh quyết liệt hơn. Hàng hoá nước ngoài sẽ xâm nhập thị trường
nhiều hơn. Thị trường trong nước và quốc tế sẽ hoà tan làm một. Cạnh tranh sẽ quyết liệt
hơn. Nếu các doanh nghiệp không có chiến lược kinh doanh thì sẽ gặp khó khăn.
- Chiến lược có thể coi là tập hợp những quyết định và hành động hướng mục tiêu
để các năng lực và nguồn lực của tổ chức đáp ứng được những cơ hội và thách thức từ
bên ngoài.
- Chiến lược liên quan tới các mục tiêu của doanh nghiệp.
Các câu hỏi thường gặp trong quản trị chiến lược - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các câu hỏi thường gặp trong quản trị chiến lược - Người đăng: vuphongkd2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Các câu hỏi thường gặp trong quản trị chiến lược 9 10 210