Ktl-icon-tai-lieu

CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN & TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 340 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN &
TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

1

phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng
công trình được xác định:

 Chi



Theo định mức tỷ lệ hoặc
Lập dự toán

2

Xác định chi phí theo định mức tỷ lệ
 Định

mức tỷ lệ xác định trên yêu cầu về nội dung và
sản phẩm của công việc; phù hợp với quy định về
phân loại, phân cấp và bước thiết kế xây dựng công
trình.
 Định mức tỷ lệ là chi phí cần thiết để hoàn thành các
công việc quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng
công trình
 Nếu giá trị nằm giữa các khoảng giá trị công trình
ghi trên Biểu định mức thì định mức chi phí được
tính theo phương pháp nội suy
3



Công thức nội suy

N 2 − N1
Ni = N 1 +
* (Gi − G1)
G 2 − G1
Trong đó:
- Ni là định mức thứ i theo quy mô giá trị cần tính (đơn vị tính: %).
- Gi là giá trị thứ i cần tính định mức.
- G1 là giá trị cận dưới cần tính định mức.
- G2 là giá trị cận trên cần tính định mức.
- N1 là định mức thứ i tương ứng giá trị G1 (Đơn vị tính: %).
- N2 là định mức thứ i tương ứng G2 (Đơn vị tính: %).
4

Chi phí quản lý dự án
 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình











Chi phí lập dự án đầu tư, báo cáo kinh tế-kỹ thuật
Chi phí thiết kế xây dựng công trình
Chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự
toán xây dựng công trình
Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
Chi phí giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị

Phí, lệ phí



Lệ phí thẩm định dự án đầu tư
Lệ phí thẩm định thiết kế, dự toán
5

Bảng tổng hợp chi phí tư vấn
STT
1
2
3
4
5
6
7

Nội dung chi phí

Giá trị

Chi phí chuyên gia
Chi phí quản lý
Chi phí khác
Chi phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp
Thu nhập chịu thuế tính trước 6% (1+2+3+4)
Thuế giá trị gia tăng (thuế VAT) % (1+2+3+4+5)
Chi phí dự phòng 5% (1+2+3+4+5+6)
Tổng cộng (1+2+3+4+5+6+7):
69

70

...
1
CHI PHÍ QU N LÝ D ÁN &
T V N Đ U T XÂY D NG Ư Ư
CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN & TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN & TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN & TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 9 10 631