Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi có đáp án giao dịch TMQT

Được đăng lên bởi Nguyễn Khánh Linh
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 784 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bookboom ing

T r á iời cà ủ h ó i m ò n K ỹ I h u ộ í n g h i ệ p vụ n g o ạ i Ỉh ư u ẵỉỉg
Cliưony I
Củu 1:
1 lỏi : C liàu liáiig lá g i ? Mội ( J u n g c ù a 11Ó g ố m n h ữ ììg nì 1 D ió u k i ọ a l ũọ u lực c u a lió V L o uiiũiiu

loại chào hàng nào ?

Đap :
•

Ciiào liĩuig: Là mọt iói de nghị giao kẽì hợp dổng mua bán Irong mỏi liiói lụm nhái Jịi:h
dược chuyòn Jèìi L'liu I lìuy ulũẩu người dã xác dinh và phải có nổi dung chù yếu cùa liưp

Uổng-mua bán hàng lioá.
•

N ội duim d iủ yêu : 6 : T ẻn hàng; s ố !ưựng;quy cách lioặc phẩm chai; tíiá cá; dịu diòm và
ihời hạn g ia o hàng; phưung liiức ihunh toán.

•

Đ iểu kiện hiệu lực : 3

Ptiài là ý muốn hoặc dể nghị ý ký kếi hợp (iổnu cùa 11'i ười cliào hàng.
Pliài có nổi dung xác ihực ( Ceứ ký kết HĐ).
i-'iẩài dưực điuyén dếu cho người dưực chào hàng.
•

Các loại đ ià o iìàrtg :2 : C h ào hàng c ố dịnii và chào bàng tự do;

C àu 2:
l lỏ i : Chấp nhân chào hàng là g ì ? K lii nào thì chấp nhận chào hàng có hiệu lực ? G iá irị pháp
lý cùa d iá p nhậu như ih ế nào ?

Đáp:
•

C liíp nliủu chào hàng :íis sự dồn g ý ............... các diều kiẽn của người nhận dơn chào liàng
hoặc ddi liàng m à phía bOn k ia đưa ra.

•

Điiỉu ki(Ị« hiiỊu lực: 5

Chấp nhận liuàu tuân và kiiông có gì bào iưu
Cliáp nliận p lu ii d o c h ín h n g ư ờ i n h ộ n g iá c h ấ p nhậu

Chấp nhận phái Iroii” ihời giun hiệu lực cù.: •! .n chào hàng lioặc nhận hàniì.

•

Chấp nliận p ln ỉi (lược c h u y ể n lú i ch o n g ư ù . ;. -• hàu-. . . :ĩc d ặ t h ừ n ỵ
C liíp nhạn pliài Jư ạc J:Ịp tliãiiỉi v in bàn
Giá Irị pháp lý :
- Chấp’ nhận chào hàng n g h ĩa là lỉựp dồng dã dưực ký kếl, vì v ậ y .........

Càu 3 :
I lỏi : Đun dậi hàng là gì V N ộ i dung của uiộl dưn đặi hàng gổm nhữii£ g'i ? (iiủ lậ J>liúp lý cúa

dưu dại hàng như ihế nào ‘ề> Đun dậl liàiig sừ dung irong pliững lrưcnig hợp nào V
Đ áp:
•

Đưu Uậi hàng: Là lời dò n gh ị ký k ếl hợp đổng xuấi phát lừ phía người m ua dược dưa ra

dưứi hình ì hức dậi hàng.
•

N ội duag dưn dặt liàn g:ì'ồn hàng, số lượng, quy cách & piiám chất, thời hạn giao hàng,

diòu kiện lliauh loán. N goài ra ihcm các diều kiện riêng biỊl dối với lán dặl hàng dó.
•

G iá Irị pháp lý:

•

Trưừng h ọ p sử dụn^: 2 irơừng liựp :

+ llùng hoá dược bán XUÍI riiing llico yốu cầu của Rgười muii.
+ Và khi người mua b iíi rõ níiuổn hàng dó, m uốu c ố định n»u.':n hàng dó.
C â u 4:
I lõi : ' r i i í n à o là b u õ i i Lâu q u u I r u n g lìian ? T r ô a liij I r ư ờ n e la Ihườiig l i i í y n hữ iiíi t r u n g giiin

