Ktl-icon-tai-lieu

chiến lược marketing bia saigon

Được đăng lên bởi anhthaihoang
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 813 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Công trình được hoàn thành tại

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

LÊ THỊ NGỌC OANH

Người hướng dẫn khoa học: TS. Trương Sĩ Quý

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – MIỀN TRUNG

Phản biện 1: TS. Nguyễn Thanh Liêm
Phản biện 2: PGS.TS. Nguyễn Thị Trâm Anh

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số: 60.34.05
Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt
nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh họp tại Đại học Đà Nẵng vào
ngày 22 tháng 12 năm 2012.
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng;

- Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
Đà Nẵng - Năm 2012

1

2

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong xu hướng phát triển hiện nay, các doanh nghiệp phải đối
mặt với môi trường kinh doanh ngày càng phức tạp, biến động liên tục
và có nhiều khả năng xuất hiện nhiều biến cố bất ngờ có cả cơ hội lẫn
nguy cơ. Để tồn tại và phát triển, mỗi doanh nghiệp cần phải tìm cho
mình một hướng đi thích hợp để thích nghi với các thay đổi của môi
trường kinh doanh và đem lại lợi nhuận cao nhất. Chính vì vậy, công
tác hoạch định chiến lược kinh doanh đóng một vai trò hết sức quan
trọng đối với doanh nghiệp. Công ty cổ phần bia Sài Gòn- Miền Trung
là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực bia, rượu, nước giải khát, đây là
một ngành đang có nhiều triển vọng. Trước tình hình kinh tế suy thoái,
Công ty cần xây dựng một chiến lược kinh doanh để làm kim chỉ nam
cho mọi hoạt động của doanh nghiệp, kịp thời nắm bắt, tận dụng các
cơ hội kinh doanh, chủ động trong việc tìm ra giải pháp khắc phục và
vượt qua những nguy cơ trên thương trường cạnh tranh, tăng cường vị
thế cạnh tranh đảm bảo sự bền vững phát triển sản phẩm bia của doanh
nghiệp. Vì vậy xây dựng đề tài: Xây dựng chiến lược kinh doanh
cho Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Miền Trung có ý nghĩa cả về lý
luận và thực tiễn.
2. Mục tiêu nghiên cứu
Dựa trên cơ sở nghiên cứu lý luận chung về chiến lược cấp đơn
vị kinh doanh, đề tài sẽ phân tích môi trường ngành bia, thực trạng
công tác xây dựng chiến lược kinh doanh bia của Công ty, các đặc
điểm về thị trường để từ đó xây dựng được chiến lược kinh doanh đối
với hoạt động sản xuất, kinh doanh bia tại Công ty nhằm mang lại hiệu
quả cao cho Công ty.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng: nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn liên
quan đến việc hoạch định chiến lược kinh doanh bia tại Công ty cổ

phần Bia Sài Gòn – Miền Trung
- Phạm vi: Đề tài...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
LÊ THỊ NGỌC OANH
Y DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO
NG TY CPHẦN BIA SÀI GÒN – MIỀN TRUNG
Chuyên ngành: Quản tr kinh doanh
số: 60.34.05
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH
Đà Nẵng - Năm 2012
Công trình được hoàn thành ti
ĐẠI HỌC ĐÀ NNG
Người hướng dẫn khoa học: TS. Trương Sĩ Quý
Phản biện 1: TS. Nguyễn Thanh Liêm
Phản biện 2: PGS.TS. Nguyễn Thị Trâm Anh
Luận văn sđược bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận n tốt
nghip Thạc sĩ Quản trKinh doanh họp tại Đại học Đà Nng vào
ngày 22 tháng 12 năm 2012.
Có th tìm hiểu luận văn tại:
- Trungm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng;
- Thư viện Trưng Đi học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
chiến lược marketing bia saigon - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chiến lược marketing bia saigon - Người đăng: anhthaihoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
chiến lược marketing bia saigon 9 10 756