Ktl-icon-tai-lieu

các tổ chức tài chính trung gian

Được đăng lên bởi Liền Nguyễn
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1338 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương V: Các trung gian tài chính
I Chức năng và vai trò của trung gian Tài Chính
1.Chức năng
- Huy động các nguồn vốn nhỏ lẻ, tạm thời nhàn rỗi trong nền kinh tế thành các
quỹ tiền tệ tập trung. Sau đó cung ứng các nguồn vốn này tới những người đang
có nhu cầu sử dụng vốn
(Biến các khoản vốn nhỏ thành các khoản vốn lớn, tối ưu hoá việc sử
dụng vốn, biến các khoản tiền ngắn hạn thành dài hạn suy ra chuyển đổi kỳ
hạn)
- Kiểm soát nhằm giảm thiểu các lựa chọn đối nghịch và rủi ro đạo đức do
thông tin không cân xứng tạo ra.
2. Vai trò.
- Giảm các chi phí giao dịch do:
+)Tính chuyên môn hoá ( thuê một công ty luật và sử dụng lại nhiều lần)
+) Phát triển mạng lưới ở khắp mọi nơi: tiết kiệm chi phí thời gian đi lại.
- Làm thị trường hoạt động có hiệu quả hơn ( người mua, người bán dễ dàng
gặp nhau)
- Giảm thiểu rủi ro: do có các thông tin cân xứng
- Thực hiện có hiệu quả các dịch vụ tư vấn, môi giới, tài trợ, trợ cấp,…
II Các loại hình trung gian tài chính
1. Các cơ quan điều tiết của Chính Phủ.
Là các tổ chức có sự uỷ quyền của Nhà nước như Ngân hàng Trung ương,
Bộ tài chính, Sở giao dịch Chứng khoán… thực hiện chức năng quản lí, giám sát
và điều tiết thị trường thông qua các chính sách như chính sách tài khoá, chính
sách tiền tệ …
2. Các tổ chức tài chính trung gian phi ngân hàng
Bao gồm: công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty tài chính, quỹ
đầu tư…Các tổ chức này tham gia thị trường với tư cách là nhà kinh doanh vừa
là cung cấp các dịch vụ tài chính.
3. NHTM và các loại hình kinh doanh tiền gửi:
1

Là những trung gian tài chính hoạt động bằng cách thu hút vốn thông qua
những khoản tiền gửi phát séc, tiền tiết kiệm và các khoản tiền gửi có kỳ hạn sau
đó tiến hành các hoat động kinh doanh. Các tổ chức này tham gia thị trường với
tư cách là người kinh doanh tiền tệ, tín dụng và cung cấp các dịch vụ tài chính
như môi giới, tư vấn, uỷ thác…
A Trung gian Tài Chính Phi Ngân Hàng
1. Công Ty Bảo Hiểm.
Là một tổ chức tài chính hoạt động dựa trên nguyên tắc “ chia sẻ rủi ro”
lấy của số đông bù cho rủi ro của số ít. Người tham gia bảo hiểm sẽ phải nộp
một khoản phí
Nguồn vốn:
* Vốn tự có: Là phần vốn cơ sở ban đầu được đăng ký khi mới hoạt động.
* Phí bảo hiểm: thu được từ các hợp đồng bảo hiểm.
* Thu nhập từ hoạt động đầu tư: trái phiếu cổ phiếu: được bổ sung vào
vốn.
2. Công ty Tài Chính.
Nguồn vốn
* Vốn tự có
* Huy động tiền gửi có kỳ hạn. ( trên một năm )
* Vay ngân hàng
* Phát hành các chứng khoán nợ .
* Thu nhập từ hoạt động đầu tư
Các hoạt động chủ yếu.
...
1
Chương V: Các trung gian tài chính
I Chc năng và vai trò ca trung gian Tài Chính
1.Chc năng
- Huy động các ngun vn nh l, tm thi nhàn ri trong nn kinh tế thành các
qu tin t tp trung. Sau đó cung ng các ngun vn này ti nhng người đang
có nhu cu s dng vn
(Biến các khon vn nh thành các khon vn ln, ti ưu hoá vic s
dng vn, biến các khon tin ngn hn thành dài hn suy ra chuyn đổi k
hn)
- Kim soát nhm gim thiu các la chn đối nghch và ri ro đạo đức do
thông tin không cân xng to ra.
2. Vai trò.
- Gim các chi phí giao dch do:
+)Tính chuyên môn hoá ( thuê mt công ty lut và s dng li nhiu ln)
+) Phát trin mng lưới khp mi nơi: tiết kim chi phí thi gian đi li.
- Làm th trường hot động hiu qu hơn ( người mua, người bán d dàng
gp nhau)
- Gim thiu ri ro: do có các thông tin cân xng
- Thc hin có hiu qu các dch v tư vn, môi gii, tài tr, tr cp,…
II Các loi hình trung gian tài chính
1. Các cơ quan điu tiết ca Chính Ph.
Là các t chc có s u quyn ca Nhà nước như Ngân hàng Trung ương,
B tài chính, S giao dch Chng khoán… thc hin chc năng qun lí, giám sát
điu tiết th trường thông qua các chính sách như chính ch tài khoá, chính
sách tin t
2. Các t chc tài chính trung gian phi ngân hàng
Bao gm: công ty bo him, công ty chng khoán, công ty i chính, qu
đầu tưCác t chc này tham gia th trường vi tư cách là nkinh doanh va
là cung cp các dch v tài chính.
3. NHTM và các loi hình kinh doanh tin gi:
các tổ chức tài chính trung gian - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
các tổ chức tài chính trung gian - Người đăng: Liền Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
các tổ chức tài chính trung gian 9 10 561