Ktl-icon-tai-lieu

Chiến lược kinh doanh công ty Kinh Đô

Được đăng lên bởi Quang Thiện
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 2271 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Chiến lược Kinh Đô 2013 - 2020

Nhóm 2 – QTDEM3 – K22

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

ĐỀ TÀI

“CHIẾN LƯỢC TẬP ĐOÀN KINH ĐÔ
2013-2020 ”

Giảng viên hướng dẫn: TS. Hoàng Lâm Tịnh
Nhóm thực hiện: Nhóm 2 – Lớp QT ĐÊM 3 – K22
Mã sốHọ và TênNgày sinhĐóng góp7701221609Lưu Thị
Ngọc01/04/1985100%7701220837Lê Ngọc
Nhung30/11/1989100%7701220929Phạm Minh
Quân08/05/1987100%7701221044Hồ Văn Phú
Thành06/01/1989100%7701220997Phan Thanh Trí
Tâm30/08/1990100%7701221035Nguyễn Thái
Thanh11/12/1988100%7701220975Võ Ngọc Sơn24/10/1989100%

TP. Hồ Chí Minh
Tháng 9/2013

~1~
NIÊN KHÓA 2007 - 2011

NIÊN KHÓA 2007 - 2011

Chiến lược Kinh Đô 2013 - 2020

Nhóm 2 – QTDEM3 – K22
ᄃ

MỤC LỤC
CHƯƠNG I: SƠ LƯỢC VỀ LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TẬP ĐOÀN KINH ĐÔ...5
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Tập đoàn Kinh Đô.............................................................5
1.1.1. Lịch sử hình thành của Công ty..................................................................................5
1.1.2. Quá trình phát triển của Công ty.................................................................................5
1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Kinh Đô.............................................9
1.3. Các ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công ty.............................................................9
1.3.1. Các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty...........................................................9
1.3.2. Các sản phẩm chính của Công ty trong ngành thực phẩm............................................10
1.4. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.....................................................12
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TẬP ĐOÀN KINH
ĐÔ........................................................................................................................................ 14
2.1

Phân tích môi trường vĩ mô........................................................................................14

2.1.1Các yếu tố về kinh tế................................................................................................14
2.1.1.1 Xu hướng của tổng sản phẩm quốc nội- GDP........................................................14
2.1.1.2 Xu huớng phát triển theo cơ cấu..........................................................................14
2.1.1.3 Cán cân thanh toán quốc tế.................................................................................15
2....
 
1
 !"#$"#%&'#(#)"#
VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
ĐỀ TÀI
“CHIẾN LƯỢC TẬP ĐOÀN KINH ĐÔ
2013-2020 ”
Giảng viên hướng dẫn: *'#+,-./0
Nhóm thực hiện: .123
456#78,9-,:5--2;;<=.>0
-7?@?=ABC;;A;.9-7
>-??=A=C;;==&D
>/A?B?=A;C;;@@#EFG&H
,<??=A=C;;==;&IIJK
/?A?==C;;B->:LM
I??=AAC;;=;BFN-7*O@??=A=C
TP. Hồ Chí Minh
Tháng 9/2013
"3#PQ;
"3#PQ;
Chiến lược kinh doanh công ty Kinh Đô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chiến lược kinh doanh công ty Kinh Đô - Người đăng: Quang Thiện
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Chiến lược kinh doanh công ty Kinh Đô 9 10 710