Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý kinh tế (kèm đáp án)

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 17411 lần   |   Lượt tải: 26 lần
Diễn đàn Sinh viên ĐH Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội

Svhubt.info
TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ KINH TẾ
ĐỊA LÝ VIỆT NAM
Câu 1. ĐLKT là một môn Khoa Học Xã Hội, KHKT có đối tượng nghiên cứu:
a. Các hệ thống dân cư-kinh tế-xã hội
b. Các lãnh thổ, các ngành sản xuất, dân cư-xã hội
c. Mối quan hệ giữa điều kiện tự nhiên-kinh tế-xã hội trên lãnh thổ
d. Các hệ thống tự nhiên dân cư-kinh tế-xã hội trên lãnh thổ

Câu 2. Khoa học địa lý kinh tế có mối quan hệ với:
a. Nhiều ngành khoa học khác
b. Các ngành khoa học địa lý
c. Trong hệ thống khoa học địa lý
d. Các ngành khoa học kinh tế
Câu 3. Đối tượng nghiên cứu của địa lý kinh tế là:
a. Chung với địa lý tự nhiên
b. Các hiện tượng kinh tế xã hội
c. Chung với khoa học kinh tế
d. Các hiện tượng phân bố sản xuất
Câu 4. Sinh viên kinh tế cần học địa lý kinh tế để bổ sung kiến thức:
a. Quản lý các ngành kinh tế trên tầm vĩ mô
b. Điều kiện tự nhiên – kinh tế – xã hội
c. Sử dụng và quản lý theo lãnh thổ
d. Quản lý sản xuất trên tầm vĩ mô
Câu 5. Đặc điểm và xu hướng chung của nền kinh tế thế giới hiện nay:
a. Mỗi nước độc lập có xu hướng phát triển riêng
b. Có sự liên kết trong một số mặt
c. Xu hướng thống nhất, phát triển đa dạng, không đều, mâu thuẫn
d. Có xu hướng hội nhập, thống nhất theo xu thế chính trị
Câu 6. Nguyên nhân nào là chủ yếu của xu thế nền kinh tế thống nhất:

Vutuan - TC10.52

1

Diễn đàn Sinh viên ĐH Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội

Svhubt.info
a. Các quốc gia cùng tồn tại trên trái đất, nhu cầu của sản xuất và tiêu dùng ngày càng tăng, các
nước trở thành những mắt xích của nền kinh tế thế giới
b. Do sản xuất phát triển nhanh dẫn đến thiếu nguyên nhiên liệu, thiếu kỹ thuật
c. Do nhu cầu tiêu dùng tăng nhanh, ưu chuộng hàng ngoại, ưu sự đa dạng
d. Một số nước có nhu cầu sx và tiêu dùng giống nhau nên liên kết. Xây dựng thị trường chung, liên
kết sản xuất
Câu 7. Nguyên nhân nào là chủ yếu dẫn đến phát triển kinh tế không đều giữa các nước.
a. Mỗi quốc gia, mỗi khu vực có điều kiện tự nhiên – kinh tế – xã hội khác nhau
b. Là các nước thuộc địa cũ, kỹ thuật kém phát triển
c. Do quá trình phát triển trong lịch sử
d. Do nông dân, tài nguyên tự nhiên thiếu hụt
Câu 8. Nguyên nhân chủ yếu của các mâu thuẫn:
a. phát triển không đều
b. Những vấn đề tồn tại trong qúa trình lịch sử, quyền lợi dân tộc bị chèn ép
c. Va chạm quyền lợi dân tộc, bị nước ngoài can thiệp
d. Những vấn đề do chủ nghĩa thực dân cũ để lại
Câu 9. Lợi thế nào quan trọng nhất hiện nay để Việt Nam tham gia hội nhập nền kinh tế thế
giới:
a. Vị trí địa lý thuận l...
Diễn đàn Sinh vn ĐH Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội
Svhubt.info
Vutuan - TC10.52
1
TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ KINH T
ĐỊA LÝ VIT NAM
Câu 1. ĐLKT là mt môn Khoa Hc Xã Hi, KHKT có đối tượng nghiên cu:
a. Các h thngn cư-kinh tế-xã hi
b. Các lãnh th, các ngành sn xut, dân cư-xã hi
c. Mi quan h gia điu kin t nhiên-kinh tế-xã hi tn lãnh th
d. Các h thng t nhiênn cư-kinh tế-xã hi trên lãnh th
Câu 2. Khoa hc đa lý kinh tếmi quan h vi:
a. Nhiu ngành khoa hc khác
b. Các ngành khoa hc địa
c. Trong h thng khoa hc địa
d. Các ngành khoa hc kinh tế
Câu 3. Đối tượng nghiên cu ca địa lý kinh tế là:
a. Chung vi địa lý t nhiên
b. Các hin tượng kinh tếhi
c. Chung vi khoa hc kinh tế
d. Các hin tượng phân b sn xut
Câu 4. Sinh viên kinh tế cn hc đa lý kinh tế để b sung kiến thc:
a. Qun các ngành kinh tế trên tm vĩ mô
b. Điu kin t nhiênkinh tế – xã hi
c. S dng và qun theo lãnh th
d. Qun sn xut trên tm vĩ
Câu 5. Đặc đim và xu hướng chung ca nn kinh tế thế gii hin nay:
a. Mi nước độc lp có xu hưng phát trin riêng
b. Có s liên kết trong mt s mt
c. Xu hưng thng nht, phát trin đa dng, không đều, mâu thun
d. Có xu hưng hi nhp, thng nht theo xu thế chính tr
Câu 6. Nguyên nhân nào là ch yếu ca xu thế nn kinh tế thng nht:
Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý kinh tế (kèm đáp án) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý kinh tế (kèm đáp án) - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý kinh tế (kèm đáp án) 9 10 533