Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi trắc nghiệm kttc1&2

Được đăng lên bởi ngocloi123
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 593 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1.

Câu hỏi trắc nghiệm
1. Khoản nào sau đây không được hạch toán vào TK 515
a. Lãi TGNH
b. Lãi chênh lệch tỷ giá trong kỳ đã thực hiện
c. Chênh lệch lãi do bán chứng khoán
d. Chênh lệch lãi do bán hàng hoá
2. Định khoản: Nợ TK 334/Có TK 338 phản ánh nghiệp vụ kinh tế có nội dung:
a. Phản ánh giá trị hàng thiếu bắt nhân viên bồi thường trừ vào lương
b. Hoàn khoản tạm ứng thừa của nhân viên bắt trừ vào lương
c. Thuế thu nhập cá nhân trừ vào lương của nhân viên
d. Khoản trích BHXH, BHYT trừ vào lương của nhân viên
3. Khoản nào sau đây không phải là chi phí của DN
a. Chiết khấu thanh toán DN cho khách hàng hưởng
b. Tiền lương của CB CNV
c. Chi phí vận chuyển hàng về nhập kho của DN
d. Bị phạt do DN vi phạm hợp đồng kinh tế
4. Nghiệp vụ nhượng bán TSCĐ thu được tiền mặt kế toán ghi:
a. Nợ TK 111
Có TK 711
Có TK 333
b. Nợ TK 111
Có TK 511
Có TK 333
c. Nợ TK 811
Nợ TK 214
Có TK 211
d. Cả a và c
5. Kế toán phản ánh thuế GTGT của hàng hoá nhập khẩu như sau:
a. Nợ TK 156
Có TK 333(3)
b. Nợ TK 133
Có TK 333(12)
c. Nợ TK 511
Có TK 333(3)
d. Không có đáp án đúng
6. Kế toán phản ánh chi phí thuế TNDN:
a. Nợ TK 421/ Có TK 333(4)
b. Nợ TK 821/ Có TK 333(4)
c. Nợ TK 333(4)/ Có TK 111, 112
d. Nợ TK 642/ Có TK 333(4)
7. DN X có số liệu về một số TK như sau: (Đơn vị tính: 1.000đ)
TK 112 TK 156 TK 211 TK 222 TK 331 TK 411
Số dư đầu kỳ 200.000 500.000 100.000 60.000 250.000 1.000.000
Số dư cuối kỳ 150.000 500.000 130.000 60.000 200.000 1.030.000
Trong kỳ không phát sinh nghiệp vụ kinh tế nào:
a.Trả nợ người bán 50.000.000 bằng TGNH
b.Nhập mua 1 lô hàng trị giá 20.000.000 chưa trả tiền người bán
c.Nhận góp vốn liên doanh bằng TSCĐ hữu hình trị giá 30.000.000
d.Không có đáp án đúng
8. DN X xuất giao bán chịu cho khách 1 lô hàng trị giá 200.000.000 vào ngày
02/3/N, khách hàng chấp nhận thanh toán. Ngày 10/3/N khách hàng thanh toán
1/2 số nợ bằng tiền mặt và ngày 18/3/N, thanh toán 1/2 số nợ còn lại bằng
TGNH. DN X sẽ ghi nhận doanh thu của lô hàng vào ngày:
a. 02/3/N

b. 10/3/N
c. 18/3/N
d. 31/3/N
9. Nhận định nào sau đây là không đúng:
a. Tài sản phải là những nguồn lực thuộc sở hữu của DN
b. Chi phí trả trước là tài sản của đơn vị kế toán
c. Trên chứng từ không nhất thiết phải ghi định khoản kế toán
d. Chi phí phải trả là đối tượng thuộc nguồn vốn của DN
10. Nghiệp vụ kinh tế nào chỉ ảnh hưởng đến kết cấu tài sản mà không ảnh
hưởng đến quy mô tài sản:
1. Mua hàng, thanh toán cho người bán bằng tiền mặt
2. Vay ngắn hạn ngân hàng trả nợ người bán
3. Nộp thuế cho nhà nước bằng TG...
1. Câu hỏi trắc nghiệm
1. Khoản nào sau đây không được hạch toán vào TK 515
a. Lãi TGNH
b. Lãi chênh lệch tỷ giá trong kỳ đã thực hiện
c. Chênh lệch lãi do bán chứng khoán
d. Chênh lệch lãi do bán hàng hoá
2. Định khoản: Nợ TK 334/Có TK 338 phản ánh nghiệp vụ kinh tế có nội dung:
a. Phản ánh giá trị hàng thiếu bắt nhân viên bồi thường trừ vào lương
b. Hoàn khoản tạm ứng thừa của nhân viên bắt trừ vào lương
c. Thuế thu nhập cá nhân trừ vào lương của nhân viên
d. Khoản trích BHXH, BHYT trừ vào lương của nhân viên
3. Khoản nào sau đây không phải là chi phí của DN
a. Chiết khấu thanh toán DN cho khách hàng hưởng
b. Tiền lương của CB CNV
c. Chi phí vận chuyển hàng về nhập kho của DN
d. Bị phạt do DN vi phạm hợp đồng kinh tế
4. Nghiệp vụ nhượng bán TSCĐ thu được tiền mặt kế toán ghi:
a. Nợ TK 111
Có TK 711
Có TK 333
b. Nợ TK 111
Có TK 511
Có TK 333
c. Nợ TK 811
Nợ TK 214
Có TK 211
d. Cả a và c
5. Kế toán phản ánh thuế GTGT của hàng hoá nhập khẩu như sau:
a. Nợ TK 156
Có TK 333(3)
b. Nợ TK 133
Có TK 333(12)
c. Nợ TK 511
Có TK 333(3)
d. Không có đáp án đúng
6. Kế toán phản ánh chi phí thuế TNDN:
a. Nợ TK 421/ Có TK 333(4)
b. Nợ TK 821/ Có TK 333(4)
c. Nợ TK 333(4)/ Có TK 111, 112
d. Nợ TK 642/ Có TK 333(4)
7. DN X có số liệu về một số TK như sau: (Đơn vị tính: 1.000đ)
TK 112 TK 156 TK 211 TK 222 TK 331 TK 411
Số dư đầu kỳ 200.000 500.000 100.000 60.000 250.000 1.000.000
Số dư cuối kỳ 150.000 500.000 130.000 60.000 200.000 1.030.000
Trong kỳ không phát sinh nghiệp vụ kinh tế nào:
a.Trả nợ người bán 50.000.000 bằng TGNH
b.Nhập mua 1 lô hàng trị giá 20.000.000 chưa trả tiền người bán
c.Nhận góp vốn liên doanh bằng TSCĐ hữu hình trị giá 30.000.000
d.Không có đáp án đúng
8. DN X xuất giao bán chịu cho khách 1 lô hàng trị giá 200.000.000 vào ngày
02/3/N, khách hàng chấp nhận thanh toán. Ngày 10/3/N khách hàng thanh toán
1/2 số nợ bằng tiền mặt và ngày 18/3/N, thanh toán 1/2 số nợ còn lại bằng
TGNH. DN X sẽ ghi nhận doanh thu của lô hàng vào ngày:
a. 02/3/N
Câu hỏi trắc nghiệm kttc1&2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi trắc nghiệm kttc1&2 - Người đăng: ngocloi123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Câu hỏi trắc nghiệm kttc1&2 9 10 324