Ktl-icon-tai-lieu

câu hỏi ôn tập

Được đăng lên bởi bichthien1203
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 52 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 21. Lí thuyết của Keynes một mặt là sự kế tục những điểm của trường phái tân cổ điển. Mặt khác
lại thể hiện như sự đối lập với trường phái này. Dựa vào học thuyết của trường phái này khác với
trường phái Keynes để chứng minh.
Trả lời.
* Học thuyết của trường phái tân cổ điển ra đời cuối thế kỷ XIX đầu thế kỉ XX, khi có sự chuyển biến
mạnh mẽ từ chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh sang chủ nghĩa tư bản đường. Học thuyết của Keyynesra
đười sau vào khoảng những năm 30 của thế kỉ XX những đã có sự kế tục tăng học thuyết của trường phái
tân cổ điển điều đó thể hiện:
- Trường phái tân cổ điển dựa vào tâm lí chủ quan để giải thích các hiện tượng và quá trình tâm lí. Xã hội
còn phải nghiên cứu của Keynes cũng dựa vào tâm lí chủ quan của xã hội như khuynh hướng tiêu dùng,
khuynh hướng tiết kiệm, như đòn bảy của nền kinh tế.
Sở dĩ có sự kế thừa như vậy là do trường phái tân cổ điển đẫ dựa vào tính chất khan hiếm của sản phẩm
kinh tế, khi đó số lượng của nó có giới hạn, khi hàng hóa khan hiếm thì người tiêu dùng hàng hoá đó
càng cao.
- Còn học thuyết Keynes cũng dựa vào các khuynh hướng kích cầu tăng lên cũng dựa trên sự tăng tiêu
dùng, giảm tiết kiệm của người dân, làm thu nhập giảm.
- Trường phái tân cổ điển đưa ra lí luận”ích lợi của giới hạn” của trường phái áo cho rằng cùng với đã
tăng lên của vật phẩm thoả mãn nhu cầu, mức độ bão hoà tăng lên, mức độ cấp thiết của nhu cầu giảm
xuống, ích lợi giới hạn là ích lợi của vật phẩm cuối cùng đưa ra thoả mãn nhu cầu.
Nó là ích lợi nhỏ nhất và quyết định ích lợi của tất cả các vật khác. Keynes đã đưa ra các phạm trù về
khuynh hướng tiết kiệm giảm làm cho hiệu quả giới hạn của tư bản giảm, cầu về tiêu dùng giảm=) gây ra
khủng hoảng thu nhập...
- Sản phẩm phương pháp phân tích toán học, mô hình, đồ thị
** Tân cổ điển
+ dựa vào tâm lí cá biệt
+ ủng hộ tự do cạnh tranh, chống lại sự can thiệp của Nhà nước vào kinh tế, cơ chế tập thể tự phát sẽ
đảm bảo công bằng c-c
+ Kinh tế tăng bình thường, không thừa nhận khủng hoảng kinh tế, thất nghiệp.
** Keynes.
+ Dựa vào tâm lí xã hội.
+ Nhà nước phải can thiệp vào kinh tế, sự công bằng c-c được thực hiện nhờ các cơ sở tiền tệ, đầu tư
của Nhà nước.
+ Vấn đề trọng tâm là khủng hoảng kinh tế và việc làm.

Đánh giá chung
Thành tựu
- Học thuyết kinh tế của Keynes dã có tác dụng tích cực nhất định đối với sự phát triển kinh tế trong
các nước tư bản. Góp phần thúc đẩy kinh tế của các nước tư bản phát triển, hạn chế được khủng
hoảng và thất nghiệp, nhất là trong những năm 50 – 60 của thế ...
Câu 21. Lí thuyết của Keynes một mặt là sự kế tục những điểm của trường phái tân cổ điển. Mặt khác
lại thể hiện như sự đối lập với trường phái này. Dựa vào học thuyết của trường phái này khác với
trường phái Keynes để chứng minh.

 ! "# $%&'(
)*)+,-('./*&-(011&
&23//45)67# 48%&'95
:%;<
=.'23/)>?>;@23?A)> 8B
CDE011&F.'23/)>?G8BHID.J$
HI;)$C(:
KL.-%&',2M3./N.'23/OP)&Q)
$%&@%%H*$3%)AID.J3/%
3/
=RC011&F.'23/H>"5DF.'D&'5ID
.J$)I;).$3)M)
=>MS>@H*S//TJ2H8
5D2MQ)/)8"$)EB(8//35D$)EBP")
G$>@H*3>@2MQ)J/)8"
U%3>@VP23?W>@P2M011&8*)J2:
HI;))3)/;?H*()$"2:ID.J)XY
/M
=KQ)ZO/$)[A$\W

].'23/)>(;
]B'./*$*&';U3H23/$ZM'&+
)(/[(T=
]05(A$[,M/$P;
011&
]^'23/)>G8B
]U3H;23/$&'[(T=@';Z&LI:;$"
U3H
]_P:)3/232;3)
Đánh giá chung
Thành t u
- Học thuyết kinh tế của Keynes dãtác dụng tích cực nhất định đối với sự phát triển kinh tế trong
các nước bản. Góp phần thúc đẩy kinh tế của các nước bản phát triển, hạn chế được khủng
hoảng thất nghiệp, nhất trong những năm 50 60 của thế kỷ XX, tốc độ phát triển kinh tế của
câu hỏi ôn tập - Trang 2
câu hỏi ôn tập - Người đăng: bichthien1203
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
câu hỏi ôn tập 9 10 30