Ktl-icon-tai-lieu

Chiến lược quản trị nhãn hàng

Được đăng lên bởi Hương Sách
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 142 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phoøng Thò Tröôøng

Kính gôûi: Giaùm Ñoác
V/v: CHIEÁN LÖÔÏC QUAÛN TRÒ NHAÕN HAØNG
(Saûn phaåm: Baùnh dinh döôõng)

Ñöôïc söï chaáp thuaän cuûa Giaùm Ñoác veà vieäc taäp trng chi phí quaûn trò 4 nhaõn haøng naêm
2003, Phoøng Thò Tröôøng xin ñeà xuaát chieán löôïc quaûn trò nhaõn haøng baùnh dinh döôõng
nhö sau:
A. MUÏC TIEÂU CHUNG:
Trôû thaønh nhaõn hieäu top of mind taïi VN trong voøng 3 naêm töø 2003 ñeán 2005.
A1. Cô sôû thieát laäp muïc tieâu:
-

Hieän nay treân thò tröôøng chöa coù thöông hieäu top of mind veà baùnh dinh döôõng.
Coâng ty coù nhieàu SP neàn raát toát ñeå phaùt trieån baùnh dinh döôõng töø nay ñeán naêm 2005:
baùnh quy, tröùng xoáp, layer cake, cracker
Ñaõ coù kinh nghieäm saûn xuaát ñöôïc baùnh dinh döôõng cho LOL (Myõ)
Ñang laø ñôn vò ñöùng thöù 2 trong ngaønh baùnh keïo taïi Vieät nam
coù saún thò tröôøng vaø
ñoä nhaän bieát thöông hieäu
Ñöôïc söï hôïp taùc vaø tö vaán tin caäy cuûa caùc nhaø cung caáp
Caùc coâng ty tö vaán, quaûng caùo luoân saún saøng hôïp taùc vôùi C. ty veà xaây döïng 1 chieán löôïc
marketing.
A2. Moät soá trôû löïc trong vieäc thöïc hieän muïc tieâu:

-

Trôû löïc veà coâng ngheä saûn xuaát
Nguoàn nhaân löïc veà quaûn trò nhaõn haøng taïi Coâng ty coøn yeáu
Haï taàng quaûn lyù cuûa C.ty chaäm tieán, deã dò öùng vôùi caùi môùi laï, chöa coù caùi nhìn chung veà
caùc giaûi phaùp, chieán löôïc marketing.
NTD bieát ñeán Bibica chöa phaûi laø 1 thöông hieäu cao caáp neân phaûi toán nhieàu thôøi gian
vaø chi phí môùi thuyeát phuïc ñöôïc NTD
Ñoái thuû Kinh Ñoâ (ñoái thuû maïnh nhaát) hieän ñang ra söùc trieät haï ñoái thuû caän keà vôùi hoï laø
Coâng ty chuùng ta
Vieäc gia nhaäp AFTA laø moái nguy tieàm aån trong töông lai gaàn
Maëc duø coøn nhieàu trôû löïc nhöng ñaây laø trôû löïc chung cuûa nhieàu DN baùnh keïo vì vaäy
chuùng ta coù cô sôû khi ñaët ra muïc tieâu treân.

