Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn tập LUẬT HÀNH CHÍNH

Được đăng lên bởi khongnennoinhieu94
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2246 lần   |   Lượt tải: 4 lần
CÂU HỎI ÔN TẬP
Môn: Luật Hành chính
Chương trình: Cử nhân hành chính
1.

Chứng minh Luật Hành chính là một ngành luật về quản lý hành chính nhà

2.

nước.
Trình bày khái niệm, đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu khoa
học Luật hành chính. Phân tích mối quan hệ giữa khoa học Luật hành chính

3.

với các khoa học xã hội khác.
Phân loại quy phạm luật hành chính. Cho một ví dụ về một quy phạm vật
chất và một quy phạm thủ tục hành chính tương ứng và nêu rõ mối quan hệ

4.
5.

giữa chúng
Khái niệm nguồn luật hành chính? Phân loại nguồn của luật hành chính
Cho ví dụ về một sự kiện pháp lý hành chính và quan hệ pháp luật hành
chính phát sinh tương ứng với các sự kiện đó; phân tích các bộ phận cấu

6.
7.

thành của quan hệ pháp luật hành chính đó
Phân tích các điều kiện trở thành chủ thể ngành Luật Hành chính
Cơ quan hành chính nhà nước có phải là chủ thể quan trọng nhất của ngành

8.

Luật Hành chính không ? Tại sao?
Khái niệm và phân loại các cơ quan hành chính nhà nước. Ý nghĩa của việc

9.

phân loại cơ quan hành chính nhà nước.
Địa vị pháp lý của Chính phủ theo Hiến pháp 2013 và so sánh với quy định

10.

này trong Hiến pháp 1992, sửa đổi, bổ sung năm 2001?
Địa vị pháp lý của UBND theo Hiến pháp hiện hành, và so sánh với quy

11.

định này trong Hiến pháp 1992, sửa đổi, bổ sung năm 2001
Trình bày tính phụ thuộc hai chiều trong tổ chức và hoạt động của các cơ

12.

quan hành chính nhà nước ở địa phương. Lấy ví dụ minh hoạ.
Trình bày các quyền và nghĩa vụ của công dân trong quản lý hành chính nhà

13.

nước.
Nội dung chủ yếu của quyền tham gia quản lý nhà nước của công dân? Ý
nghĩa của quyền này?

1

14.

Trình bày các bảo đảm pháp lý cho việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ
của công dân trong quản lý hành chính nhà nước? Đánh giá của anh (chị)

15.
16.

việc thực hiện các đảm bảo ấy trong thực tế hiện nay?
Khái niệm và phân loại tổ chức xã hội ở Việt Nam. Cho ví dụ minh họa.
Tại sao Luật hành chính quy định về các hình thức quan hệ giữa cơ quan

17.
18.
19.

hành chính và các tổ chức xã hội ?
Trình bày sự điều chỉnh của pháp luật hành chính với tổ chức xã hội
Khái niệm, đặc điểm và những nguyên tắc hoạt động công vụ nhà nước
Phân biệt cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật hiện

20.
21.

hành.
Nội dung chủ yếu của quyền, nghĩa vụ công chức theo pháp luật hiện hành
Nêu những việc mà cán bộ, công chức không được làm theo quy định của

22.

Luật Cán bộ, công chức.
Nêu nhận xét của anh (chị) về phạm vi điều chỉnh của Luật Cán bộ, công
chứ...
CÂU HỎI ÔN TẬP
Môn: Luật Hành chính
Chương trình: Cử nhân hành chính
1. Chứng minh Luật Hành chính một ngành luật về quản hành chính nhà
nước.
2. Trình bày khái niệm, đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu khoa
học Luật hành chính. Phân tích mối quan hệ giữa khoa học Luật hành chính
với các khoa học xã hội khác.
3. Phân loại quy phạm luật hành chính. Cho một dụ về một quy phạm vật
chất một quy phạm thủ tục hành chính tương ứng và nêu mối quan hệ
giữa chúng
4. Khái niệm nguồn luật hành chính? Phân loại nguồn của luật hành chính
5. Cho dụ về một sự kiện pháp hành chính quan hệ pháp luật hành
chính phát sinh tương ứng với các sự kiện đó; phân tích các bộ phận cấu
thành của quan hệ pháp luật hành chính đó
6. Phân tích các điều kiện trở thành chủ thể ngành Luật Hành chính
7. quan hành chính nnước phải chủ thể quan trọng nhất của ngành
Luật Hành chính không ? Tại sao?
8. Khái niệm phân loại các cơ quan hành chính nhà nước. Ý nghĩa của việc
phân loại cơ quan hành chính nhà nước.
9. Địa vpháp lý của Chính phủ theo Hiến pháp 2013so sánh với quy đnh
này trong Hiến pháp 1992, sửa đổi, bổ sung năm 2001?
10. Địa vị pháp của UBND theo Hiến pháp hiện hành, so sánh với quy
định này trong Hiến pháp 1992, sửa đổi, bổ sung năm 2001
11. Trình bày tính phụ thuộc hai chiều trong tổ chức hoạt động của các
quan hành chính nhà nước ở địa phương. Lấy ví dụ minh hoạ.
12. Trình bày các quyền và nghĩa vụ của công dân trong quản lý hành chính nhà
nước.
13. Nội dung chủ yếu của quyền tham gia quản nhà nước của công dân? Ý
nghĩa của quyền này?
1
Câu hỏi ôn tập LUẬT HÀNH CHÍNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi ôn tập LUẬT HÀNH CHÍNH - Người đăng: khongnennoinhieu94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Câu hỏi ôn tập LUẬT HÀNH CHÍNH 9 10 62