Ktl-icon-tai-lieu

Case study: Việt Nam - Con đường đi đến tự do hóa lãi suất (Chương trình Fullbright)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 4317 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Fulbright Economics Teaching Program

Case Study

The Road to Interest Rate Liberalization

Nghiên cứu tình huống

Việt Nam: Con đường đi đến tự do hóa lãi suất
I.

KHU VỰC TÀI CHÍNH VÀ CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT
TRƯỚC TỰ DO HÓA NĂM 2002

1.

Từ hệ thống ngân hàng một cấp tới hai cấp và đợt tự do hóa tài chính đầu tiên

Trong hệ thống kế hoạch hóa tập trung ở Việt Nam, mọi hoạt động giao dịch tài chính
chính thức đều do Nhà nước độc quyền thực hiện thông qua Ngân hàng Nhà nước
(SBV). Hệ thống ngân hàng trước năm 1988 là một hệ thống đơn cấp với NHNN thực
hiện chức năng của cả ngân hàng thương mại và ngân hàng nhà nước. Bên cạnh đó,
Nhà nước sở hữu và trực tiếp kiểm soát hai ngân hàng chuyên doanh là Ngân hàng
Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
(BIDV). Bên cạnh việc cùng hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhà nước (DNNN),
Vietcombank có chức năng cụ thể là tài trợ cho hoạt động ngoại thương và quản lý
ngoại hối, còn BIDV thực hiện cấp vốn dài hạn cho các dự án cơ sở hạ tầng và công
trình công cộng. Toàn bộ hệ thống ngân hàng chỉ là một công cụ để thực hiện các chính
sách nhà nước, đáp ứng nhu cầu tài chính của ngân sách và của các DNNN. Tín dụng
chỉ định với lãi suất danh nghĩa thấp và lạm phát cao tạo ra lãi suất thực âm. Hơn thế
nữa, lãi suất cho vay còn thấp hơn lãi suất tiền gửi, thể hiện chính sách trợ cấp lãi suất
của chính phủ (Bảng 1).
Năm 1988 đánh dấu đợt cải cách mạnh mẽ đầu tiên trong hệ thống tài chính – ngân
hàng của Việt Nam. Nghị định 53/HĐBT ngày 26/03/1988 do Hội Đồng Bộ Trưởng
ban hành mở đầu cho công cuộc cải tổ hệ thống ngân hàng ở Việt Nam, với ba nội dung
cải tổ quan trọng:
− Thứ nhất là tách bộ phận quản lý quỹ ngân sách ra khỏi Ngân hàng Nhà nước để
hình thành nên hệ thống Kho Bạc Nhà nước.
− Thứ hai là tách chức năng kinh doanh ra khỏi hệ thống Ngân hàng Nhà nước
giao cho các ngân hàng chuyên doanh.
− Thứ ba là thành lập hai ngân hàng chuyên doanh mới đó là Ngân hàng Công
Thương Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Nông Nghiệp Việt Nam (sau này
đổi tên thành Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn) cùng với hai
ngân hàng có trước đó là Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam và Ngân hàng
Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam đảm nhận chức năng kinh doanh thay cho hệ
thống Ngân hàng Nhà nước.
Cả bốn ngân hàng chuyên doanh (NHCD) hoạt động dưới hình thứ ngân hàng chuyên
doanh trong lĩnh vực của mình cho đến năm 1990, khi giới hạn này được xóa bỏ và hệ

Xuân Thành

1

Fulbright Economics Teaching Program

Case Study

...
Fulbright Economics Teaching Program Case Study The Road to Interest Rate Liberalization
Xuân Thành
1
Nghiên cu tình hung
Vit Nam: Con đường đi đến t do hóa lãi sut
I. KHU VC TÀI CHÍNH VÀ CHÍNH SÁCH LÃI SUT
TRƯỚC T DO HÓA NĂM 2002
1. T h thng ngân hàng mt cp ti hai cp và đợt t do hóa tài chính đầu tiên
Trong h thng kế hoch hóa tp trung Vit Nam, mi hot động giao dch tài chính
chính thc đều do Nhà nước độc quyn thc hin thông qua Ngân hàng Nhà nước
(SBV). H thng ngân hàng trước năm 1988 là mt h thng đơn cp vi NHNN thc
hin chc năng ca c ngân hàng thương mi và ngân hàng nhà nước. Bên cnh đó,
Nhà nước s hu và trc tiếp kim soát hai ngân hàng chuyên doanh là Ngân hàng
Ngoi thương Vit Nam (Vietcombank) và Ngân hàng Đầu tư và Phát trin Vit Nam
(BIDV). Bên cnh vic cùng h tr cho các doanh nghip nhà nước (DNNN),
Vietcombank có chc năng c th là tài tr cho hot động ngoi thương và qun lý
ngoi hi, còn BIDV thc hin cp vn dài hn cho các d án cơ s h tng và công
trình công cng. Toàn b h thng ngân hàng ch là mt công c để thc hin các chính
sách nhà nước, đáp ng nhu cu tài chính ca ngân sách và ca các DNNN. Tín dng
ch định vi lãi sut danh nghĩa thp và lm phát cao to ra lãi sut thc âm. Hơn thế
na, lãi sut cho vay còn thp hơn lãi sut tin gi, th hin chính sách tr cp lãi sut
ca chính ph (Bng 1).
Năm 1988 đánh du đợt ci cách mnh m đầu tiên trong h thng tài chính – ngân
hàng ca Vit Nam. Ngh định 53/HĐBT ngày 26/03/1988 do Hi Đồng B Trưởng
ban hành m đầu cho công cuc ci t h thng ngân hàng Vit Nam, vi ba ni dung
ci t quan trng:
Th nht là tách b phn qun lý qu ngân sách ra khi Ngân hàng Nhà nước để
hình thành nên h thng Kho Bc Nhà nước.
Th hai là tách chc năng kinh doanh ra khi h thng Ngân hàng Nhà nước
giao cho các ngân hàng chuyên doanh.
Th ba là thành lp hai ngân hàng chuyên doanh mi đó là Ngân hàng Công
Thương Vit Nam và Ngân hàng Phát trin Nông Nghip Vit Nam (sau này
đổi tên thành Ngân hàng Nông Nghip và Phát trin Nông thôn) cùng vi hai
ngân hàng có trước đó là Ngân hàng Ngoi Thương Vit Nam và Ngân hàng
Đầu Tư và Phát Trin Vit Nam đảm nhn chc năng kinh doanh thay cho h
thng Ngân hàng Nhà nước.
C bn ngân hàng chuyên doanh (NHCD) hot động dưới hình th ngân hàng chuyên
doanh trong lĩnh vc ca mình cho đến năm 1990, khi gii hn này được xóa b và h
Case study: Việt Nam - Con đường đi đến tự do hóa lãi suất (Chương trình Fullbright) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Case study: Việt Nam - Con đường đi đến tự do hóa lãi suất (Chương trình Fullbright) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Case study: Việt Nam - Con đường đi đến tự do hóa lãi suất (Chương trình Fullbright) 9 10 292