B. XAÂY DÖÏNG NHAÕN HIEÄU BAÙNH DINH DÖÔÕNG
Xaây döïng ñuû 5 yeáu toá cho nhaõn hieäu
1. Nhaõn hieäu (brand)
1.1 Phaàn ñoïc ñöôïc (brand name): PERFECT
1.2 Phaàn khoâng ñoïc ñöôïc (brand mark): seõ thueâ hoïa só veõ
2. Bieåu töôïng: chính laø phaàn brand mark: cuõng thueâ hoïa só thieát keá
2.1 Phöông phaùp: choïn 1 trong 2 phöông phaùp neùt chöõ hoaëc hình veõ (hoïa só veõ caû 2 tröôøng
hôïp)
2.2 Yeâu caàu: hoïa só phaûi veõ sao cho Ñôn giaûn, Deã veõ, Deã nhôù, YÙ nghóa (phaûi dieãn taû ñöôïc
keát quaû duøng saûn phaåm seõ ñem laïi söï hoaøn haûo veà theå chaát vaø trí tueä, Ñoäc ñaùo (phaûi
thaät aán töôïng) vaø gaây Caûm xuùc (taïo caûm tính cho ng...
Phoøng Thò Tröôøng Kính gôûi: Giaùm Ñoác
V/v: CHIEÁN LÖÔÏC QUAÛN TRÒ NHAÕN HAØNG
(Saûn phaåm: Baùnh dinh döôõng)
Ñöôïc söï chaáp thuaän cuûa Giaùm Ñoác veà vieäc taäp trng chi phí quaûn trò 4 nhaõn haøng naêm
2003, Phoøng Thò Tröôøng xin ñeà xuaát chieán löôïc quaûn trò nhaõn haøng baùnh dinh döôõng
nhö sau:
A. MUÏC TIEÂU CHUNG:
Trôû thaønh nhaõn hieäu top of mind taïi VN trong voøng 3 naêm töø 2003 ñeán 2005.
A1. Cô sôû thieát laäp muïc tieâu:
- Hieän nay treân thò tröôøng chöa coù thöông hieäu top of mind veà baùnh dinh döôõng.
- Coâng ty cnhieàu SP neàn raát toát ñeå phaùt trieån baùnh dinh döôõng töø nay ñeán naêm 2005:
baùnh quy, tröùng xoáp, layer cake, cracker
- Ñaõ coù kinh nghieäm saûn xuaát ñöôïc baùnh dinh döôõng cho LOL (Myõ)
- Ñang laø ñôn ñöùng thöù 2 trong ngaønh baùnh keïo taïi Vieät nam
csaún thò tröôøng vaø
ñoä nhaän bieát thöông hieäu
- Ñöôïc söï hôïp taùc vaø tö vaán tin caäy cuûa caùc nhaø cung caáp
- Caùc coâng ty tö vaán, quaûng caùo luoân saún saøng hôïp taùc vôùi C. ty veà xaây döïng 1 chieán löôïc
marketing.
A2. Moät soá trôû löïc trong vieäc thöïc hieän muïc tieâu:
- Trôû löïc veà coâng ngheä saûn xuaát
- Nguoàn nhaân löïc veà quaûn trò nhaõn haøng taïi Coâng ty coøn yeáu
- Haï taàng quaûn lyù cuûa C.ty chaäm tieán, deã dò öùng vôùi caùi môùi laï, chöa coù caùi nhìn chung veà
caùc giaûi phaùp, chieán löôïc marketing.
- NTD bieát ñeán Bibica chöa phaûi l1 thöông hieäu cao caáp neân phaûi toán nhieàu thôøi gian
vaø chi phí môùi thuyeát phuïc ñöôïc NTD
- Ñoái thuû Kinh Ñ(ñoái thuû maïnh nhaát) hieän ñang ra söùc trieät haï ñoái thuû caän keà vôùi hoï laø
Coâng ty chuùng ta
- Vieäc gia nhaäp AFTA laø moái nguy tieàm aån trong töông lai gaàn
Maëc dcoøn nhieàu trôû löïc nhöng ñaây laø trôû löïc chung cuûa nhieàu DN baùnh keïo vaäy
chuùng ta coù cô sôû khi ñaët ra muïc tieâu treân.
B. XAÂY DÖÏNG NHAÕN HIEÄU BAÙNH DINH DÖÔÕNG
Xaây döïng ñuû 5 yeáu toá cho nhaõn hieäu
1. Nhaõn hieäu (brand)
1.1 Phaàn ñoïc ñöôïc (brand name): PERFECT
1.2 Phaàn khoâng ñoïc ñöôïc (brand mark): seõ thueâ hoïa só veõ
2. Bieåu töôïng: chính laø phaàn brand mark: cuõng thueâ hoïa só thieát keá
2.1 Phöông phaùp: choïn 1 trong 2 phöông phaùp neùt chöõ hoaëc hình v(hoïa veõ caû 2 tröôøng
hôïp)
2.2 Yeâu caàu: hoïa só phaûi veõ sao cho Ñôn giaûn, Dveõ, Dnhôù, nghóa (phaûi dieãn taû ñöôïc
keát quaû duøng saûn phaåm seõ ñem laïi söï hoaøn haûo veà thchaát vaø trí tueä, Ñoäc ñaùo (phaûi
thaät aán töôïng) vaø gaây Caûm xuùc (taïo caûm tính cho ngöôøi tieâu duøng)
3. Caâu khaåu hieäu (slogan): Ñeà nghò choïn caâu: Hoaøn thieän theå chaát, naâng cao trí tueä”
Chiến lược quản trị nhãn hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chiến lược quản trị nhãn hàng - Người đăng: Hương Sách
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Chiến lược quản trị nhãn hàng 9 10 255