Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn tập Quản lý học đại cương

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 10822 lần   |   Lượt tải: 42 lần
Qu¶n lý häc §C
C©u 1. H·y ph©n tÝch vµ cho vÝ dô minh ho¹ vÒ vai trß chung cña qu¶n
lý?
Tr¶ lêi: QL ra ®êi tõ rÊt xa x­a, nã xuÊt hiÖn tõ th­ë b×nh minh cña XH loµi
ng­êi. Con ng­êi sinh sèng theo tËp qu¸n quÇn tô céng ®ång, cã nhiÒu viÖc
n¶y sinh mµ mét ng­êi kh«ng thÓ lµm ®­îc hoÆc lµm ®­îc nh­ng HQ kÐm,
cÇn ph¶i ®­îc phèi hîp liªn kÕt víi sè ®«ng ®Ó cïng thùc hiÖn. Tõ nh÷ng yªu
cÇu kh¸ch quan ®ã, dÇn dÇn h×nh thµnh tæ chøc. QL diÔn ra trong mäi tæ chøc
tõ ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p, tõ QM nhá ®Õn Qm lín. Nã chÝnh lµ yÕu tè quyÕt
®Þnh sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña mçi TC. Theo F.W Taylor:
QL lµ biÕt chÝnh x¸c ®iÒu b¹n muèn ng­êi kh¸c lµm vµ sau ®ã biÕt ®­îc r»ng
hä ®· thùc hiÖn c«ng viÖc mét c¸ch tèt nhÊt vµ rÎ nhÊt.
Theo Henrry Fayol:
QL lµ mét tiÕn tr×nh bao gåm tÊt c¶ c¸ kh©u: lËp kÕ ho¹ch, tæ chøc, ph©n c«ng
®iÒu hiÓn vµ kiÓm so¸t c¸c nç lùc cña c¸ nh©n, bé phËn vµ sö dông cã hiÖu
qña c¸c nguån lùc vËt chÊt kh¸c cña TC ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu ®Ò ra.
Theo M.P..Follet:
QL lµ nghÖ thuËt ®¹t môc tiªu th«ng qua con ng­êi.
§Þnh nghÜa
QL lµ sù t¸c ®éng cã TC cã ®Þnh h­íng cña chñ thÓ qu¶n lý lªn c¸c kh¸ch thÓ
lµ ®èi t­îng cña QL nh»m thay ®æi c¸c hµnh vi, c¸c qu¸ tr×nh cña ®èi t­îng ®Ó
®¹t ®­îc môc tiªu ®· ®Ò ra.
Vai trß:
- T¹o ra sù thèng nhÊt ý chÝ gi÷a c¸c c¸ nh©n bé phËn trong TC
- XD ®Þnh h­íng ng¾n h¹n vµ dµi h¹n cho sù ph¸t triÓn cña TC. H­íng nç lùc
cña c¸c nh©n, bé phËn trong TC ®¹t ®Õn môc tiªu chung ®· ®Ò ra.
- T¹o ra ®éng lùc cho c¸c c¸ nh©n, bé phËn trong TC, thóc ®Èy hä hµnh ®éng
®Ó ®¹t kÕt qu¶ mong muèn.
- Phèi hîp ®iÒu hoµ c¸c ho¹ ®éng cña c¸ nh©n, bé phËn trong mçi TC ®¹t
®­îc hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cao nhÊt.
- T¹o m«i tr­êng thÝch hîp cho sù ph¸t triÓn cña TC vµ mçi c¸ nh©n trong tõng
thêi k×.
- X¸c ®Þnh chøc n¨ng nhiÖm vô cô thÓ cho mçi c¸ nh©n, bé phËn trong TC.
- Bè trÝ nh©n sù vµ c«ng cô L§ phï hîp nhÊt víi tr×nh ®é chuyªn m«n vµ n¨ng
lùc cña mçi ng­êi ®Ó ph¸t huy tµi n¨ng, ph¸t triÓn c¶ thÓ lùc vµ trÝ lùc.
- Phèi hîp nhÞp nhµng c¸c bé phËn trong TC ®Ó ®¹t ®­îc MT chung, t¹o ra
nh÷ng s¶n phÈm cho tiªu dïng XH.
- Cñng cè ®Þa vÞ cña TC trong m«i tr­êng b»ng c¸ch duy tr× tèt sù tån t¹i cña
TC th«ng qua kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña TC ®ãng gãp cho XH.
C©u2: Tr×nh bµy c¬ së h×nh thµnh khoa häc Q.lý?

C¬ së h×nh thµnh khoa häc QL:
Còng nh­ c¸c KH kh¸c, KHQL ra ®êi, tån t¹i vµ ph¸t triÓn nh­ mét tÊt yÕu KQ.
