Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô

Được đăng lên bởi phantanly
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 2641 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1/ Để tối đa hoá lợi nhuận, doanh nghiệp độc quyền chỉ hoạt động
trong phần đường cầu:
a Co giãn đơn vị b Co giãn nhiều
c Co giãn ít
d Các câu trên đều đúng
2/ Biện pháp điều tiết độc quyền nào mang lại lợi ích trực tiếp cho
người tiêu dùng:
a Ấn định giá tối thiểu
b Ấn định giá tối đa
c Đánh thuế theo sản lượng d Đánh thuế không theo sản lượng
3/ Hàm cầu thị trường của sản phẩm A là: P = -Q/10 +2000, chỉ có
một công ty cung ứng sản phẩm có hàm tổng phí: TC = (1/20).Q 2
+200Q +1.000.000. Để đạt lợi nhuận tối đa, công ty sẽ định giá bán
và sản xuất ở sản lượng:
a P = 1.100; Q = 9.000
b P = 800; Q = 6.000
c P = 1.400; Q = 6.000
d Các câu trên đều sai

4/ Nếu giỏ hàng hoá mà người tiêu dùng chọn nằm trên
đường ngân sách, người tiêu dùng sẽ:
a Không đủ tiền để thực hiện sự lựa chọn của mình
b Đối diện với sự đánh đổi giữa hai hàng hoá
c Có thể mua thêm hàng hoá để tăng mức thoả mãn
d Các câu trên đều sai
5/ Trên thị trường cạnh tranh hoàn toàn, mặt hàng có lợi
nhuận cao thì sắp tới giá của nó sẽ:
a Tăng nhanh
b Không đổi
c Giảm
d Tăng
6/ Hệ số co giãn của cầu theo giá của xăng là -0,3, có
nghĩa là:
a Giá tăng 10%, lượng cầu tăng 3%
b Giá tăng 3%, lượng cầu giảm 10%
c Giá tăng 10%, lượng cầu giảm 3%
d Giá tăng 3%, lượng cầu tăng 10%

7/ Khi chính phủ quy định giá sàn (giá tối thiểu), sẽ :
a Một số người tiêu dùng được lợi
b Tạo nên tình trạng thiếu hụt hàng hoá
c Tạo nên tình trạng dư thừa hàng hoá
d Người sản xuất bị thiệt
8/ Ông A dùng 1000$ để mua X và Y với giá Px =
40$/SP; Py = 50$/SP. Phương trình đường ngân sách
là:
a X = 25 - (5/4).Y
b Y = 20 - (4/5).X
c 4X + 5Y = 100
d Các câu trên đều đúng
9/ Với cùng số vốn đầu tư, nhà đầu tư dự kiến lợi
nhuận kế toán của 3 phương án A, B và C lần lượt là
10 tỷ, 9 tỷ và 7 tỷ. Chi phí cơ hội của phương án A là:
a 3 tỷ
b 7 tỷ
c 9 tỷ
d 1 tỷ

10/ Sự kiện nào sau đây làm dịch chuyển đường cầu của
sản phẩm X sang phải:
a Sản phẩm X được ưa thích hơn
b Thu nhập của người tiêu dùng tăng
c Giá sản phẩm X giảm
d a và b đều đúng
11/ Giả sử giá bột giặt Omo tăng 10%, trong khi các yếu tố
khác không đổi, lượng cầu của bột giặt Tide tăng 15%, thì
hệ số co giãn chéo của cầu theo giá là:
a -3/2
b 2/3
c -2/3
d 3/2
12/ Hàm số cung và cầu của sản phẩm X có dạng: P = Q +
20 và P = -2Q + 140. Giá cân bằng và lượng cân bằng là:
a P = 40; Q = 20
b P = 120; Q = 100
c P = 60; Q = 40 d Các câu trên đều sai

13/ Hàm tổng phí của một doanh nghiệp có dạng TC = Q2 +
40Q + 5.000. Hàm chi phí biên (MC) là:
aQ + 40
b 2Q + 40
c Q + 40 +5.000/Q d
...
1/ Để tối đa hoá lợi nhuận, doanh nghiệp độc quyền chỉ hoạt động
trong phần đường cầu:
a Co giãn đơn vị b Co giãn nhiều
c Co giãn ít d Các câu trên đều đúng
2/ Biện pháp điều tiết độc quyền nào mang lại lợi ích trực tiếp cho
người tiêu dùng:
a Ấn định giá tối thiểu b Ấn định giá tối đa
c Đánh thuế theo sản lượng d Đánh thuế không theo sản lượng
3/ Hàm cầu thị trường của sản phẩm A là: P = -Q/10 +2000, chỉ có
một công ty cung ứng sản phẩm có hàm tổng phí: TC = (1/20).Q
2
+200Q +1.000.000. Để đạt lợi nhuận tối đa, công ty sẽ định giá bán
và sản xuất ở sản lượng:
a P = 1.100; Q = 9.000 b P = 800; Q = 6.000
c P = 1.400; Q = 6.000 d Các câu trên đều sai
Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô - Người đăng: phantanly
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô 9 10 844