Ktl-icon-tai-lieu

Các mô hình thương mại điện tử

Được đăng lên bởi Tạ Việt
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 421 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 2
CÁC MÔ HÌNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
GIẢNG VIÊN: ThS. NGUYỄN PHƯƠNG CHI
BỘ MÔN: THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Email: chinp@ftu.edu.vn

Here comes your footer  Page 1

Nội dung
1. Định nghĩa về mô hình kinh doanh TMĐT
2. Các nhân tố cấu thành lên mô hình TMĐT
3. Vai trò của mô hình kinh doanh TMĐT
4.Phân loại các mô hình kinh doanh TMĐT
5. Một số mô hình kinh doanh TMĐT điển hình

1.Định nghĩa về mô hình kinh doanh TMĐT
• Mô hình kinh doanh là mô hình mà doanh nghiệp tiến hành kinh doanh 

nhằm đạt được chiến lược kinh doanh đã đề ra ( Rappa 2003 & Turban 2004)

• Mô hình kinh doanh miêu tả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao 

gồm các thành phần cấu tạo lên mô hình kinh doanh, chức năng của doanh 
nghiệp cũng như doanh thu và chi phí mà doanh nghiệp có thể đạt được.

* Mô hình kinh doanh cho biết những giá trị mà doanh nghiệp đã đem lại cho 
khách hàng thông qua những nguồn lực nào, cách thức mà họ tiếp cận tới 
khách hàng thông qua những hoạt động nào và cuối cùng chỉ ra cách mà doanh 
nghiệp thu về lợi nhuận. 

(alibaba.com)

1

Định nghĩa về mô hình kinh doanh TMĐT
 Mô hình kinh doanh điện tử: cho biết vai trò và mối quan hệ 

doanh nghiệp với khách hàng, các nhà cung cấp trong việc cung 
cấp hàng hóa, dịch vụ thông tin, trao đổi thanh toán và những lợi 
lích khác mà các bên có thể đạt được (Weill and Vitale  2001)
* Mô hình kinh doanh thương mại điện tử: là mô hình kinh 
doanh có sử dụng và tận dụng tối đa hóa lợi ích của internet và 
website (Timmers, 1998)
* Mô hình kinh doanh khác với mô hình quá trình kinh doanh, mô 
hình tổ chức

2. Các nhân tố tạo lên mô hình
TMĐT
 Giá trị doanh nghiệp
 Mô hình doanh thu
 Cơ hội thị trường
 Môi trường cạnh tranh
 Lợi thế cạnh tranh
 Chiến lược thị trường
 Cơ cấu tổ chức
 Bộ máy quản lý

Giá trị tạo thành
 Cho biết các sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp đã đáp ứng 

nhu cầu khách hàng tới đâu
 Để xác định được những giá trị này cần trả lời câu hỏi:
‐ Tại sao khách hàng chọn tiến hành giao dịch với doanh nghiệp 

anh chị mà không phải là doanh nghiệp khác.
‐ Doanh nghiệp anh chị đã cung cấp cho khách hàng những giá 

trị gì mà các doanh nghiệp khác đã không làm hoặc không 
thể?
 Giá, khả năng cá biệt hóa sản phẩm, thời gian giao nhận hàng

2

Mô hình doanh thu
 Miêu tả cách thức mà công ty kiếm lợi nhuận
 Một số mô hình doanh thu chính:
‐ Mô hình doanh thu quảng cáo
‐ Mô hình doanh thu phí thuê bao
‐ Mô hình doanh thu phí giao dịch
‐ Mô hình doanh thu bán hàng
‐ Mô hình doanh thu liên kết (CPA, CPC),

3
...
1
Bài 2
CÁC MÔ HÌNH THƯƠNG MI ĐIN T
GING VIÊN: ThS. NGUYN PHƯƠNG CHI
B MÔN: THƯƠNG MI ĐIN T
Email: chinp@ftu.edu.vn
Here comes your footer Page 1
1. Định nghĩav hình kinh doanh TMĐT
2.Các nhân t cuthànhlênmôhìnhTMĐT
3. Vai trò ca hình kinh doanh TMĐT
4.Phân loi các hình kinh doanh TMĐT
5.Mts hình kinh doanh TMĐTđinhình
Nội dung
1.ĐịnhnghĩavềhìnhkinhdoanhTMĐT
hìnhkinhdoanh hìnhdoanhnghiptiếnhànhkinhdoanh
nhmđạtđưcchiếnlượckinhdoanhđãđềra(Rappa2003&Turb an2004)
hìnhkinhdoanh miêutảhotđộngkinhdoanhcadoanhnghipbao
gmcácthànhphncutolênhìnhkinhdoanh,chcnăngcadoanh
nghipcũngnhưdoanhthuchiphídoanh
nghipthểđạtđược.
* hìnhkinhdoanh chobiếtnhnggiátrịdoanhnghipđãđemlicho
kháchhàngthôngquanhngngunlcnào,cáchthchọtiếpcnti
kháchhàngthông
quanhnghotđộngnàocuicùngchỉracáchdoanh
nghipthuvềlinhun.
(alibaba.com)
Các mô hình thương mại điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các mô hình thương mại điện tử - Người đăng: Tạ Việt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Các mô hình thương mại điện tử 9 10 689