Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn tập Môn quan hệ quốc tế

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 10674 lần   |   Lượt tải: 38 lần
MÔN : QUAN HỆ QUỐC TẾ
Câu hỏi : Văn kiện Đại hội lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam nêu rõ : “ CNXH trên thế
giới từ những bài học thành công và thất bại cũng như từ khát vọng và sự thức tỉnh của các dân
tộc , có điều kiện và khả năng vượt qua sự thoái trào, tạo ra bước phát triển mới. Theo qui luật
tiến hóa của lịch sử , loài người cuối cùng nhất định sẽ tiến tới CNXH”
Đồng chí hãy phân tích và làm rõ nhận định trên.
Bài làm :
Cách mạng tháng 10 Nga thành công đã mở ra trên thế giới một thời đại mới - thời đại quá độ từ
CNTB lên CNXH trên phạm vi toàn thế giới. Hơn 85 năm đã trôi qua, sau nhiều cuộc biến động xã
hội, nhân loại đã chứng kiến biết bao sự kiện thăng trầm của lịch sử. Từ sự hình thành hệ thống xã hội
chủ nghĩa trên toàn thế giới đến sự kiện tan rã hệ thống chính trị của các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông
Aâu và Liên xô. Những biến động chính trị diễn ra trong vài thập kỷ gần đây, những sai lầm và thất bại
của chủ nghĩa xã hội hiện nay không thể là căn cứ để chúng ta đi đến những kết luận vội vàng mà phải
căn cứ vào giá trị tư tưởng xã hội chủ nghĩa đối với vận mệnh của toàn nhân loại cả trong quá khứ,
hiện tại và cả tương lai để xem xét. Trong văn kiện Đại hội VIII, Đảng ta đã khẳng định: “ Chế độ
XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ khiến CNXH tạm lâm vào thoái trào, như ng điều đó
không làm thay đổi tính chất của thời đại; loài người vẫn đang trong thời đại quá độ từ CNTB lên
CNXH ”.
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam sau khi đánh giá tình hình thế
giới, tình hình trong nước, tổng kết, rút kinh nghiệm đã khẳng định : “ CNXH trên thế giới từ những
bài học thành công và thất bại cũng như từ khát vọng và sự thức tỉnh của các dân tộc , có điều kiện và
khả năng vượt qua sự thoái trào, tạo ra bước phát triển mới. Theo qui luật tiến hóa của lịch sử , loài
người cuối cùng nhất định sẽ tiến tới CNXH” (VK9 trang 65)
Thật vậy, sự ra đời của chủ nghĩa xã hội là một tất yếu lịch sử, đây là biểu hiện sự vận động không
ngừng tiến lên phù hợp với quy luật phát triển của lịch sử xã hội loài người, đã được Mác-Lênin khẳng
định trong lý luận về hình thái kinh tế - XH và thực tiễn đã chứng minh bằng sự thành công của Cách
mạng tháng 10 Nga mở ra một thời đại mới – CNXH lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới, nhà nước
XHCN đầu tiên của nhân loại ra đời mà ở đó xóa bỏ bất công, giải phóng giai cấp vô sản, phù hợp với
lợi ích, nguyên vọng của đông đảo quần chúng nhân dân lao động. Từ đây, giai cấp vô sản trên thế giới
đã tìm ra c...
MÔN : QUAN HỆ QUỐC TẾ
Câu hỏi : Văn kiện Đại hội lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam nêu rõ : “ CNXH trên thế
giới từ những bài học thành công và thất bại cũng như từ khát vọng và sự thức tỉnh của các dân
tộc , điều kiện khả năng vượt qua sự thoái trào, tạo ra bước phát triển mới. Theo qui luật
tiến hóa của lịch sử , loài người cuối cùng nhất định sẽ tiến tới CNXH”
Đồng chí hãy phân tích và làm rõ nhận định trên.
Bài làm :
Cách mng tháng 10 Nga thành công đã mra trên thế giới mt thời đi mi - thời đi quá đt
CNTB lên CNXH tn phạm vi toàn thế gii. Hơn 85 năm đã trôi qua, sau nhiu cuộc biến đng xã
hi, nhân loại đã chng kiến biết bao s kin thăng trm ca lch s. T s hình thành hthống xã hội
ch nghĩa tn tn thế gii đến s kin tan rã hthng cnh trca các ớc xã hội chnga Đông
Aâu và Liên xô. Những biến động chính trdin ra trong vài thp kgn đây, nhng sai lm và tht bi
ca chnghĩa xã hi hin nay không thể là căn cđ chúng ta đi đến nhng kết luận vi vàng mà phải
căn cứ vào giá trị tư tưng xã hi chủ nghĩa đối vi vn mnh ca toàn nhân loi c trong quá khứ,
hiện ti và ctương lai để xemt. Trong văn kin Đi hi VIII, Đảng ta đã khẳng đnh: Chế độ
XHCN ở Ln Xô và các nước Đông Âu sụp đổ khiến CNXH tm lâm vào thoái trào, như ng điều đó
không làm thay đi nh chất của thời đại; loài ngưi vẫn đang trong thời đại quá đt CNTBn
CNXH .
