Ktl-icon-tai-lieu

Các nguyên lý QLDA Phần 2

Được đăng lên bởi eng.huyson
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1343 lần   |   Lượt tải: 0 lần
mềm, linh ñộng và dễ thích nghi. Môi trường ổn ñịnh và có thể dự báo ñược thì các cơ cấu tổ
chức hành chính cứng lại có hiệu quả.
Mức ñộ "cứng" hay "mềm" của một cơ cấu tổ chức phụ thuộc vào mức ñộ thể chế hoá
hoạt ñộng của các thành viên trong tổ chức, thể hiện ở số lượng và mức cụ thể của các nguyên
tắc và các thủ tục thực hiện công việc cũng như mức ñộ các thành viên trong tổ chức tuân thủ
trình tự quy ñịnh này. Bảng 2.1 trình bày sự so sánh 2 loại cơ cấu tổ chức trên về các tính chất
chung và môi trường vận dụng.
2. MÔ HÌNH CƠ CẤU TỔ CHỨC THEO QUAN HỆ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ ÁN
2.1. Các mô hình cơ cấu tổ chức tách biệt, quản lý theo dự án và quản lý chung
Nếu các nguồn lực cơ bản của dự án nằm trong khuôn khổ một tổ chức/hệ thống thì cần
phải thành lập một Ban quản lý dự án nằm trong cơ cấu của tổ chức hay hệ thống ñó. ðương
nhiên tổ chức/hệ thống phải bằng cách này hay cách khác hoà ñồng các mâu thuẫn có thể nảy
sinh giữa bộ phận quản lý dự án và các bộ phận khác trong vấn ñề sử dụng các nguồn lực
chung, có hạn.
Nếu dự án không lặp lại thì có thể có phương án cơ cấu tổ chức quản lý dự án tách biệt,
nghĩa là ñược tách hẳn ra khỏi tổ chức/hệ thống mẹ (hình 2.1).

Ban quản lý
dự án
cơ cấu tổ chức của tổ chức/hệ thống mẹ

Hình 2.1. Mô hình cơ cấu tổ chức dự án tách biệt

Một cơ cấu tổ chức tách biệt như vậy hình thành chỉ ñể dành cho một dự án. Sau khi dự
án hoàn thành, Ban quản lý dự án này phải giải thể. Nguồn cán bộ chủ yếu cho Ban quản lý dự
án tách biệt lấy từ tổ chức/hệ thống mẹ. Các cán bộ này làm việc tại dự án trong thời gian tồn
tại của dự án, sau khi dự án hoàn thành họ lại trở về vị trí cũ.
Song, mức ñộ tách biệt của dự án có thể khác nhau. Nếu tổ chức/hệ thống mẹ liên tục
phải thực hiện các loại dự án thì sẽ nảy sinh nhu cầu liên kết sâu sắc hơn giữa cơ cấu của tổ
chức/hệ thống mẹ và cơ cấu của dự án. Trong trường hợp này người ta thường sử dụng mô
hình tổ chức "quản lý theo dự án". Nghĩa là, cơ cấu tổ chức dự án tách biệt ñã biến thành một
bộ phận cơ cấu hoạt ñộng thường xuyên trong nội bộ của tổ chức/hệ thống mẹ (hình 2.2).

25

Ban quản lý
dự án
cơ cấu tổ chức của tổ chức/hệ thống mẹ

Hình 2.2. Mô hình cơ cấu tổ chức quản lý theo dự án
Trong mô hình cơ cấu tổ chức quản lý theo dự án, cơ cấu tổ chức của Ban quản lý dự án
và cơ cấu của tổ chức/hệ thống mẹ nằm trong một chỉnh thể hữu cơ, ñược quản lý bằng hệ
thống quản lý chung. Biên giới giữa cơ cấu Ban quản lý dự án và cơ cấu của tổ chức/hệ thống
mẹ bị xoá hoàn toàn. Các nguồn lực dành cho h...
25
mềm, linh ñộng dễ thích nghi. Môi trường ổn ñịnh thể dbáo ñược thì các cấu tổ
chức hành chính cứng lại có hiu quả.
Mức ñộ "cứng" hay "mềm" của một cấu tổ chc phụ thuộc vào mức ñộ thchế hoá
hoạt ñộng của các thành viên trong tổ chức, thể hiện ở số lượng và mức cụ thể của các nguyên
tắc và các thủ tục thực hin công việc cũng như mc ñộ các thành viên trong tổ chc tuân thủ
trình tự quy ñịnh này. Bảng 2.1 trình bày sso sánh 2 loại cơ cấu t chức trên về các tính chất
chung và môi trường vận dụng.
2. MÔ HÌNH CƠ CẤU TỔ CHỨC THEO QUAN HỆ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ ÁN
2.1. Các mô hình cơ cấu tổ chức tách biệt, quản lý theo dự án và quản lý chung
Nếu các nguồn lực cơ bản của dự án nằm trong khuôn khổ mt tổ chức/hệ thống thì cần
phải thành lập mt Ban quản lý dự án nằm trong cấu của tổ chức hay hệ thống ñó. ðương
nhiên tổ chức/hệ thống phải bằng cách này hay cách khác hoà ñồng các mâu thuẫn thể nảy
sinh giữa bộ phận quản dự án các bộ phận khác trong vấn ñề sử dụng các nguồn lực
chung, có hạn.
Nếu dự án không lặp lại thì có thể có phương án cơ cấu tổ chức quản lý dự án tách biệt,
nghĩa là ñược tách hẳn ra khỏi tổ chức/hệ thống mẹ (hình 2.1).
Một cấu tổ chức tách biệt như vậy hình thành chỉ ñể dành cho một dự án. Sau khi dự
án hoàn thành, Ban quản dự án này phải giải thể. Nguồn cán bộ chủ yếu cho Ban quản lý dự
án tách biệt lấy từ t chức/hệ thống mẹ. Các cán bộ này làm việc tại dự án trong thời gian tồn
tại của dự án, sau khi dự án hoàn thành họ lại trở về vị trí cũ.
Song, mc ñch biệt của dự án có thể khác nhau. Nếu tổ chức/hệ thống mẹ liên tục
phải thực hiện các loại dự án thì sẽ nảy sinh nhu cầu liên kết sâu sắc hơn giữa cấu của tổ
chức/hệ thống mẹ cấu của dự án. Trong trường hợp này người ta thường sử dụng
hình tổ chức "quản theo dự án". Nghĩa là,cấu tổ chức dự án tách biệt ñã biến thành mt
bộ phận cơ cấu hoạt ñộng thường xuyên trong nội bộ của tổ chức/hệ thống mẹ (hình 2.2).
Ban quản lý
dự án
cơ cấu tổ chức của tổ chức/h thống mẹ
Hình 2.1. Mô hình cơ cấu tổ chức dự án tách biệt
Các nguyên lý QLDA Phần 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các nguyên lý QLDA Phần 2 - Người đăng: eng.huyson
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Các nguyên lý QLDA Phần 2 9 10 404