Ktl-icon-tai-lieu

Chiến lược marketing tivi sony Bravia

Được đăng lên bởi kimhuyen287
Số trang: 123 trang   |   Lượt xem: 3668 lần   |   Lượt tải: 5 lần
1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Tp. HCM
*********

TRẦN MAI AN

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC
MARKETING CHO SẢN PHẨM TV LCD BRAVIA
CỦA CÔNG TY SONY VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số

: 60.34.05

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
TS. NGUYỄN MINH TUẤN

TP. Hồ Chí Minh – Năm 2007

2

MỤC LỤC
Lời cám ơn
Mục lục

MỞ ĐẦU
1.

Lý do chọn đề tài

2.

Mục đích nghiên cứu

3.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4.

Phương pháp nghiên cứu và xử lý số liệu

5.

Ý nghĩa của đề tài

6.

Kết cấu của luận văn

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC MARKETING…………….1
1.1

Một số khái niệm về chiến lược……………….………………………………....1

1.2

Một số khái niệm về Marketing………………………………………………....3

1.3

Chiến lược Marketing……………………………………………………………5
1.3.1 Sản phẩm và chiến lược sản phẩm……………………………………….….....5
1.3.2 Chiến lược giá……………………………………………………...…………11
1.3.3 Chiến lược phân phối ……………………………………………...…………14
1.3.4 Chiến lược chiêu thị ………………………………………………………….15
1.3.5 Chiến lược Marketing hỗn hợp (Marketing Mix)…………………………….16
1.3.6 Mối quan hệ giữa sản phẩm với các thành phần còn lại trong Marketing
Mix…………………………………………………………………………………...17

Chương 2: VÀI NÉT SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY SONY VIỆT NAM VÀ
THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG MARKETING SẢN PHẨM BRAVIA CỦA
CÔNG TY …………………….……………………………………………..
2.1

19

Giới thiệu chung về công ty……………………………………………………19
2.1.1 Sơ lược về công ty……………………………………………………………19
2.1.2 Mục tiêu và nhiệm vụ của công ty……………………………………………19

3

2.1.3 Các sản phẩm chính của công ty…………………………………………..…19
2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty …………………………..……19
2.2

Phân tích tình hình hoạt động Marketing sản phẩm Bravia của công ty Sony

VN ………………………………………………………………………………………24
2.2.1 Tình hình hoạt động Marketing của công ty Sony Việt Nam……………..…24
2.2.1.1

Thị trường tiêu thụ…………………………………………………24

2.2.1.2

Sản phẩm………………………………………………..…………28

2.2.1.3

Giá cả………………………………………………………………32

2.2.1.4

Phân phối……………………………………………………..……34

2.2.1.5

Chiêu thị……………………………………………………………37

2.2.2 Ma trận các yếu tố bên trong và một số nhận xét.…………………………....39
2.3

Phân tích môi trường marketing của công ty Sony Việt Nam………………41
2.3.1 Môi trường vĩ mô……………………………………………………………41
2.3.1.1

Môi trường kinh tế…………………………………………………41

2.3.1.2

Môi trường chính trị và pháp luật…………………………………41

2.3.1.3

Môi trường xã hội, văn hóa, nhân khẩu và địa lý…………………42

2.3.1.4

Các ảnh hưởng công nghệ…………………………………………43

2.3.2 Môi trường vi mô……………………...
1
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
TRƯỜNG ĐẠI HC KINH T Tp. HCM
*********
TRN MAI AN
MT S GII PHÁP HOÀN THIN CHIN LƯỢC
MARKETING CHO SN PHM TV LCD BRAVIA
CA CÔNG TY SONY VIT NAM ĐẾN NĂM 2010
Chuyên ngành: Qun tr kinh doanh
Mã s : 60.34.05
LUN VĂN THC SĨ KINH T
NGƯỜI HƯỚNG DN KHOA HC:
TS. NGUYN MINH TUN
TP. H Chí Minh – Năm 2007
Chiến lược marketing tivi sony Bravia - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chiến lược marketing tivi sony Bravia - Người đăng: kimhuyen287
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
123 Vietnamese
Chiến lược marketing tivi sony Bravia 9 10 264