Uiươug ...
Bookbooming
Trá ii cà i mòn K Ihuí nghip vụ ngoi Ỉhưuỉg
Clony I
Cu 1:
1 lỏi : Cliàu liáiig gi? Mội (Jung cùa 11Ó gm nhữììg 1 Dióu kiọa ọu lực cua lió V Lo uiiũiiu
loi chào hàng nào ?
Đap :
Ciiào liĩuig: Là mọt iói de nghị giao kẽì hợp dổng mua bán Irong mỏi liiói lụm nhái Jịi:h
dược chuyòn Jèìi L'liu I lìuy ulũu ngưi dã xác dinh và phi có ni dung chù yếu cùa liưp
Uổng-mua bán hàng lioá.
Ni duim di yêu : 6 : Tn hàng; s !ưựng;quy cách lioc phẩm chai;cá; du dm
ihi hn giao hàng; phưung liic ihunh tn.
Điểu kin hiu lc : 3
Ptiài ý muốn hoặc dnghý ký kếi hợp (iổnu cùa 11'i ưi cliào ng.
Pliài nổi dung xác ihực ( Ceký kết HĐ).
i-'iài dưực điuyén dếu cho người ực chào hàng.
c loi đ iào iìàrtg :2 : C hào hàng c dnii chào ng tự do;
Càu 2:
ll i : Chp nhân chào hàng gì ? Klii nào thì chp nhn chào hàng có hiu lc ? Giá irị pháp
lý cùa diáp nhu như ih ế nào ?
Đáp:
Cliíp nliu chào hàng :íis s dng ý
...............
các diều kin ca ngưi nhn dơn chào lng
hoc ddi lng mà phía bOn kia đưa ra.
Điiỉu ki(Ị« hiiỊu lực: 5
Chấp nhận liuàu tuân và king có gì bào iưu
Clp nlin plu ii do c h ính ngưi nhn giá chp nhu
Chấp nhận pi Iroii ihời giun hiệu lực cù.: ! .n chào hàng lioặc nhận hàniì.
Chp nliận pln i (lưc chuyn lú i cho ngưù. ;. - u-. . . :ĩc dt hn
C liíp nhn pli Jưc J:Ịp tliãiiỉi vin n
G Irpháp :
- Chấp nhn chào hàng nghĩa là lỉựp dng c ký kếl, vì v ậ y .........
Càu 3:
I li : Đun di hàng là gì V Ni dung ca uiộl n đi hàng gm nhii£ g'i ? (ii l J>liúp a
u dại ng như ihế nào ‘ề> Đun dậl liàiig sừ dung irong pliững lrưcnig hợp nào V
Đ á p :
Đưu Uậi hàng: Là lời dò ngh ký kếl hp đng xui pt l phía ngưi mua dưc a ra
dưi hình ì hức dậi ng.
Ni duag n dặt liàng:ì'ồn hàng, s lưng, quy cách & piiám cht, thời hạn giao hàng,
diòu kiện lliauh ln. Ngoài ra ihcm các diều kiện riêng biỊl dối với lán dặl ng dó.
G Irị pháp lý:
Trưừng hp s dụn^: 2 irơng liựp :
+ llùng hoá dược n XUÍI riiing llico yốu cầu của Rgười muii.
+ Và khi ngưi mua biíi níiun hàng dó, muu c định n»u.':n hàng dó.
Câu 4:
I lõi : 'riií nào buõii Lâu quu Irung lìian ? Trôa liij Irườne la Ihườiig liy nhữiiíi trung giiin
Uiươug mi nào â
Đ áp :
Buồn bán quu irun^Ị liiuu : l.à phưưng ihc thri mua - b5u báa iliổng uua mt iiiiưừi iliức
ba |itfn hành ký kết và Ilạíc liiổn hodng.
» lVuug ụiuii
Đại học Ngoại tơng
Câu hỏi có đáp án giao dịch TMQT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi có đáp án giao dịch TMQT - Người đăng: Nguyễn Khánh Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Câu hỏi có đáp án giao dịch TMQT 9 10 338