Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn tập Tài chính công

Được đăng lên bởi lachvang
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 9067 lần   |   Lượt tải: 21 lần
Câu 1: Giữa phạm trù tài chính nhà nước và tài chính công có sự khác nhau hay không? Giải thích?
Tài chính công là một bộ phận của tài chính nhà nước.
Tài chính nhà nước là một khái niệm dùng để phản ảnh những hoạt động tài chính gắn liền với
chủ thể nhà nước.
Tài chính công bao hàm các ý nghĩa: một là, trong khuôn khổ của m ột qu ốc gia, tài chính công
thuộc hình thức sở hữu nhà nước và nhà nước hay quốc hội là c ơ quan quy ền l ực t ối cao c ủa m ột qu ốc
gia có quyền áp đặt mọi khoản thu chi của quốc gia hay có thể ủy quyền cho chính phủ hay c ơ quan công
quyền quyền quyết định đó. Hai là, khâu tài chính này hoạt đ ộng không vì l ợi nhu ận. Ba là, tài chính công
cung cấp hàng hóa công, gắn liền với nhu cầu thiết yếu c ủa đời sống xã h ội. M ọi ng ười dân có th ể ti ếp
cận và sử dụng những hàng hóa, dịch vụ do khâu tài chính này cung cấp mà không phải tr ả ti ền, ho ặc có
trả nhưng không theo cơ chế giá cả thị trường. Hay nói cách khác, vấn đề “người hưởng tự do không
phải trả tiền” là hiện tượng phổ biến trong hoạt động tài chính công.
Tài chính nhà nước là công cụ để nhà n ước can thi ệp vào kinh t ế nh ằm đi ều ti ết các ho ạt đ ộng
sản xuất kinh doanh. Phạm vi hoạt động của tài chính nhà n ước không chỉ dừng l ại các ho ạt đ ộng thu chi
ngân sách nhà nước, các quỹ ngoài ngân sách (bảo hiểm xã hội, bảo hi ểm y tế nhằm chăm lo phúc l ợi
cộng đồng…), hoạt động tài chính của các đơn vị hành chính, các đ ơn v ị s ự nghi ệp mà còn có c ả ho ạt
động đầu tư, hỗ trợ tài chính cho các khu vực kinh tế. Như vậy, xét về mặt sắp xếp thể chế, có thể thấy,
trong nền kinh tế hiện đại tài chính nhà nước bao hàm sự đan xen c ủa nh ững ho ạt đ ộng mang tính ch ất
công, không vì lợi nhuận và một số các hoạt động mang tính chất t ư, nh ằm m ục tiêu l ợi nhu ận nh ư ho ạt
động kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước.
Nhu vậy, trong số các bộ phận tài chính nhà nước, những ho ạt động tài chính ph ục v ụ cho kinh
doanh và lợi nhuận được coi là định hướng cho m ục tiêu hành đ ộng thì không th ể xem đó là tài chính
công, chẳng hạn như hoạt động của khâu tài chính doanh nghiệp nhà nước.
Câu 2:
Các vấn đề cơ bản về tài chính công: Khái niệm, cơ cấu, chức năng và vai trò của tài chính công.
1. Khái niệm:
TCC là phạm trù giá trị phản ánh các mối quan hệ kt giữa nhà nước và các chủ thể kt khác trong quá trình
tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ của nhà nước nhằm thực hiện các chức năng và nhiệm vụ vốn có của
nhà nước.
Từ khái niệm của TCC ta thấy rằng:
-Hình thức của TCC là quá trì...
