Ktl-icon-tai-lieu

Chi Phí sử dụng Vốn

Được đăng lên bởi Ngọc Tắc Kè Bông
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1177 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 12 CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN
12.1

A.Khái niệm
1. Chi phí sử dụng vốn :
a) Là cái giá mà doanh nghiệp phải trả cho việc sử dụng nguồn tài
trợ, bao gồm :
- Nợ vay
- Cổ phần ưu đãi
- Thu nhập giữ lại
- Cổ phần thường
Được sủ dụng cho việc đầu tư vào các dự án mới.
b) Là tỷ suất sinh lợi tối thiểu mà doanh nghiệp sẽ đòi hỏi ki thực
hiện 1 dự án mới
- IRR nội bộ > chi phí sử dụng vốn => Giá trị doanh nghiệp tăng.
- IRR nội bộ < chi phí sử dụng vốn => Giá trị doanh nghiệp tăng.
c) Tác động
- Xem xét trước khi đề cập đến chiến lược doanh nghiệp.
- Quan trọng khi thực hiện các quyết định đầu tư dài hạn.
- Cơ sở để lựa chọn dự án đầu tư.
Chỉ những dự án có NPV >0 hoặc IRR> chi phí sử dụng vốn mới
được xem xet lựa chọn.
2. WACC (Weighted Average Cost of Capital ) - chi phí sử dụng vốn
trung bình của doanh nghiệp.
Doanh nghiệp có 2 nguồn gọi vốn chính:
- Vay thương mại
- Vốn góp cổ đông WACC có thể tính bằng chi phí sử dụng trung bình
của hai nguồn vốn trên.
WACC = re * E/(E+D) + rD(1-TC)* D/(E+D)
Trong đó: re: tỷ suất thu nhập mong muốn của cổ đông
rD: lãi suất mong muốn của chủ nợ
E: giá thị trường cổ phần của công ty

D: giá thị trường nợ của công ty
TC: thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp
12.1 .B Tổng quan về chi phí sử dụng vốn
1. Chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp

Là tỷ lệ chiết khấu dòng tiền bình quân của doanh nghiệp, tác động
đến giá trị của doanh nghiệp.
Khi rủi ro của dự án tương tự rủi ro doanh nghiệp => WACC được sử
dụng làm lãi suất chiết khấu thẩm định dự án ( tính NPV ).
2. Chi phí sử dụng vốn của dự án cụ thể

Là mức lãi suất chiets khấu được sử dụng khi rủi ro dự án cá thẻ này
sai khác so với rủi ro của doanh nghiệp.

Công thức tính:
r
Chi phí sử dụng vốn của dự án = r + r +

x P0

I0
= Chi phí sử dụng vốn bình quân của doanh

Trong đó:
r
nghiệp trước đầu tư.
r
= Gia tăng trong chi phí sử dụng vốn do tính rủi ro
của dự án này.
I0
= Đầu tư ban đầu của dự án mới này.
P0
= Giá trị của doanh nghiệp trước đầu tư .
Kết luận :
- Khi r ~ 0 => WACC chính là lãi suất chiết khấu thích hợp.
- Khi r > 0 => cần cộng thêm phần bù rủi ro vào WACC.
- Khi r < 0 => WACC trừ đi một phần “phí an toàn”.

3.

4.

5.

Các giả định nền tảng
Trong phân tích chi phí sử dụng vốn , rủi ro kinh doanh và rủi ro
tài chính được giả định là không thay đổi.
Rủi ro và chi phí tài trợ
Mối quan hệ giữ rủi ro và các chi phí tài trợ được thể hiện khái quát
qua phương trình sau:
r i = r0i + bi + fi
Với
ri
= Chi phí đặc trưng của các nguồn tài trợ riêng biệt.
r0i
= Lãi suất p...
CHƯƠNG 12 CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN
12.1 A.Khái niệm
1. Chi phí sử dụng vốn :
a) Là cái giá mà doanh nghiệp phải trả cho việc sử dụng nguồn tài
trợ, bao gồm :
- Nợ vay
- Cổ phần ưu đãi
- Thu nhập giữ lại
- Cổ phần thường
Được sủ dụng cho việc đầu tư vào các dự án mới.
b) Là tỷ suất sinh lợi tối thiểu mà doanh nghiệp sẽ đòi hỏi ki thực
hiện 1 dự án mới
- IRR nội bộ > chi phí sử dụng vốn => Giá trị doanh nghiệp tăng.
- IRR nội bộ < chi phí sử dụng vốn => Giá trị doanh nghiệp tăng.
c) Tác động
- Xem xét trước khi đề cập đến chiến lược doanh nghiệp.
- Quan trọng khi thực hiện các quyết định đầu tư dài hạn.
- Cơ sở để lựa chọn dự án đầu tư.
Chỉ những dự án có NPV >0 hoặc IRR> chi phí sử dụng vốn mới
được xem xet lựa chọn.
2. WACC (Weighted Average Cost of Capital ) - chi phí sử dụng vốn
trung bình của doanh nghiệp.
Doanh nghiệp có 2 nguồn gọi vốn chính:
- Vay thương mại
- Vốn góp cổ đông WACC có thể tính bằng chi phí sử dụng trung bình
của hai nguồn vốn trên.
WACC = re * E/(E+D) + rD(1-TC)* D/(E+D)
Trong đó: re: tỷ suất thu nhập mong muốn của cổ đông
rD: lãi suất mong muốn của chủ nợ
E: giá thị trường cổ phần của công ty
Chi Phí sử dụng Vốn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chi Phí sử dụng Vốn - Người đăng: Ngọc Tắc Kè Bông
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Chi Phí sử dụng Vốn 9 10 580