Ktl-icon-tai-lieu

Chỉ thị nhận biết hàn the

Được đăng lên bởi Nguyễn Mai
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 379 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào thân ái đến hội đồng có mặt tại đây ngày hôm
nay, em xin gửi lời cảm ơn tới giảng viên Chu Thị Hà người đã trực tiếp hướng dẫn
em hoàn thành đồ án này. Em cũng xin gửi lời cảm ơn tới các thầy các cô đã dìu dặt
và dạy dỗ em trong 4 năm học vừa qua. Để hoàn thành được nhiệm vụ học tập của
4 năm học, là việc thực hiện đồ án này.
Như chúng ta đã biết thì hàn the là một chất hóa học độc hại, 14 năm trước đây hàn
the được sử dụng như một phụ gia trong nghành thực phẩm nhằm hỗ trợ quá trình
sản suất do thiếu sót về mặt công nghệ. ở phương tây Hàn the được xem như một
chất độc đối với vsv, hàn the có mặt trong các sản phẩm diệt côn trùng, diệt mốc,
diệt mối mọt trên bề mặt gỗ.
Tại việt nam từ 30/9/2001 Bộ Y Tế đã ban hành quyết định số 3742/QĐ-BYT về
việc cấm sử dụng hàn the trong thực phẩm với bất cứ hàm lượng và cách thức. tuy
nhiên các cơ sở kinh doanh vẫn cố tình lờ đi quy định trên, và vẫn sử dụng hàn the
như một chất phụ gia ko thể thiếu trong các sản phẩm chế biến từ thịt, và tinh bột.
Như các thầy cô và các bạn đã thấy trên đây là mộ số các sản phẩm có nguy cơ sử
dụng hàn the cao, mà đặc biệt đây lại là các sản phẩm truyền thống phổ biến trong
đời sống hằng ngày, xuất hiện với tần xuất lớn trong cuộc sống và bữa cơm của mỗi
gia đình.
Hiện nay trên thị trường có một số các thiết bị hỗ trợ phát hiện hàn the nhưng là hàng
nhập ngoai giá thành không phù hợp với người tiêu dùng. Ngoài ra còn có giấy nghệ,
là giấy tẩm cucumin của củ nghệ, tuy nhiên thì loại giấy này khi sử dụng lại kèm
theo dung dịch hỗ trợ là các acid loãng, không thật sự thuận tiện cho người tiêu dùng
trong nhịp sống nhanh và hiện đại như ngày nay.
Với mục tiêu hỗ trợ cho người tiêu dùng sản phẩm nhận biết được sự có mặt của hàn
the trong thực phẩm cũng như đa dạng hóa về sản phẩm kít thử hàn the, chúng tôi

quyết định lựa chọn đề tài Nghiên cứu phát triển anthocyanin làm chất chỉ thị phát
hiện nhanh sự có mặt của hàn the trong thực phẩm. Với các thành phần từ thiên
nhiên, an toàn cho sức khỏe, thân thiện với môi trường và quan trọng là khả năng
nhận biết và thời gian nhận biết nhanh chóng phù hợp với lối sống hiện đại.
Mục đích cuối là chế tạo dc màng tổ hợp từ PVA + chitosan có anthocyanin đe nhận
biết hàn the.
Anthocyanin là hợp chất màu hữu cơ nhiên nhiên, thuộc nhóm flavonoid, tồn tại
trong thự vât
Nhạy cảm với pH, nên sự chuyển biến màu sắc cực nhạy, đễ quan sát bằng mắt
thường
Nguồn nguyên liệu chứa anthocyanin phong phú và đa dạng màu sắc của acsc
...
Lời đu tiên cho em xin gi lời chào thân ái đến hội đồng có mt tại đây ngày hôm
nay, em xin gi li cảm ơn tới ging viên Chu Th Hà người đã trc tiếp hướng dn
em hoàn thành đồ án này. Em cũng xin gửi li cảm ơn tới các thầy các cô đã dìu dặt
dy d em trong 4 năm hc va qua. Để hoàn thành được nhim v hc tp ca
4 năm học, là vic thc hiện đồ án này.
Như chúng ta đã biết thì hàn the là mt cht hóa học đc hi, 14 năm trước đây hàn
the được s dụng nmột ph gia trong nghành thc phm nhm h tr quá trình
sn sut do thiếu sót v mt ng ngh. phương tây Hàn the được xem như một
chất độc đối vi vsv, hàn the mt trong các sn phm dit côn trùng, dit mc,
dit mi mt trên b mt g.
Ti vit nam t 30/9/2001 B Y Tế đã ban hành quyết đnh s 3742/QĐ-BYT v
vic cm s dng hàn the trong thc phm vi bt c hàm lượng cách thc. tuy
nhiên các cơ sở kinh doanh vn c tình l đi quy định trên, và vn s dng hàn the
như một cht ph gia ko th thiếu trong các sn phm chế biến t tht, và tinh bt.
Ncác thy các bạn đã thấy trên đây mộ s các sn phẩm nguy s
dụng hàn the cao, đc biệt đây lại là các sn phm truyn thng ph biến trong
đời sng hng ngày, xut hin vi tn xut ln trong cuc sng bữa cơm của mi
gia đình.
Hin nay trên th trường có mt s các thiết b h tr phát hiện hàn the nhưng là hàng
nhp ngoai giá thành không phù hp với người tiêu dùng. Ngoài ra n giy ngh,
giy tm cucumin ca c ngh, tuy nhiên thì loi giy này khi s dng li kèm
theo dung dch h tr các acid loãng, không tht s thun tiện cho người tiêu dùng
trong nhp sng nhanh và hiện đại như ngày nay.
Vi mc tiêu h tr cho người tiêu ng sn phm nhn biết được s mt ca hàn
the trong thc phẩm cũng như đa dng hóa v sn phm kít th hàn the, chúng tôi
Chỉ thị nhận biết hàn the - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chỉ thị nhận biết hàn the - Người đăng: Nguyễn Mai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Chỉ thị nhận biết hàn the 9 10 615