Theo tiÕn tr×nh ph¸t triÓn cña thêi ®¹i, ®èi tù¬ng, néi dung vµ pp nghiªn cøu
cña khoa häc QL kh«ng ngõng ®­îc hoµn thiÖn vÒ c¶ quy m« vµ tr×nh ®é. Cã
®­î...
Qu¶n lý häc §C
C©u 1. y ph©n tÝch cho dô minh ho¹ vÒ vai trß chung cña qu¶n
lý?
Tr¶ lêi: QL ra ®êi rÊt xa xa, xuÊt hiÖn thë b×nh minh cña XH loµi
ngêi. Con ngêi sinh sèng theo tËp qu¸n quÇn ng ®ång, nhiÒu viÖc
n¶y sinh mét ngêi kh«ng thÓ lµm ®îc hoÆc lµm ®îc nhng HQ kÐm,
cÇn ph¶i ®îc phèi hîp liªn kÕt i ®«ng ®Ó cïng thùc hiÖn. Tõ nh÷ng yªu
cÇu kh¸ch quan ®ã, dÇn dÇn h×nh thµnh chøc. QL diÔn ra trong mäi chøc
®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p, QM n®Õn Qm lín. chÝnh yÕu quyÕt
®Þnh sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña mçi TC. Theo F.W Taylor:
QL biÕt chÝnh x¸c ®iÒu b¹n muèn ngêi kh¸c lµm vµ sau ®ã biÕt ®îc r»ng
hä ®· thùc hiÖn c«ng viÖc mét c¸ch tèt nhÊt vµ rÎ nhÊt.
Theo Henrry Fayol:
QL mét tiÕn tr×nh bao gåm tÊt kh©u: lËp ho¹ch, tæ chøc, ph©n c«ng
®iÒu hiÓn kiÓm so¸t c¸c nç lùc a nh©n, bé phËn sö dông hiÖu
qña c¸c nguån lùc vËt chÊt kh¸c cña TC ®Ó ®¹t ®îcc tiªu ®Ò ra.
Theo M.P..Follet:
QL lµ nghÖ thuËt ®¹t môc tiªu th«ng qua con ngêi.
§Þnh nghÜa
QL t¸c ®éng TC cã ®Þnh híng a chñ thÓ qu¶n lªn c¸c kh¸ch thÓ
lµ ®èi tîng cña QL nh»m thay ®æi c¸c hµnh vi, c¸c qu¸ tr×nh cña ®èi tîng ®Ó
®¹t ®îc môc tiªu ®· ®Ò ra.
Vai trß:
- T¹o ra sù thèng nhÊt ý chÝ gi÷a c¸c nh©n bé phËn trong TC
- XD ®Þnh híng ng¾n h¹n dµi h¹n cho ph¸t triÓn a TC. Híng nç lùc
cña c¸c nh©n, bé phËn trong TC ®¹t ®Õn môc tiªu chung ®· ®Ò ra.
- T¹o ra ®éng lùc cho c¸c nh©n, phËn trong TC, thóc ®Èy hä nh ®éng
®Ó ®¹t kÕt qu¶ mong muèn.
- Phèi hîp ®iÒu hoµ c¸c ho¹ ®éng cña c¸ nh©n, phËn trong mçi TC ®¹t
®îc hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cao nhÊt.
- T¹o m«i trêng thÝch hîp cho sù ph¸t triÓn cña TC vµ mçi c¸ nh©n trong tõng
thêi k×.
- X¸c ®Þnh chøc n¨ng nhiÖm vô cô thÓ cho mçi c¸ nh©n, bé phËn trong TC.
- trÝ nh©n sù c«ng phï hîp nhÊt víi tr×nh ®é chuyªn m«n vµ ng
lùc cña mçi ngêi ®Ó ph¸t huy tµi n¨ng, ph¸t triÓn c¶ thÓ lùc vµ trÝ lùc.
- Phèi hîp nhÞp nhµng c¸c bé phËn trong TC ®Ó ®¹t ®îc MT chung, o ra
nh÷ng s¶n phÈm cho tiªu dïng XH.
- Cñng cè ®Þa vÞ cña TC trong m«i trêng b»ng c¸ch duy ttèt tån i cña
TC th«ng qua kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña TC ®ãng gãp cho XH.
C©u2: Tr×nh bµy c¬ së h×nh thµnh khoa häc Q.lý?
Câu hỏi ôn tập Quản lý học đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi ôn tập Quản lý học đại cương - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Câu hỏi ôn tập Quản lý học đại cương 9 10 566