Ktl-icon-tai-lieu

Các dạng bài bập tính tỷ giá chéo

Được đăng lên bởi thanhthuyduong87
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 2216 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Dạng bài tập thứ nhất
TÍNH TỶ GIÁ CHÉO
1.1 Tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền cùng dựa vào
một đồng tiền yết giá
1.2 Tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền cùng dựa vào
một đồng tiền định giá
1.3 Tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền dựa vào đồng
thứ ba mà đồng thứ ba là định giá với đồng tiền
này nhưng lại là yết giá với đồng tiền kia

1.1 Tính tỷ giá giữa hai đồng tiền cùng
dựa vào một đồng tiền yết giá
Công thức tổng quát về tỷ giá nghịch đảo
X/Y = a-b vậy Y/X = ?
-

Ngân hàng mua Y bằng đồng X với giá a và mua Y chính là bán đồng
X, do vậy giá bán đồng X bằng đồng Y sẽ là 1/a

-

Ngân hàng bán Y bằng đồng X với giá b và bán một đồng tiền chính là
mua đồng tiền kia, nên giá mua đồng X bằng đồng Y sẽ là 1/b.
Vậy nếu X/Y = a-b thì tỷ giá nghịch đảo Y/X sẽ là Y/X = 1/b-1/a

1.1 Tính tỷ giá giữa hai đồng tiền cùng
dựa vào một đồng tiền yết giá
Thị trường thông báo:
X/Y = a/b
X/Z = c/d
Tính tỷ giá chéo: Y/Z và Z/Y

1.1Tính tỷ giá giữa hai đồng tiền cùng
dựa vào đồng yết giá
Ta có : - X/Y = a/b
- X/Z = c/d

Tính tỷ giá: - Y/Z
- Z/Y

Dm Y /Z Dm Y/ X * Dm X /Z 

1

* Dm X /Z 

c

Db X/Y
b
1
d
Db Y /Z Db Y/ X * Db X /Z 
* Db X /Z 
Dm X/Y
a
c
a
Y/Z  b

d
a

Z / Y  d

b
c

1.1Tính tỷ giá giữa hai đồng tiền
cùng dựa vào đồng yết giá


Ví dụ 1:
Thị trường thông báo
USD/CHF = 1,1807/74
USD/HKD = 7,7515/85
Tính tỷ giá CHF/HKD; HKD/CHF

1.1Tính tỷ giá giữa hai đồng tiền
cùng dựa vào đồng yết giá
Dm CHF/HKD = Dm CHF/USD* Dm USD/HKD
= Dm CHF/USD*Dm USD/HKD
= (1/1,1874)*7,7515=6,5281
Db CHF/HKD = Db CHF/USD*Db USD/HKD
= (1/1,1807)*7,7585= 6,5711
CHF/HKD = 6,5281-6,5711
HKD/CHF = 1/6,5711-1/6,5281 = 0,1521-0,1531

CHF/USD = 1,1807/74
HKD/USD = 7,7515/85
Dm CHF / HKD  Dm CHF / USD * Dm USD / HKD
1
7 , 7515


 6 , 5281
* Dm USD / HKD
Db USD / CHF
1 ,1874
Db CHF / HKD  Db CHF / USD * Db USD / HKD
1

 7 , 7585
* Db USD / HKD
Dm USD / CHF
1 ,1807
 CHF / HKD



 HKD / CHF



6 , 5281 / 6 , 5711
1
6 , 5711
1
6 , 5281

 6 , 5711

 0 ,1521 / 0 ,1531

1.2 Tính tỷ giá giữa hai đồng tiền
cùng dựa vào đồng tiền định giá
Thị trường thông báo
X/Z = a/b
Y/Z = c/d
Tính tỷ giá X/Y; Y/X

1.2 Tính tỷ giá giữa hai đồng tiền
cùng dựa vào đồng định giá
X/Z = a/b
Y/Z = c/d
Dm X / Y  Dm X / Z * Dm Z / Y  Dm X / Z *

Db X / Y  Db X / Z * Db Z / Y  Db X / Z *

X /Y 

a
d

b
c

 Y / X 

c
b

d
a

1
a

Db Y / Z
d

1
b

Dm Y / Z
c

1.2 Tính tỷ giá giữa hai đồng tiền
cùng dựa vào đồng định giá


Ví dụ 2
Thị trường thông báo
GBP/USD = 2,0345/15
EUR/USD= 1,4052/40
Tính tỷ giá GB...
Dạng bài tập thứ nhất
TÍNH TỶ GIÁ CHÉO
1.1 Tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền cùng dựa vào
một đồng tiền yết giá
1.2 Tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền cùng dựa vào
một đồng tiền định g
1.3 Tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền dựa vào đồng
thứ ba mà đồng thứ ba là định giá với đồng tiền
này nhưng lại là yết giá với đồng tiền kia
Các dạng bài bập tính tỷ giá chéo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các dạng bài bập tính tỷ giá chéo - Người đăng: thanhthuyduong87
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Các dạng bài bập tính tỷ giá chéo 9 10 10