Ktl-icon-tai-lieu

Chính sách nông nghiệp

Được đăng lên bởi Tuyen Tran
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 370 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I.

Mở đầu

Theo thống kê năm 2010 cho thấy, khu vực nông thôn là khu vực chiếm 70% dân số và hơn 72%
lực lượng lao động , nhưng đến nay khu vực nông nghiệp , nông thôn cũng chỉ chiếm 25% tổng dư
nợ cho vay nền kinh tế của hệ thống tổ chức tín dụng. Là khu vực sinh lời thấp, chi phí cao, nhiều
rủi ro khách quan ( thiên tai, bệnh dịch, khả năng trả nợ của khách hang thấp..) nên luồng vốn đầu
tư, đặc biệt là vốn thương mại đổ vào khong nhiều.
Tuy nhiên, để đầu tư cho phát triển nông nghiệp nông thôn, Chính phủ đã có những sự quan tâm,
chú trọng đến vấn đề tín dụng cho nông thôn thong qua các chính sách qua các năm
II.
Nội dung
1. Quá trình hình thành và phát triển các chính sách về tín dụng cho phát triển nông nghiệp

nông thôn ở Việt Nam
Tín dụng là nhân tố đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội tại Việt Nam.
Trong khi đó nông nghiệp là nghành đóng vai trò chủ đạo , vì thế Nhà nước đang chú trọng
trong việc xây dựng Nông thôn mới. Và vấn đề tín dụng cũng khá được quan tâm qua những
văn bản và chính sách của chính phủ
a) Nghị quyết của BCHTW khóa VIII ngày 29/02/1997 chỉ đạo công tác tín dung nông nghiệp,
nông thôn
Nội dung cơ bản
- Về chính sách huy động vốn :đa dạng hóa các hình thức và đầu tư vốn tạo tiền đề vững mạnh
hình thành thị trường chứng khoán, tiến hành thí điểm phát hành trái phiếu ra nước ngoài
- Tiếp tục đổi mới và chấn chỉnh loại hình ngân hang : xóa bao cấp qua tín dụng, thực hiện đúng
quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của người cho vay, có biện pháp xử lý kịp thời tồn
đọng trong lĩnh vực cản trở sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế. Tăng vốn cho vay trung
hạn và dài hạn nhất là nghành có chu kỳ sản xuất và thu hồi vốn dài
b) Nghị quyết 6 - Bộ chính trị (10/11/1998) chỉ đạo công tác tín dụng nông nghiệp, nông thôn :
- Từng bước tăng cường đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn trước hết là cơ sở hạ tầng( đường,
thủy lợi điện, trường học, trạm) chú ý vùng cao, vùng sâu, vùng xa. Khuyến khích đầu tư vào
lĩnh vực phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn
- Về tín dụng: mở rộng , tăng vốn đầu tư dài hạn, ưu đãi lãi suất có thời hạn, trả nợ riêng cho
chương trình ưu tiên về nông nghiệp, nông thôn, mở rộng việc cho nông thôn vay vốn bằng
nhiều hình thức phù hợp với từng loại cây trồng và vật nuôi ( trước hết là giống, vật tư thiết
yếu, dịch vụ kỹ thuật)
- Chỉ đạo của chính phủ cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn tại văn bản 415/TB ngày
11/07/1998
- Với hệ thống NHN0 đặc biệt la ngân hàng cấp 4 phục vụ cho phường ...
I. Mở đầu
Theo thống kê năm 2010 cho thấy, khu vực nông thôn khu vực chiếm 70% dân số hơn 72%
lực lượng lao động , nhưng đến nay khu vực nông nghiệp , nông thôn cũng chỉ chiếm 25% tổng
nợ cho vay nền kinh tế của hệ thống tổ chức tín dụng.khu vực sinh lời thấp, chi phí cao, nhiều
rủi ro khách quan ( thiên tai, bệnh dịch, khả năng trả nợ của khách hang thấp..) nên luồng vốn đầu
tư, đặc biệt là vốn thương mại đổ vào khong nhiều.
Tuy nhiên, để đầu cho phát triển nông nghiệp nông thôn, Chính phủ đã những sự quan tâm,
chú trọng đến vấn đề tín dụng cho nông thôn thong qua các chính sách qua các năm
II. Nội dung
1. Quá trình hình thành phát triển các chính sách về tín dụng cho phát triển nông nghiệp
nông thôn ở Việt Nam
Tín dụng nhân tố đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế hội tại Việt Nam.
Trong khi đó nông nghiệp nghành đóng vai trò chủ đạo , thế Nhà nước đang chú trọng
trong việc xây dựng Nông thôn mới. vấn đề tín dụng cũng khá được quan tâm qua những
văn bản và chính sách của chính phủ
a) Nghị quyết của BCHTW khóa VIII ngày 29/02/1997 chỉ đạo công tác tín dung nông nghiệp,
nông thôn
Nội dung cơ bản
- Về chính sách huy động vốn :đa dạng hóa các hình thức đầu tư vốn tạo tiền đề vững mạnh
hình thành thị trường chứng khoán, tiến hành thí điểm phát hành trái phiếu ra nước ngoài
- Tiếp tục đổi mới chấn chỉnh loại hình ngân hang : xóa bao cấp qua tín dụng, thực hiện đúng
quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của người cho vay, có biện pháp xử lý kịp thời tồn
đọng trong lĩnh vực cản trở sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế. Tăng vốn cho vay trung
hạn và dài hạn nhất là nghành có chu kỳ sản xuất và thu hồi vốn dài
b) Nghị quyết 6 - Bộ chính trị (10/11/1998) chỉ đạo công tác tín dụng nông nghiệp, nông thôn :
- Từng bước tăng cường đầu cho nông nghiệp, nông thôn trước hết sở hạ tầng( đường,
thủy lợi điện, trường học, trạm) chú ý vùng cao, vùng sâu, vùng xa. Khuyến khích đầu vào
lĩnh vực phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn
- Về tín dụng: mở rộng , tăng vốn đầu dài hạn, ưu đãi lãi suất thời hạn, trả nợ riêng cho
chương trình ưu tiên v nông nghiệp, nông thôn, mở rộng việc cho nông thôn vay vốn bằng
nhiều hình thức phù hợp với từng loại y trồng vật nuôi ( trước hết giống, vật thiết
yếu, dịch vụ kỹ thuật)
- Chỉ đạo của chính phủ cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn tại văn bản 415/TB ngày
11/07/1998
- Với hệ thống NHN0 đặc biệt la ngân hàng cấp 4 phục vụ cho phường xã đã nhận được sự đồng
tình ủng hộ của đại bộ phận nông dân trong cả nước .
- Bên cạnh cho vay phát triển nông nghiệp, ngân hàng Nông nghiệp cũng phải chú trọng góp
phần thực hiên ch trương lớn cảu Đảng Nhà nước, đặc biệt chương trình phục vụ phát
triển nông nghiệp, nông thôn
Chính sách nông nghiệp - Trang 2
Chính sách nông nghiệp - Người đăng: Tuyen Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Chính sách nông nghiệp 9 10 89