Ktl-icon-tai-lieu

Chín yếu tố cốt lõi của thành công 80/20 trong công việc

Được đăng lên bởi Mãi Là Tôi
Số trang: 265 trang   |   Lượt xem: 2351 lần   |   Lượt tải: 7 lần
© Richard Koch 2002 and 2003. Taác phêím “The 80/20 Individual: The
Nine Essentials of 80/20 Success at Work” xuêë t baã n lêì n àêì u búã i
Nicholas Brealey Publishing, London, 2003. Baãn dõch àûúåc xuêët baãn
theo thoãa thuêån vúái Nicholas Brealey Publishing.

Muåc luåc

Phêìn 1

TÙNG TÖËC SÛÅ NGHIÏÅP CUÃA BAÅN:
TRÚÃ THAÂNH MÖÅT CON NGÛÚÂI 80/20
1. Laâm thïë naâo àïí trúã thaânh möåt con ngûúâi 80/20
2. Sûå vûún lïn cuãa möåt caá nhên saáng taåo

8
25

Phêìn 2

CHÑN ÀIÏÍM CÖËT LOÄI CUÃA
THAÂNH CÖNG 80/20 TRONG CÖNG VIÏÅC
3. Sûã duång 20% saáng taåo nhêët cuãa baån

55

4. Sinh söi vaâ biïën àöíi nhûäng yá tûúãng lúán
5. Tòm kiïëm nhûäng nguöìn lúåi nhuêån quan troång

76
103

6. Sûã duång Einstein
7. Tuyïín choån nhên taâi

130
148

8. Sûã duång cöng ty hiïån taåi cuãa baån
9. Khai thaác caác cöng ty khaác

179
211

10. Baão vïå nguöìn vöën
11. Phaát triïín Zigzag

233
253

5

6

Phêìn

1

Tùng töëc
sûå nghiïåp cuãa baån:
trúã thaânh möåt
con ngûúâi 80/20

7

1

Laâm thïë naâo àïí trúã thaânh
möåt con ngûúâi 80/20

“Khi viïåc kinh doanh thay àöíi, caá nhên chñnh laâ
ngûúâi àem cöng cuå àïën cho cöng ty”.
Philip Harris, CEO, PJM Interconnection

“Ngaây nay, gêìn nhû nhûäng baác thúå reân úã caác laâng
maåc trïn thïë giúái cuäng coá thïí àoáng caác truåc xe úã sên
nhaâ, gùæn chuáng vúái nhau vaâ caånh tranh vúái General
Motors. Vaâ àoá laâ nhûäng gò àang diïîn ra theo àuáng
nghôa àen. Chuáng ta coá thïí chûáng minh àiïìu àoá qua
hïå àiïìu haânh Linux”.
Paul Maritz, Phoá Chuã tõch, Microsoft

“Trong têët caã moåi lônh vûåc, àún võ chuã chöët cuãa sûå
saáng taåo giaá trõ chñnh laâ caá nhên… logic cuãa nhûäng
chuöîi giaá trõ phi xêy dûång àûúåc bao haâm trong giúái
haån cuãa noá: caá nhên nhûäng ngûúâi lao àöång (àún võ
8

nhoã nhêët coá thïí trong möåt doanh nghiïåp) boân ruát
nhûäng giaá trõ maâ chó riïng mònh hoå taåo ra”.
Philip Evans vaâ Thomas S. Wurster,
Nhoám Cöë vêën Boston

“Nïëu baån lêëy ài 20 ngûúâi quan troång nhêët cuãa chuáng
töi, chuáng töi seä trúã thaânh möåt cöng ty khöng quan
troång nûäa”.
Bill Gates, Chuã tõch, Microsoft

“Võ hoaâng àïë trong tûúng lai seä laâ hoaâng àïë cuãa yá
tûúãng”.
Winston Churchill

“Nïëu trong tûå nhiïn coá möåt àiïìu gò khoá bõ töín thûúng
hún nhûäng taâi saãn duy lyá khaác thò àoá chñnh laâ sûác
maånh cuãa tû duy, hay coân goåi laâ yá tûúãng”.
Thomas Jefferson

 Coá möåt caách múái àïí taåo ra sûå giaâu coá töët hún con àûúâng
truyïìn thöëng.
 Nhûäng caá nhên saáng taåo chñnh laâ traái tim cuãa cuöåc ca...
© Richard Koch 2002 and 2003. Taác phêím “The 80/20 Individual: The
Nine Essentials of 80/20 Success at Work xuêët baãn lêìn àêìu búãi
Nicholas Brealey Publishing, London, 2003. Baãn ch àûúåc xuêët baãn
theo tha thån vúái Nicholas Brealey Publishing.
Chín yếu tố cốt lõi của thành công 80/20 trong công việc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chín yếu tố cốt lõi của thành công 80/20 trong công việc - Người đăng: Mãi Là Tôi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
265 Vietnamese
Chín yếu tố cốt lõi của thành công 80/20 trong công việc 9 10 786