Ktl-icon-tai-lieu

Cẩm nang Đối ngoại

Được đăng lên bởi Trieu Linh
Số trang: 226 trang   |   Lượt xem: 216 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CAÅM NANG VEÀ COÂNG TAÙC ÑOÁI NGOAÏI

LỜI MỞ ĐẦU
Đại hội lần thứ XI của Đảng ta đã xác định rõ nhiệm vụ của
công tác đối ngoại là: “Giữ vững môi trường hòa bình, thuận lợi
cho đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ vững chắc
độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; nâng cao vị
thế của đất nước; góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh vì hòa
bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới”. Để
thực hiện nhiệm vụ đó, Đảng và Nhà nước ta chủ trương “Việt
Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách
nhiệm trong cộng đồng quốc tế” và không ngừng nỗ lực phấn đấu
vì sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, vì một nền
hòa bình của nhân loại. Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại
độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa
dạng hóa quan hệ quốc tế; trong những năm qua, tỉnh Vĩnh Phúc
đã không ngừng mở rộng quan hệ giao lưu, chủ động và tích cực
hội nhập quốc tế, triển khai đồng bộ, toàn diện công tác đối ngoại
trên cả ba trụ cột: ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại
giao văn hóa và đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần
tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.
Tuy nhiên, trong thời kỳ đổi mới toàn diện và yêu cầu hội nhập
ngày càng sâu rộng của đất nước nói chung, của tỉnh Vĩnh Phúc
nói riêng; để đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao của hoạt động
đối ngoại trong tình hình mới, công tác ngoại giao nói chung và
công tác ngoại vụ địa phương nói riêng cần phải thực sự chủ
động, nhạy bén, linh hoạt và sáng tạo; đưa công tác đối ngoại lên
một bước phát triển mới trên tất cả các mặt; cần thu hút sự tham
gia tích cực và chủ động hơn của mọi lực lượng trong hoạt động
đối ngoại, hoàn thiện tổ chức bộ máy, xây dựng và đào tạo đội ngũ
cán bộ có trình độ năng lực và nâng cao nghiệp vụ đối ngoại. Với
mục tiêu và ý nghĩa đó, Sở Ngoại vụ Vĩnh Phúc tiến hành biên
soạn, xuất bản cuốn “Cẩm nang về công tác đối ngoại” nhằm
cung cấp đến bạn đọc những nội dung cơ bản về nghiệp vụ đối
1

CAÅM NANG VEÀ COÂNG TAÙC ÑOÁI NGOAÏI

ngoại và thông tin về các vấn đề liên quan đến công tác đối ngoại
trên địa bàn tỉnh.
Hoàn thành cuốn “Cẩm nang về công tác đối ngoại” là một sự
cố gắng lớn của Sở Ngoại vụ cùng với sự phối hợp chặt chẽ của
các cơ quan liên quan như: Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền
thông, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị và
nhiều đơn vị khác. Ban biên tập xin gửi lời cảm ơn tới các cơ
quan, đơn vị đã giúp đỡ, góp ý trong quá trình biên...
CAÅM NANG VEÀ COÂNG TAÙC ÑOÁI NGOAÏI
1
LỜI MỞ ĐẦU
Đại hội lần thứ XI của Đảng ta đã xác định nhiệm vụ của
công tác đối ngoại là: “Giữ vững môi trường hòa bình, thuận lợi
cho đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ vững chắc
độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; nâng cao vị
thế của đất nước; góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh hòa
bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới”. Để
thực hiện nhiệm vụ đó, Đảng Nhà nước ta chủ trương “Việt
Nam sẵn sàng bạn, đối tác tin cậy thành viên trách
nhiệm trong cộng đồng quốc tế” không ngừng nỗ lực phấn đấu
sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, vì một nền
hòa bình của nhân loại. Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại
độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác phát triển, đa phương hóa, đa
dạng hóa quan hệ quốc tế; trong những năm qua, tỉnh Vĩnh Phúc
đã không ngừng mở rộng quan hệ giao lưu, chủ động và tích cực
hội nhập quốc tế, triển khai đồng bộ, toàn diện công tác đối ngoại
trên cả ba trụ cột: ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại
giao văn hóa và đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần
tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.
Tuy nhiên, trong thời kỳ đổi mới toàn diện yêu cầu hội nhập
ngày càng sâu rộng của đất nước nói chung, của tỉnh Vĩnh Phúc
nói riêng; để đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao của hoạt động
đối ngoại trong tình hình mới, công tác ngoại giao nói chung
công tác ngoại vụ địa phương nói riêng cần phải thực sự chủ
động, nhạy bén, linh hoạt và sáng tạo; đưa công tác đối ngoại lên
một bước phát triển mới trên tất cả các mặt; cần thu hút sự tham
gia tích cực chủ động hơn của mọi lực lượng trong hoạt động
đối ngoại, hoàn thiện tổ chức bộ máy, xây dựng đào tạo đội ngũ
cán bộ trình độ năng lực và nâng cao nghiệp vụ đối ngoại. Với
mục tiêu ý nghĩa đó, Sở Ngoại vụ Vĩnh Phúc tiến hành biên
soạn, xuất bản cuốn “Cẩm nang về công tác đối ngoại” nhằm
cung cấp đến bạn đọc những nội dung bản về nghiệp vụ đối
Cẩm nang Đối ngoại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cẩm nang Đối ngoại - Người đăng: Trieu Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
226 Vietnamese
Cẩm nang Đối ngoại 9 10 442