Câu 1 : Gi a ph m trù tài chính nhà n c và tài chính công có s khác nhau hay không? Gi i thích? ướ
Tài chính công là m t b ph n c a tài chính nhà n c. ướ
Tài chính nhà n c là m t khái ni m dùng đ ph n nh nh ng ho t đ ng tài chính g n li n v iướ
ch th nhà n c. ướ
Tài chính công bao hàm các ý nghĩa: m t là, trong khuôn kh c a m t qu c gia, tài chính công
thu c hình th c s h u nn c nhà n c hay qu c h i c quan quy n l c t i cao c a m t qu c ướ ướ ơ
gia có quy n áp đ t m i kho n thu chi c a qu c gia hay có th y quy n cho chính ph hay c quan công ơ
quy n quy n quy t đ nh đó. Hai là, khâu tài chính này ho t đ ng không vì l i nhu n. Ba là, tài chính công ế
cung c p hàng hóa công, g n li n v i nhu c u thi t y u c a đ i s ng h i. M i ng i dân th ti p ế ế ườ ế
c n s d ng nh ng hàng hóa, d ch v do khâu tài chính này cung c p không ph i tr ti n, ho c có
tr nh ng không theo c ch giá c th tr ng. Hay nói cách khác, v n đ “ng i h ng t do không ư ơ ế ườ ườ ưở
ph i tr ti n” là hi n t ng ph bi n trong ho t đ ng tài chính công. ượ ế
Tài chính nhà n c công c đ nhà n c can thi p vào kinh t nh m đi u ti t các ho t đ ngướ ướ ế ế
s n xu t kinh doanh. Ph m vi ho t đ ng c a tài chính nhà n c không ch d ng l i các ho t đ ng thu chi ướ
ngân sách nhà n c, các qu ngoài ngân sách (b o hi m h i, b o hi m y t nh m chăm lo phúc l iướ ế
c ng đ ng…), ho t đ ng tài chính c a các đ n v hành chính, các đ n v s nghi p còn c ho t ơ ơ
đ ng đ u t , h tr tài chính cho các khu v c kinh t . Nh v y, xét v m t s p x p th ch , có th th y, ư ế ư ế ế
trong n n kinh t hi n đ i tài chính nhà n c bao hàm s đan xen c a nh ng ho t đ ng mang tính ch t ế ướ
công, không vì l i nhu n và m t s các ho t đ ng mang tính ch t t , nh m m c tiêu l i nhu n nh ho t ư ư
đ ng kinh doanh c a các doanh nghi p nhà n c. ướ
Nhu v y, trong s các b ph n tài chính nhà n c, nh ng ho t đ ng tài chính ph c v cho kinh ướ
doanh l i nhu n đ c coi đ nh h ng cho m c tiêu hành đ ng thì không th xem đó tài chính ượ ướ
công, ch ng h n nh ho t đ ng c a khâu tài chính doanh nghi p nhà n c. ư ướ
Câu 2 :
Các v n đ c b n v tài chính công: Khái ni m, c c u, ch c năng và vai trò c a tài chính công. ề ơ ơ ấ
1. Khái ni m:
TCC là ph m trù giá tr ph n ánh các m i quan h kt gi a nhà n c và các ch th kt khác trong quá trình ướ
t o l p và s d ng các qu ti n t c a nhà n c nh m th c hi n các ch c năng và nhi m v v n có c a ướ
nhà n c.ướ
T khái ni m c a TCC ta th y r ng:
-Hình th c c a TCC là quá trình t o l p và s d ng các qu ti n t c a nhà n c nh m th c hi n các ướ
ch c năng và nhi m v v n có c a nhà n c. ướ
-B n ch t c a TCC là các m i quan h kinh t gi a nhà n c và các ch th kinh t khác. ế ướ ế
Theo quan đi m c a b tài chính thì Tài chính nhà n c bao g m: TCC và tài chính các doanh nghi p nhà ướ
n c. trong đó TCC là công c quan tr ng nh t mà nhà n c s d ng đ tác đ ng lên các ch th ktướ ướ
khác.
M t ngu n tài chính đ c coi là tài chính công khi nó th a mãn các tiêu chí sau: ượ
-Tr c h t, có th quan ni m tài chính công là lo i hình tài chính thu c s h u nhà n cướ ế ướ
-Tài chính công ph c v cho nh ng ho t đ ng phi v l i, chú tr ng đ n l i ích c ng đ ng, l i ích kinh ế
t xã h i.ế
-Tài chính công t o ra hàng hóa d ch v công, m i ng i dân có nhu c u có th ti p c n. Nhà n c có ườ ế ướ
th cung c p nh ng lo i hàng hóa, d ch v công cho xã h i d i hình th c “ng i h ng t do mà không ướ ườ ưở
tr ti n” ho c d i d ng thu phí, l phí – m t hình th c thu h i chi phí c a nhà n c, nh ng không theo ướ ướ ư
c ch giá th tr ng.ơ ế ườ
2. C c u:(ơ trong bài c a nhóm b n B CH PHI HI N đã ghi r t đ y đ và rõ ràng nhé)
a) Ngân sách Nhà n cướ
NSNN m t khâu quan tr ng nh t gi vai trò ch đ o trong tàichính Nhà n c. Thu c a NSNN ướ
đ c l y t m i lĩnh v c kinh t - xã h i khác nhau, trong đó thu là hình th c thu ph bi n d a trên tínhượ ế ế ế
c ng ch ch y u. Chi tiêu c a NSNN nh m duy trì s t n t i ho t đ ng c a b máy nn c ưỡ ế ế ướ
ph c v th c hi n các ch c năng c a Nhà n c. NSNN là m t h th ng bao g m các c p Ngân sách phù ướ
h p v i h th ng chính quy n Nhà n c các c p. T ng ng v i các c p Ngân sách c a h th ng ướ ươ
NSNN, qu NSNN đ c chia thành: qu Ngân sách c a Chính ph Trung ng, qu Ngân sách c a chính ượ ươ
Câu hỏi ôn tập Tài chính công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi ôn tập Tài chính công - Người đăng: lachvang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Câu hỏi ôn tập Tài chính công 9 10 525