Ktl-icon-tai-lieu

Cấu trúc kiến trúc cổ Việt Nam

Được đăng lên bởi leminhkhanh94
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1686 lần   |   Lượt tải: 9 lần
« Ngói lưu ly
Hàng tráng men: Pháp lam và pháp lam Huế »

Cấu trúc kiến trúc cổ Việt Nam
Tháng Bảy 1, 2009 bởi khanhhoathuynga

Cấu trúc kiến trúc cổ Việt Nam
Hình ảnh ban đầu
Kiến trúc cổ Việt Nam còn lại không nhiều và không ph ải là nh ững công trình tiêu bi ểu nh ất. Tinh hoa
của kiến trúc cổ Việt Nam đã bị chôn vùi sau các cuộc tàn phá triệt h ạ v ăn hóa ph ương Nam c ủa Trung
Hoa và quy luật thời gian (đa số những công trình cổ còn hi ện h ữu, có niên đại t ừ th ời nhà H ậu Lê đến
thời nhà Nguyễn). Người ta hiện còn biết rất ít (và cũng nhiều điều ng ười ta ch ưa bi ết gì) v ề ki ến trúc
các cung điện thời Lý-Trần, được xem là thời kỳ văn minh nhất c ủa Đại Việt và được s ử sách khen ng ợi
là trước đó chưa hề có, sánh ngang cùng Trung Hoa ph ương B ắc. Nh ững nền đất còn l ại c ủa các ngôi
chùa thời kỳ này như chùa Phật Tích, chùa Dâu… có th ể ch ứng minh được nh ững l ời này. Tuy v ậy,
những gì còn lại trên tại Việt Nam ngày nay c ũng để ng ười ta biết cách th ức xây d ựng trong dân gian
và những quy định trong cấu tạo kiến trúc thời xưa, được g ọi là “th ức kiến trúc c ổ Vi ệt Nam”.

Phương đình Đền Đô ở Bắc Ninh
Khi nói về kiến trúc cổ Việt Nam, nhiều ng ười lầm t ưởng nó là ki ến trúc Trung Hoa. Nh ưng th ật ra ki ến
trúc cổ Việt Nam khác nhiều so với hệ kiến trúc Trung-Nhật-Hàn (3 n ước này khá t ương đồng nhau).
Kiến trúc cổ Việt Nam cũng lấy gỗ làm vật liệu xây d ựng c ơ bản và tạo đặc tr ưng riêng cho n ền ki ến
trúc của mình, tương phản với kiến trúc g ạch đá của các vùng còn l ại trên th ế gi ới.
Nét đặc trưng

Thức kiến trúc cổ Việt Nam: dốc mái thẳng

Có 3 nét đặc trưng của kiến trúc cổ Việt Nam làm ta phân bi ệt trong n ền ki ến trúc g ỗ c ổ ph ương
Đông:
- Dốc mái thẳng
- Dùng bảy, kẻ đỡ mái hiên
- Cột mập to, phình ở phần giữa thân dưới
Nếu so sánh với thức kiến trúc cổ Trung Quốc sẽ thấy được sự khác nhau:
- Dốc mái võng xuống
- Đỡ mái hiên bằng hệ đấu-củng (còn gọi là con sơn chồng đấu)
- Cột thanh mảnh, tròn đều

Triền mái của kiến trúc cổ Việt Nam thẳng, không cong, nh ưng h ếch lên ở góc mái t ạo s ự thanh thoát,
lấy cảm hứng từ mũi thuyền của nền văn hóa sông n ước. Ph ần mái l ớn và th ường chi ếm t ới 2/3 chi ều
cao mặt đứng công trình. Trong khi kiến trúc Trung Hoa mái cong và ch ỉ h ơi h ếch ở góc mái. Ngói l ợp
mái truyền thống Việt Nam là ngói mũi hài còn g ọi là ngói v ẩy r ồng trong khi ngói l ợp Trung Hoa là
ngói âm dương hay ngói ống. Trang trí trên mái cổ thường có các ph ần đặc tr ưng nh ư nh ững con gi ống
gắn trê...
« Ngói l u lyư
Hàng tráng men: Pháp lam và pháp lam Huế »
Cu trúc kiến trúc c Vit Nam
Tháng B y 1, 2009 b i khanhhoathuynga
C u trúc ki n trúc c Vi t Nam ế
Hình nh ban u đ
Ki n trúc c Vi t Nam còn l i không nhi u và không ph i là nh ng công trình tiêu bi u nh t. Tinh hoaế
c a ki n trúc c Vi t Nam ã b chôn vùi sau các cu c tàn phá tri t h v n hóa ph ng Nam c a Trung ế đ ă ươ
Hoa và quy lu t th i gian ( a s nh ng công trình c còn hi n h u, có niên i t th i nhà H u Lê n đ đạ đế
th i nhà Nguy n). Ng i ta hi n còn bi t r t ít (và c ng nhi u i u ng i ta ch a bi t gì) v ki n trúc ườ ế ũ đ ườ ư ế ế
các cung i n th i Lý-Tr n, c xem là th i k v n minh nh t c a i Vi t và c s sách khen ng iđ đượ ă Đạ đượ
tr c ó ch a h có, sánh ngang cùng Trung Hoa ph ng B c. Nh ng n n t còn l i c a các ngôiướ đ ư ươ đấ
chùa th i k này nh chùa Ph t Tích, chùa Dâu… th ch ng minh c nh ng l i này. Tuy v y, ư đượ
nh ng còn l i trên t i Vi t Nam ngày nay c ng ng i ta bi t cách th c xây d ng trong dân gian ũ để ườ ế
và nh ng quy nh trong c u t o ki n trúc th i x a, c g i là “th c ki n trúc c Vi t Nam”. đị ế ư đượ ế
Cấu trúc kiến trúc cổ Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cấu trúc kiến trúc cổ Việt Nam - Người đăng: leminhkhanh94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Cấu trúc kiến trúc cổ Việt Nam 9 10 186