Ktl-icon-tai-lieu

chiến lược

Được đăng lên bởi Xỉu Quành
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 1858 lần   |   Lượt tải: 4 lần
MÔN HỌC: QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY 7-ELEVEN,INC.

GVHD: T.S Nguyễn Thanh Liêm
Thành viên nhóm thực hiện:

Lê Thị Sâm

34k2.1



Lê Trung Sĩ

34k2.2



Nguyễn Trần Thị Mến

34k2.2



Trần Hoàng Thanh Thúy

34k2.2

1

MỤC LỤC
I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 7-ELEVEN......................................................................................3
1. Giới thiệu về công ty 7-Eleven......................................................................................................3
2. Đội ngũ lãnh đạo............................................................................................................................3
3. Lịch sử hình thành và phát triển..................................................................................................4
4. Thị trường chính............................................................................................................................6
5. Sản phẩm........................................................................................................................................6
II.
SỨ MỆNH......................................................................................................................................7
1. Tuyên bố sứ mệnh..........................................................................................................................7
2. Xác định hoạt động kinh doanh của công ty...............................................................................7
3. Tham vọng của công ty.................................................................................................................7
4. Giá trị cam kết...............................................................................................................................8
III.
VIỄN CẢNH..................................................................................................................................9
1. Tuyên bố viễn cảnh........................................................................................................................9
2. Tư tưởng cốt lõi..............................................................................................................................9
3. Hình dung tương lai....................................................................................................................12
IV.
MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI....................................................................................................12
...

  ! "#
!$#%&'()*+,*+-./
+0*+1-.**+2/3+45+-6*
.+7%8/ 9:;<#=
.>'*&%? 9:;<#<
&'()*>@*+7A* 9:;<#<
>@*B0*&+,*++C( 9:;<#<
chiến lược - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chiến lược - Người đăng: Xỉu Quành
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
chiến lược 9 10 967