Ktl-icon-tai-lieu

cải cách hành chính

Được đăng lên bởi Huong Bui
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1858 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Bài: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Ở CƠ SỞ
Người soạn: Nguyễn Thị Nga
Đối tượng giảng: Cán bộ LĐ,QL của
Đảng, chính quyền, đoàn thể cấp cơ sở
Số tiết lên lớp: 4 tiết (mỗi tiết 45 phút)
Thời gian soạn: tháng 8 năm 2014
A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Giúp học viên hiểu được những vấn đề cơ bản về công cuộc
cải cách hành chính ở Việt Nam, đặc biệt là cải cách hành chính ở cơ sở; những
vấn đề cơ bản về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020.
2.Yêu cầu: Trên cơ sở những kiến thức đã học, học viên có thể chủ động
ứng dụng vào thực tiễn công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
B. KẾT CẤU NỘI DUNG, PHÂN CHIA THỜI GIAN, TRỌNG TÂM CỦA BÀI

I. Khái niệm và yêu cầu cải cách hành chính

(38 phút)

1. Khái niệm cải cách hành chính
2. Yêu cầu cải cách hành chính ở cơ sở
II.Nội dung cải cách hành chính ở cơ sở

(130 phút)

1. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà
nước theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước
giai đoạn 2011 -2020
2. Đổi mới phương thức làm việc của UBND xã, phường và
thị trấn
Trọng tâm của bài: phần I (mục 2); phần II
C.PHƯƠNG PHÁP GIẢNG VÀ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Phương pháp:
- Thuyết trình
- Tình huống, hỏi đáp, nêu ý kiến ghi lên bảng
- Hướng dẫn học viên tự nghiên cứu
- Sàng lọc
2. Đồ dùng dạy học:
1

- Máy tính, máy chiếu projector
- Bảng đen, phấn trắng, phấn màu
- Thẻ màu, bút dạ các màu, giấy A4, nam châm, bảng từ...
D. TÀI LIỆU PHỤC VỤ SOẠN, GIẢNG

1. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2014), Giáo trình Những vấn
đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước, Nxb Lý luận Chính trị, Hà Nội.
2. Bộ nội vụ (2012), Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30 tháng 10 năm
2012 Hướng dẫn về chức danh, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công
chức xã, phường, thị trấn.
3. Chính Phủ (2011), Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm
2011 ban hành “Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn
2011 – 2020”.
4. Chính Phủ (2011), Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12
năm 2011 của Chính Phủ về công chức xã, phường, thị trấn.
5. Chính Phủ (2013), Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm
2013 của Chính Phủ về vị trí việc làm và ngạch công chức.
6. Đảng cộng sản Việt Nam (2008), Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành
Trung ương Đảng lần thứ 5 - Khoá X về Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng
cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước.
7. Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
8. Quốc hội (2003), Luật tổ chức ...
Bài: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Ở CƠ SỞ
Người soạn: Nguyễn Thị Nga
Đối tượng giảng: Cán bộ LĐ,QL của
Đảng, chính quyền, đoàn thể cấp cơ sở
Số tiết lên lớp: 4 tiết (mỗi tiết 45 phút)
Thời gian soạn: tháng 8 năm 2014
A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích: Giúp học viên hiểu được những vấn đề cơ bản về công cuộc
cải cách hành chính Việt Nam, đặc biệt cải cách hành chính sở; những
vấn đề cơ bản về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020.
2.Yêu cầu: Trên sở những kiến thức đã học, học viên thể chủ động
ứng dụng vào thực tiễn công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
B. KẾT CẤU NỘI DUNG, PHÂN CHIA THỜI GIAN, TRỌNG TÂM CỦA BÀI
I. Khái niệm và yêu cầu cải cách hành chính
1. Khái niệm cải cách hành chính
2. Yêu cầu cải cách hành chính ở cơ sở
(38 phút)
II.Nội dung cải cách hành chính ở cơ sở
1. Tiếp tục thực hiện c nhiệm vụ cải cách hành chính nhà
nước theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước
giai đoạn 2011 -2020
2. Đổi mới phương thức làm việc của UBND xã, phường
thị trấn
(130 phút)
Trọng tâm của bài: phần I (mục 2); phần II
C.PHƯƠNG PHÁP GIẢNG VÀ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Phương pháp:
- Thuyết trình
- Tình huống, hỏi đáp, nêu ý kiến ghi lên bảng
- Hướng dẫn học viên tự nghiên cứu
- Sàng lọc
2. Đồ dùng dạy học:
1
cải cách hành chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cải cách hành chính - Người đăng: Huong Bui
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
cải cách hành chính 9 10 616