Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn thi môn Lý thuyết tài chính tiền tệ

Được đăng lên bởi hadiepvan
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 194 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: Hiện nay Nhà nước (NN) sử dụng công cụ gì để kiềm chế lạm phát? Hãy
phân tích tác dụng của các công cụ đó?
Hiện nay, Nhà nước ta đã thống nhất xác định nhiệm vụ trọng tâm trong tình
hình hiện nay là: phấn đấu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an
sinh xã hội và tăng trưởng bền vững. Trong đó, kiềm chế lạm phát là mục tiêu ưu
tiên hàng đầu.
Để đạt được những nhiệm vụ và mục tiêu nêu trên, Nhà nước đã thống nhất chỉ
đạo thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp chủ yếu sau đây:
Một là, thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt. Cho dù do nhiều nguyên nhân,
nhưng lạm phát luôn có nguyên nhân tiền tệ. Mức cung tiền trong lưu thông và dư
nợ tín dụng tăng liên tục là nguyên nhân quan trọng gây lạm phát. Nhận thức được
tình hình đó, Chính phủ chủ trương kiểm soát chặt chẽ tổng phương tiện thanh toán
và tổng dư nợ tín dụng ngay từ đầu năm. Ngân hàng Nhà nước, thông qua việc chủ
động, linh hoạt sử dụng hợp lý các công cụ chính sách tiền tệ theo nguyên tắc thị
trường để thực hiện bằng được yêu cầu này.
Điều cần nhấn mạnh là trong khi kiên quyết thắt chặt tiền tệ, cần bảo đảm tính
thanh khoản của nền kinh tế và hoạt động của các ngân hàng, tổ chức tín dụng, tạo
điều kiện cho sản xuất hàng hoá và xuất khẩu phát triển.
Hai là, cắt giảm đầu tư công và chi phí thường xuyên của các cơ quan sử
dụng ngân sách, kiểm soát chặt chẽ đầu tư của các doanh nghiệp nhà nước, cố
gắng giảm tỷ lệ thâm hụt ngân sách. Đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước và đầu
tư của doanh nghiệp nhà nước hiện chiếm khoảng 45% tổng đầu tư xã hội. Cắt giảm
nguồn đầu tư này sẽ làm giảm áp lực về cầu, giảm nhập siêu, góp phần nâng cao
hiệu quả của nền kinh tế. Chính phủ sẽ quy định cụ thể tỷ lệ vốn đầu tư và chi phí
hành chính phải cắt giảm và yêu cầu các bộ, địa phương xác định các công trình kém
hiệu quả, các công trình chưa thực sự cần thiết để có sự điều chỉnh thích hợp.
Cũng trên tinh thần đó, Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các
tỉnh, thành phố với tư cách là đại diện chủ sở hữu nhà nước, rà soát chặt chẽ các
hạng mục đầu tư của doanh nghiệp nhà nước, kiên quyết cắt bỏ các công trình đầu tư
kém hiệu quả. Đồng thời, tạo điều kiện và tập trung vốn cho những công trình sắp
hoàn thành, những công trình đầu tư sản xuất hàng hoá thuộc mọi thành phần kinh tế
đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa vào sản xuất.
Ba là, tập trung sức phát triển sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, khắc
phục nhanh hậu quả của thời tiết và dịch bệnh để tăng sản lượng lương thực,
thực phẩm. Hiện nay, tiềm năn...
Câu 1: Hiện nay Nhà nước (NN) sử dụng công cụ gì để kiềm chế lạm phát? Hãy
phân tích tác dụng của các công cụ đó?
Hiện nay, Nhà nước ta đã thống nhất xác định nhiệm vụ trọng tâm trong tình
hình hiện nay là: phấn đấu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế mô, bảo đảm an
sinh hội tăng trưởng bền vững. Trong đó, kiềm chế lạm phát mục tiêu ưu
tiên hàng đầu.
Để đạt được những nhiệm v và mục tiêu nêu trên, Nnước đã thống nhất chỉ
đạo thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp chủ yếu sau đây:
Một là, thực hiện chính sách tiền tthắt chặt. Cho dù do nhiều nguyên nhân,
nhưng lạm phát luôn nguyên nhân tiền tệ. Mức cung tiền trong lưu thông
nợ tín dụng tăng liên tục là nguyên nhân quan trọng gây lạm phát. Nhận thức được
tình hình đó, Chính phủ chủ trương kiểm soát chặt chẽ tổng phương tiện thanh toán
tổng nợ n dụng ngay từ đầu năm. Ngân hàng Nhà nước, thông qua việc chủ
động, linh hoạt sử dụng hợp các công cụ chính sách tiền tệ theo nguyên tắc thị
trường để thực hiện bằng được yêu cầu này.
Điều cần nhấn mạnh trong khi kiên quyết thắt chặt tiền tệ, cần bảo đảm tính
thanh khoản của nền kinh tế và hoạt động của các ngân hàng, tổ chức tín dụng, tạo
điều kiện cho sản xuất hàng hoá và xuất khẩu phát triển.
Hai là, cắt giảm đầu tư công chi phí thường xuyên của các quan sử
dụng ngân sách, kiểm soát chặt chẽ đầu tư của các doanh nghiệp nhà nước, cố
gắng giảm tỷ lệ thâm hụt ngân sách. Đầu từ nguồn ngân sách nhà nước đầu
của doanh nghiệp nhà nước hiện chiếm khoảng 45% tổng đầu tư xã hội. Cắt giảm
nguồn đầu y sẽ làm giảm áp lực về cầu, giảm nhập siêu, góp phần nâng cao
hiệu qu của nền kinh tế. Chính ph s quy định cụ thể tỷ lệ vốn đầu tư chi phí
hành chính phải cắt giảm và yêu cầu các bộ, địa phương xác định các công trình kém
hiệu quả, các công trình chưa thực sự cần thiết để có sự điều chỉnh thích hợp.
Cũng trên tinh thần đó, Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các
tỉnh, thành phố với cách đại diện chủ sở hữu nhà nước, rà soát chặt chẽ các
hạng mục đầu tư của doanh nghiệp nhà nước, kiên quyết cắt bỏ các công trình đầu tư
kém hiệu quả. Đồng thời, tạo điều kiện và tập trung vốn cho những công trình sắp
hoàn thành, những công trình đầu tư sản xuất hàng hoá thuộc mọi thành phần kinh tế
đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa vào sản xuất.
Ba là, tập trung sức phát triển sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, khắc
phục nhanh hậu quả của thời tiết dịch bệnh để tăng sản lượng lương thực,
thực phẩm. Hiện nay, tiềm năng tăng trưởng của nước ta còn rất lớn, nhất khi
Việt Nam đã thành viên đầy đủ của Tổ chức Thương mại thế giới, đầu nước
ngoài và đầu tư tư nhân tăng mạnh, thị trường xuất khẩu được mở rộng, vì vậy, phát
triển sản xuất là giải pháp gốc, tạo hiệu quả nhiều mặt, vừa tăng nguồn cung cho thị
trường trong nước xuất khẩu, góp phần kiềm chế lạm phát, giảm nhập siêu, vừa
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, lại không gây phản ứng phụ.
1
Câu hỏi ôn thi môn Lý thuyết tài chính tiền tệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi ôn thi môn Lý thuyết tài chính tiền tệ - Người đăng: hadiepvan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Câu hỏi ôn thi môn Lý thuyết tài chính tiền tệ 9 10 295