Đi hi Đi biểu toàn quốc ln thứ IX ca Đng Cng sn Vit Nam sau khi đánh giá tình hình thế
giới, tình hình trong nước, tng kết, rút kinh nghim đã khẳng đnh : “ CNXH trên thế gii từ nhng
bài hc thành công và thất bi cũng như t khát vng và s thức tnh ca các dân tộc , có điu kin và
kh năng vượt qua sự thoái trào, to ra bưc phát trin mới. Theo qui luật tiến hóa ca lch sử , loài
người cui ng nhất đnh sẽ tiến tới CNXH (VK9 trang 65)
Thật vy, sra đời của chủ nghĩa xã hội là mt tt yếu lch sử, đây là biu hin sự vn đng không
ngng tiến lên p hợp vi quy luật phát trin của lịch sử hội li ngưi, đã được Mác-Lênin khẳng
đnh trong lý lun về hình ti kinh tế - XH và thc tin đã chứng minh bằng sự thành công ca Cách
mng tháng 10 Nga mở ra mt thi đi mi – CNXH ln đu tiên xuất hin trên thế gii, nhà nước
XHCN đu tiên ca nn loại ra đi mà đó xóa b bất công, giải phóng giai cp vô sn, phù hợp với
li ích, nguyên vng của đông đo quần chúng nn dân lao đng. Tđây, giai cp vô sản trên thế giới
đã tìm ra cho mình một con đưng mi, s mnh lch sđt lên vai giai cấp vô sn nhiệm vụ là phải
làm cách mạng lt đổ giai cấp tư sn, xây dng CNXH tn tn thế gii. Đây là nhim v vô cùng
khó khăn, đy chông gai th thách, qua nhiều chặng đưng có lúc thành công, đôi khi tht bi nhưng
cuối cùng lòai ngưi cũng sẽ đi lên CNXH vì đó là quy lut phát triển của xã hi. Ni dung này đã
đưc Mác chỉ rõ trong Tuyên ngôn ca Đng Cng sản : “ Sự dit vong của CNTB và thắng lợi ca
CNCS đu tất yếu như nhau”. Ch tch Hồ Chí Minh cũng khẳng đnh : Cách mng tháng Mười m
ra con đưng giải phóng cho các dân tc và cả li ngưi mở đầu thi đi mi trong lch s, thi đi
quá độ từ CNTB lên CNXH trên toàn thế giới (HCM toàn tp, NXB S Tht, Hà Ni, 1989,
TR.594).
CNXH từ sau thắng lợi của cách mạng tháng 10 Nga đã phát triển qua các giai đoạn khác nhau,
Giai đoạn thứ nhất, từ năm 1917 đến những năm sau chiến tranh thế giới thứ II với đặc trưng
chủ yếu thiết lập một nước XHCN, với tính chất một hệ thống đối lập với với thế giới cũ;
kế đến từ cuối những năm 40 đến đầu năm 1970, giai đoạn này đặc trưng chủ yếu là hình thành
hệ thống XHCN thế giới; Giai đoạn thứ ba, bắt đầu từ giữa những m 1970 đến nay. Đây
quản thời gian CNXH được thử thách tính ưu việt trước lịch sloài người, trong điều kiện tồn
tại hai hệ thống XH đối lập. Đặc biệt, sau sự sụp đổ của hệ thống XHCN Đông Âu Liên
Xô, CNXH thế giới lâm vào khủng hỏang theo quan điểm của Đảng ta là: CNXH tạm thời lâm
vào thoái trào đã làm cho thành trì hoà bình trên thế giới bị suy yếu, các nước độc lập dân tộc tỏ
ra mất phương hướng, cục diện thế giới diễn biến phức tạp nghiêng về lợi thế cho CNTB.
Câu hỏi ôn tập Môn quan hệ quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi ôn tập Môn quan hệ quốc tế - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Câu hỏi ôn tập Môn quan hệ quốc tế 9 10 467