Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi và đề cương môn QLNN VỀ AN NINH QUỐC PHÒNG

Được đăng lên bởi BQ Hoàn
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 7229 lần   |   Lượt tải: 54 lần
Câu hỏi và đề cương môn
QLNN VỀ AN NINH QUỐC PHÒNG

C©u 1. Kh¸i niÖm An ninh quèc phßng
C©u 2: Tr×nh bµy c¸c yÕu tè t¸c ®éng ®Õn an ninh quèc phßng
C©u 3. T tëng, quan ®iÓm, ®Þnh híng x©y dùng lùc lîng vò trang.
C©u 4. Quan ®iÓm cña §¶ng vÒ t¨ng cêng quèc phßng an ninh hiÖn nay.
C©u 5: Tr×nh bµy nguyªn t¾c qu¶n lý theo ngµnh , theo l·nh thæ
Câu 6: phân tích tại sao sự ổn định và phát triển mọi mặt đời sống kinh tế xã hội
là nền tảng của quốc phồng, an ninh, và giữ vững QP, AN là điều kiện vừa là mục
tiêu của phát triển KT- XH
Câu 7: Nội dung quản lý nhà nước và kết hợp kinh tế với quốc phòng.
C©u 8: Néi dung chñ yÕu qu¶n lý nhµ níc vÒ quèc phßng.
C©u 9: Tr×nh bµy mèi quan hÖ gi÷a quèc phßng vµ sù ph¸t triÓn x· héi
C©u 10: Môc tiªu , tÝnh chÊt QLNN vÒ an ninh quèc gia vµ trËt tù an toµn x· héi
C©u 11: t¹i sao ph¶i kÕt hîp kÕt hîp kinh tÕ víi quèc phßng
C©u 12: Néi dung QLNN vÒ an ninh quèc gia vµ trËt tù an toµn x· héi
C©u 13: Tr×nh bµy hÖ thèng QLNN vÒ an ninh vµ quèc phßng
C©u 14. Tr×nh bµy c¬ chÕ qu¶n lý nhµ níc vÒ an ninh quèc phßng .
C©u 15 VÊn ®Ò x©y dùng nÒn quèc phßng toµn d©n ë níc ta.
C©u 16: ThÕ nµo lµ thÕ trËn an ninh nh©n d©n
Câu 17: Tại sao nhà nước ta cần và có thể dựa vào nhân dân để thực hiện nhiệm vụ
an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
ĐỀ CƯƠNG
C©u 1. Kh¸i niÖm An ninh quèc phßng
An ninh ®· cã tõ l©u v× nã lµ nhu cÇu tÊt yÕu cña x· héi, mét x· héi ph¸t triÓn æn
®Þnh th× ph¶i cã an ninh æn ®Þnh
Kh¸i niÖm an ninh ®îc xem xÐt trªn hai gi¸c ®é

#NghÜa th«ng thêng an ninh lµ an ninh quèc gia ®©y lµ sù æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn vÒ
mäi mét chÕ ®é x· héi vµ ®éc lËp nh quyÒn thèng nhÊt toµn vÑn l·nh thæ cña mét
quèc gia.
#Néi dung cña an ninh quèc gia lµ æn ®Þnh mèi quan hÖ chÝnh trÞ gi÷a giai cÊp cÇm
quyÒn ®èi víi giai cÊp kh¸c, ®¶m b¶o chñ quyÒn quèc gia cña nhµ níc nµy víi nhµ
níc kh¸c trªn thÕ giíi, an ninh quèc gia cßn ®îc kh¼ng ®Þnh qua quan hÖ kinh tÕ
®èi ngo¹i lµ kh¼ng ®Þnh ®îc ®éc lËp chñ quyÒn toµn vÑn l·nh thæ ®Êt níc.
#Trong an ninh quèc gia th× ph¶i ®¶m b¶o ®îc an ninh chÝnh trÞ lµ sù æn ®Þnh vµ
ph¸t triÓn bÒn v÷ng vÒ chÕ ®é chÝnh trÞ trong mét quèc gia, ®¶m b¶o hiÖu lùc qu¶n
lý nhµ níc, an toµn néi bé, an ninh kinh tÕ lµ sù æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn ®óng híng x·
h«Þo xchñ nghÜa vµ sù ph¸t triÓn v÷ng m¹nh cña kinh tÕ ®Êt níc, an ninh l·nh thæ lµ
sù æ ®Þnh an toµn vÒ chÝnh trÞ x· héi trªn toµn l·nh thæ quèc gia, lµ sù ph¸t triÓn cña
mét x· héi cã tæ chøc vµ kû c¬ng trªn c¬ së ph¸p luËt. Ngoµi ra cßn cã c¶ an ninh
n«ng th«n vµ t tëng v¨n ...
Câu hỏi và đề cương môn
QLNN VỀ AN NINH QUỐC PHÒNG
C©u 1. Kh¸i niÖm An ninh quèc phßng
C©u 2: Tr×nh bµy c¸c yÕu tè t¸c ®éng ®Õn an ninh quèc phßng
C©u 3. T tëng, quan ®iÓm, ®Þnh híng x©y dùng lùc lîng vò trang.
C©u 4. Quan ®iÓm cña §¶ng vÒ t¨ng cêng quèc phßng an ninh hiÖn nay.
C©u 5: Tr×nh bµy nguyªn t¾c qu¶n lý theo ngµnh , theo l·nh thæ
Câu 6: phân tích tại sao sự n định phát triển mọi mặt đời sống kinh tế hội
nền tảng của quốc phồng, an ninh, giữ vững QP, AN điều kiện vừa mục
tiêu của phát triển KT- XH
Câu 7: Nội dung quản lý nhà nước và kết hợp kinh tế với quốc phòng.
C©u 8: Néi dung chñ yÕu qu¶n lý nhµ níc vÒ quèc phßng.
C©u 9: Tr×nh bµy mèi quan hÖ gi÷a quèc phßng vµ sù ph¸t triÓn x· héi
C©u 10: Môc tiªu , tÝnh chÊt QLNN vÒ an ninh quèc gia vµ trËt tù an toµn x· héi
C©u 11: t¹i sao ph¶i kÕt hîp kÕt hîp kinh tÕ víi quèc phßng
C©u 12: Néi dung QLNN vÒ an ninh quèc gia vµ trËt tù an toµn x· héi
C©u 13: Tr×nh bµy hÖ thèng QLNN vÒ an ninh vµ quèc phßng
C©u 14. Tr×nh bµy c¬ chÕ qu¶n lý nhµ níc vÒ an ninh quèc phßng .
C©u 15 VÊn ®Ò x©y dùng nÒn quèc phßng toµn d©n ë níc ta.
C©u 16: ThÕ nµo lµ thÕ trËn an ninh nh©n d©n
Câu 17: Tại sao nhà nước ta cần và có thể dựa vào nhân dân để thực hiện nhiệm vụ
an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
ĐỀ CƯƠNG
C©u 1. Kh¸i niÖm An ninh quèc phßng
An ninh ®· tõ l©u lµ nhu cÇu tÊt yÕu cña héi, mét héi ph¸t triÓn æn
®Þnh th× ph¶i cã an ninh æn ®Þnh
Kh¸i niÖm an ninh ®îc xem xÐt trªn hai gi¸c ®é
Câu hỏi và đề cương môn QLNN VỀ AN NINH QUỐC PHÒNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi và đề cương môn QLNN VỀ AN NINH QUỐC PHÒNG - Người đăng: BQ Hoàn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Câu hỏi và đề cương môn QLNN VỀ AN NINH QUỐC PHÒNG 9 10 987