Ktl-icon-tai-lieu

Các dạng bài tập môn quản trị tài chính

Được đăng lên bởi Tuấn Trung
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 552 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CÁC DẠNG BÀI TẬP MÔN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH
Dạng 1: Tính chi phí của mỗi cách thức thanh toán cho hàng hóa mà doanh nghiệp
mua
Vấn đề đặt ra
Doanh nghiệp mua một hàng hóa và có các cách thức chi trả số tiền thanh toán này khác nhau:
thanh toán ngay; thanh toán 1 nửa còn lại trả sau 1 năm; thanh toán ngay 20%, sau 2 năm thanh
toán 30%, sau 2 năm thanh toán hết….
 Vậy DN nên mua hàng theo cách thanh toán nào là tốt nhất? Ở đây, cách tốt nhất được hiểu
là có tổng chi phí (số tiền thanh toán) thấp nhất
Cách tính
Đối với mỗi cách thức chi trả (thanh toán) khác nhau sẽ có cách tính khác nhau. Tuy nhiên, chỉ
có 2 cách thanh toán chủ yếu đó là:
Thanh toán ngay:
Là hình thức DN mua hàng thanh toán ngay cho DN bán. Tổng chi phí bao gồm: giá mua + chi
phí vận chuyển (nếu có)
Thanh toán vào thời gian sau:
Là hình thức DN mua hàng thanh toán vào thời điểm sau cho DN bán (có thể là 1 năm, 2 năm)
hoặc thanh toán được 1 ít và còn lại để thanh toán sau.
Áp dụng công thức tính dòng tiền trong tương lai
A = (Giá mua x %giá trị thanh toán) / (1 + lãi suất trung bình trên thị trường)k
K là thời gian tại thời điểm DN thanh toán (k = 1, 2, 3..)
Bài tập minh họa
Công ty Nhật Long cần mua một lô hàng gồm 30 chiếc máy tính. Công ty nhận được 3 điện
chào hàng như sau với mức giá và các cách chi trả như sau:
Bức điện 1: Giá lô hàng là 180 trd. Chi phí vận chuyển bốc xếp đến tận nơi là 10 trd. Toàn bộ
chi phí (giá mua + chi phí vận chuyển) thanh toán ngay
Bức điện 2: Giá 200 trd, không mất tiền vận chuyển. Tiền hàng thanh toán ngay 50%, số còn lại
cho chịu sau 1 năm.

Bức điện 3: Giá hàng là 190 trd, ng mua phải tự vận chuyển (chi phí vận chuyển ước tính là
15trd). Tiền hàng thanh toán ngay 20%, thanh toán 30% sau 1 năm, sau 2 năm thanh toán hết số
còn lại.
Hãy tính toán để tư vấn công ty Nhật Long nên mua hàng theo điện chào hàng nào? Biết rằng lãi
suất trung bình trên thị trường hiện tại ổn định ở mức 8%/năm.
Giải
Xét tổng chi phí mà công ty Nhật Long phải trả theo các điện chào hàng.
Bức điện 1:
Tổng chi phí phải trả = Giá mua + chi phí vận chuyển = 180 + 10 = 190 trd
Bức điện 2:
Tổng chi phí phải trả = Giá mua x 50% + (Giá mua x 50%) / (1 + 0.08)1 = 192.6 trd
Bức điện 3:
Tổng chi phí phải trả = Giá mua x 20% + (Giá mua x 30%) / (1 + 0.08)1
+ (Giá mua x 50%) / (1 + 0.08)2 + 15
= 191.5 trd
Với các điều kiện của bài toán thì công ty Nhật Long nên mua hàng theo điện chào hàng 1 vì có
tổng chi phí phải trả thấp nhất.
Chú ý
Việc tính toán và tư vấn cho công ty mua hàng theo bài trên là ch...
CÁC DẠNG BÀI TẬP MÔN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH
Dạng 1: Tính chi phí của mỗi cách thức thanh toán cho hàng hóa doanh nghiệp
mua
Vấn đề đặt ra
Doanh nghiệp mua một hàng hóa các cách thức chi trả số tiền thanh toány khác nhau:
thanh toán ngay; thanh toán 1 nửa còn lại trả sau 1 năm; thanh toán ngay 20%, sau 2 năm thanh
toán 30%, sau 2 năm thanh toán hết….
Vậy DN nên mua hàng theo cách thanh toán nào tốt nhất? đây, cách tốt nhất được hiểu
là có tổng chi phí (số tiền thanh toán) thấp nhất
Cách tính
Đối với mỗi cách thức chi trả (thanh toán) khác nhau sẽ cách tính khác nhau. Tuy nhiên, chỉ
có 2 cách thanh toán chủ yếu đó là:
Thanh toán ngay:
hình thức DN mua hàng thanh toán ngay cho DN bán. Tổng chi phí bao gồm: giá mua + chi
phí vận chuyển (nếu có)
Thanh toán vào thời gian sau:
hình thức DN mua hàng thanh toán vào thời điểm sau cho DN bán (có thể 1 năm, 2 m)
hoặc thanh toán được 1 ít và còn lại để thanh toán sau.
Áp dụng công thức tính dòng tiền trong tương lai
A = (Giá mua x %giá trị thanh toán) / (1 + lãi suất trung bình trên thị trường)
k
K là thời gian tại thời điểm DN thanh toán (k = 1, 2, 3..)
Bài tập minh họa
Công ty Nhật Long cần mua một hàng gồm 30 chiếc máy tính. Công ty nhận được 3 điện
chào hàng như sau với mức giá và các cách chi trả như sau:
Bức điện 1: Giá hàng 180 trd. Chi phí vận chuyển bốc xếp đến tận nơi 10 trd. Toàn bộ
chi phí (giá mua + chi phí vận chuyển) thanh toán ngay
Bức điện 2: Giá 200 trd, không mất tiền vận chuyển. Tiền hàng thanh toán ngay 50%, số còn lại
cho chịu sau 1 năm.
Các dạng bài tập môn quản trị tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các dạng bài tập môn quản trị tài chính - Người đăng: Tuấn Trung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Các dạng bài tập môn quản trị tài chính 9 10 656